ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดสินบน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดสินบน*, -ติดสินบน-

ติดสินบน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดสินบน (v.) bribe See also: offer a bribe, grease someone´s palm, give a bribe Syn. ให้สินบน Ops. รับสินบน
English-Thai: HOPE Dictionary
bribe(ไบรบฺ) {bribed,bribing,bribes} n. สินบน,สิ่งล่อใจ. vt. ให้สินบน,ติดสินบน., See also: bribable adj. ดูbribe bribeable adj. ดูbribe briber n. ดูbribe bribee n. ดูbribe, Syn. graft
corruptible(คะรัพ'ทิเบิล) adj. ซึ่งเน่าเปื่อยได้,ซึ่งทุจริตได้,ซึ่งเสื่อมได้,ซึ่งติดสินบนได้., See also: corruptibility n. ดูcorruptible, Syn. venal,immoral,depraved ###A. pure,good
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง
English-Thai: Nontri Dictionary
bribe(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
bribery(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
corruption(n) ความทุจริต,การรับสินบน,การติดสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
graft(n) กิ่งตอน,การติดสินบน,การรับสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
suborn(vt) ส่งเสริม,รับสินบน,ยุยง,ติดสินบน
subsidize(vt) สงเคราะห์เงิน,อุดหนุน,บำรุง,ติดสินบน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Briberyการติดสินบน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bribe (vt.) ติดสินบน See also: ให้สินบน Syn. corrupt
graft (vt.) ติดสินบน See also: ให้สินบน Syn. swindle
suborn (vt.) ติดสินบน See also: ให้สินบน
bribable (adj.) ซึ่งติดสินบนได้ See also: เกี่ยวกับการให้สินบน Syn. corruptible, dishonest, purchasable Ops. incorruptible, honorable
bribery (n.) การติดสินบน Syn. inducement
corruptible (adj.) ซึ่งติดสินบนได้ See also: เกี่ยวกับการให้สินบน Syn. bribable, dishonest, purchasable Ops. incorruptible, honorable
payola (sl.) การติดสินบน See also: เงินสินบน
purchasable (adj.) ซึ่งติดสินบนได้ See also: เกี่ยวกับการให้สินบน Syn. corruptible, bribable, dishonest Ops. incorruptible, honorable
subornation (n.) การติดสินบน
suborner (n.) ผู้ติดสินบน
throw (vt.) แกล้งแพ้ (โดยการติดสินบน) See also: ตั้งใจให้แพ้ (โดยการติดสินบน)
venal (adj.) ซึ่งติดสินบนได้ See also: เกี่ยวกับการให้สินบน Syn. corruptible, bribable, dishonest, purchasable Ops. incorruptible, honorable
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They'll try to corrupt youพวกเขาจะพยายามติดสินบนคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Vladov has been brought up on 50 charges-- everything from homicide, RICO, prostitution.วลาดอฟได้ถูกนำตัวขึ้นศาล 50 ข้อหา--จากคดี ฆาตกรรม ติดสินบน โสเภณี
His crimes go deeper than fraud and theft but he's been able to bully, bribe, or kill anyone who's gotten into his way.การทำผิดของเขามีมากกว่าเรื่องฉ้อโกงและลักขโมย เขาสามารถที่จะข่มขู่ ติดสินบน หรือฆ่าใครก็ตาม ที่ขวางทางเขา
"for purposes of bribing members of Congress."จองโรงแรมพลาซ่า เพื่อ ติดสินบน ส.ส.
You use every back channel, every bribe, you call in every favor and you get the best lawyer in the world on the defense.คุณใช้กลโกงทุกอย่าง ติดสินบน ใช้เส้นสายทุกชนิด และหาทนายที่ดีที่สุดในโลกมาเป็นทนายจำเลย
Bribed her maid.ติดสินบนคู่ของเธอหรอ
Bribe a judge? What?ติดสินบนผู้พิพากษา หรือะไร
Little bribery goes a long way.ติดสินบนเล็กๆน้อยๆมานาน
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย
I bribed him once a week so I could carry on with business.ฉันติดสินบนเขาสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้ฉันสามารถดำเนินธุรกิจได้
Miss Scarlet seized the opportunity and under cover of darkness, crossed to the library, where she hit the cop, whom she'd been bribing, on the head with a lead pipe.คุณสการ์เล็ตฉวยโอกาสและ อยู่ในตอนที่มืดอยู่ เธอไปที่ห้องสมุด และตีตำรวจซึ่งเธอเคยติดสินบนอยู่ บนหัวด้วยท่อน้ำ
Are you saying I can take this money if I help you pass?- นายจะติดสินบน ให้ฉันช่วยให้สอบผ่าน?
No bribe attempts or blubbering.ไม่มีการติดสินบน หรือ ร้องฟูมฟาย
Dante won't deal with a professional. He won't be bribed or threatened.Dante จะไม่จัดการกับมืออาชีพ เขาจะไม่ได้ติดสินบนหรือขู่ว่า
Even the hacks we couldn't bribe would never rat on the guys we did.ถึงแม้ไมได้ติดสินบนผู้คุม แต่มันก็ไม่กล้าอะไรกับเรา
So someone bribed Velie?งั้นก็แปลว่ามีคนติดสินบนวิไล?
I know. You don't know, believe me. They bribe the guards, the guards turn a blind eye.แกไม่รู้หรอกเชื่อฉันเถอะ มันติดสินบนผู้คุม ผู้คุมก็ปิดหูปิดตา
I've bribed the police. He'll come when it's over.ฉันติดสินบนตำรวจให้มารับหลังจบเรื่อง
And I said how much money?ผมก็ถามว่า เท่าไรล่ะ? เพราะเวลามีคนเสนอติดสินบนคุณแบบนี้
How much did your mom bribe you to come over here?แม่เธอติดสินบนเท่าไหร่ล่ะ ถึงยอมมาได้เนี่ย
Comrade KIM bribed the commander with Viagra and escaped going to the minesสหายคิมติดสินบน ผู้บัญชาการด้วยยาไวอาก้า
I bribed the Minister of Health to have you transferred to Kigali.ผมติดสินบนท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารสุข ให้ย้ายคุณมาทำงานที่ คิกาลี
You know, I bribed the projectionist $10 to keep the place open late.คุณรู้ไม๊, ผมติดสินบนคนดูแล $10 ให้เขาเปิดต่ออีกหน่อย.
The guards are getting harder to bribe.เดี๋ยวนี้ติดสินบนผู้คุมยากมากเลย
If I was to let every rodeo hand I pulled a bull off of buy me liquor I'd a been an alcoholic long ago.นี่ถ้าผมติดสินบนด้วยการรับเลี้ยงเบียร์จากพวกเข้าแข่งขันนี่ ผมก็คงเป็นไอ้ขี้เหล้านานแล้วล่ะ
What did Mameha do, speak to the director in private?มาเมฮะทำยังไง พูดกับผู้กำกับสองต่อสอง? เกอิชาไม่จำเป็นต้องติดสินบน
I want to pay for my brother's tuition and buy him sneakers.ฉันจะจ่าย สำหรับ... การเรียนของพี่ชาย และ ติดสินบนคนที่ทำตัวลึกลับ
Chow bribed Man to pull strings for him.เชาติดสินบนชายคนนั้นเพื่อเชื่อมต่อไปถึงเขา
Either somebody tampered with the tapes... or it's an invisible killer.ฉันคิดว่า ถ้าไม่มีใครติดสินบนเรื่องเทป.. หรือจะเป็นนักฆ่าล่องหน
It's for bribing you, so think before you accept it.นี่ถือเป็นการติดสินบนเธอนะ ดังนั้น คิดให้ดีก่อนจะรับไว้ล่ะ
Grow it yourself, or bribe a grower.คือปลูกเอง ไม่ก็ติดสินบนคนปลูก
No, no. You can't bribe me.ไม่,ไม่ คุณอย่าติดสินบนผม
I kind of sort of bribed the carny to stop us at the top.ผม.. แบบว่า.. ติดสินบนคนคุมเครื่อง
You bribed a carny.คุณติดสินบนคนคุมเครื่อง
We might want to get to an employee. Bribe one.พวกเราอาจต้องไปหาพนักงานเพื่อติดสินบน
We don't got time to process a bribery charge too.เราไม่มีเวลาทำคดีติดสินบนอีกหรอกนะ
Yeah,hence my call to you. And the bribe of a beer.ใช่ ถึงโทรหาคุณและติดสินบนเบียร์อยู่นี่ไง
You're bribing people to come to your keynote address?นายติดสินบนคนให้ไปฟังนายพูดเหรอ
I don't care who we gotta grease or kill.ฉันไม่สนว่าเราจะติดสินบนหรือฆ่าใคร
Bribery is rife at Camelot.การติดสินบนมีอยู่ทั่วคาเมลอท
You shouldn't feel so comfortable. I'm sure you took bribes to help pass someone.ข้าไม่ควรที่จะรู้สึกสบายไปนี่ ข้าแน่ใจว่าเจ้าจะติดสินบนที่จะช่วยให้บางคนได้ผ่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดสินบน
Back to top