ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำรา*, -ตำรา-

ตำรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำรา (n.) textbook See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical book, manual, authority, orthodoxy Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน
ตำราคู่มือ (n.) manual See also: handbook, textbook Syn. หนังสือคู่มือ
ตำราพรหมชาติ (n.) name of for fortune-teller book See also: name of a treatise in astrology
ตำราพิชัยสงคราม (n.) treatise on war strategy
ตำราอาหาร (n.) recipe book
ตำราเรียน (n.) textbook See also: text Syn. หนังสือเรียน, แบบเรียน
English-Thai: HOPE Dictionary
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
cat1. (แคท) n. แมว,สัตว์ในตระกูลแมว,หญิงที่มีใจอำมหิต,บุคคล 2. (ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่า การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided training แปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)
cookbook(คุค'บุค) n. ตำรากับข้าว,ตำราปรุงอาหาร, Syn. cookery book
dope bookรายการหนือตำราแทงม้า
dope sheetรายการหนือตำราแทงม้า
formula(ฟอร์'มิวละ) n. สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา adj. ซึ่งเกี่ยวกับสูตร -pl. formulas,formulae, Syn. trusim,format
monograph(มอน'นะกราฟ) n. เรื่องราวหรือเรื่องเขียนหรือตำราที่เกี่ยวกับเรื่อง ๆ เดียวหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ,เอกสาร. vt. เขียนเรื่องดังกล่าว,เขียนเอกสาร., See also: monographer, monographist n. monographal adj., Syn. tome
secret(ซี'คริท) adj.เป็นความลับ,เร้นลับ,ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ปิดบัง,อำพราง,ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ,สิ่งที่อำพราง,ความลับ,ความลึกลับ,วิธีการลึกลับ,ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ,ลึกลับ,เป็นการส่วนตัว), See also: secretly adv. secretness n.
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน
treatise(ทรี'ทิส) n. บทความ,ความเรียง,เรื่องราว,หนังสือ,ตำรา, Syn. thesis,monograph,study,disquisition
English-Thai: Nontri Dictionary
book(n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์
cookbook(n) ตำราอาหาร,ตำรากับข้าว,คู่มือประกอบอาหาร
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์
formula(n) สูตร,กฎ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ตำรา
recipe(n) ตำรา,ตำรับ,วิธีปรุง,วิธีทำ,ใบสั่งยา,เคล็ดลับ
textbook(n) ตำรา,หนังสือเรียน,แบบเรียน
treatise(n) เอกสาร,หนังสือ,ตำรา,บทความ,ความเรียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
herbal๑. ตำราสมุนไพร๒. -สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapeutics๑. วิชาการรักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ therapeusis]๒. ตำราการรักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]
Handbookหนังสือคู่มือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" ว่า หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบตำรา เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง [1]
Papyrusกระดาษปาปิรุสชาวอียิปต์โบราณใช้กระดาษปาปิรุส (Papyrus) ในการบันทึก เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ วัสดุที่ใช้ทำกระดาษปาปิรุสนี้ ชาวอียิปต์ได้มาจากการนำเอาต้นปาไปรัส (คล้ายต้นอ้อ) ซึ่งมีมากแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ นำมาลอกเอาเยื่อบาง ๆ ประกบกันหลาย ๆ ชั้น และทำเป็นแผ่นกระดาษขึ้นมา แผ่นกระดาษเหล่านี้เมื่อนำเอาด้านข้างมาต่อกัน จะเป็นแผ่นที่ยาวออกทางด้านข้าง บางฉบับยาวถึง 40 หลา จากนั้นใช้หญ้ามาทุบปลายให้เป็นฝอยใช้แทนพู่กัน และต่อมาใช้ปล้องหญ้าตัดทำเป็นปากกา ส่วนหมึกที่ใช้ทำด้วยถ่านไม้บดละเอียดผสมกับยางไม้ การใช้กระดาษปาปิรุสได้แพร่หลายไปยังดินแดนต่าง ๆ ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ชาวอียิปต์ใช้การบันทึกลงในกระดาษปาปิรุส เมื่อจบการบันทึกก็จะม้วนแล้วมัดไว้เป็นม้วนๆ (Papyrus roll) โดยเรื่องราวที่บันทึกส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา การปกครอง และตำรายา
Textbookหนังสือตำรา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
recipe (n.) ตำรากับข้าว See also: วิธีปรุง Syn. cookbook
pharmacopeia (n.) ตำรายา See also: ตำราปรุงยา Syn. pharmacopoeia
cookbook (n.) ตำราอาหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He got the break-in on camera.E-mail ตำรา เขาได้พักในกล้อง.
Okay, okay. Very persuasive. Textbook machismo.เอาล่ะโอเค โน้มน้าวใจมาก ตำรา ลูกผู้ชาย
I was cool with your books 'cause it made you feel comfortable and it made your work easier, but at the end of the day they're books- written by some guy that probably has never been in a relationship in his lifeตำรา คุณฟังนะ ผมยอมรับกับตำราเพราะมันทำให้คุณสบายใจ ทำให้ทำงานง่ายขึ้น
Chef Gusteau's cookbook, Anyone Can Cook!ตำราของเชฟกุสโต "ไม่ว่าใครก็ทำอาหารได้!"
Maester Luwin's archives are very thorough.ตำราของเมสเตอร์ลูวิน ละเอียดมาก
My book doesn't even tell you how to undo a spell like this.ตำราฉันไม่ได้บอกวิธี ถอนมนต์สะกดแบบนี้
IT'S ALL RECIPES.ตำราทำอาหารทั้งนั้นเลย
Yeah. From the world's weirdest textbook.ตำราที่ประหลาดที่สุดในโลก
Books. You know, look,ตำรานั่นมีความหมายต่อฉัน
This book is completely different.ตำรานี่ ไม่เหมือนกันเลย
According to the book, you just have to have another member of the circle present.ตำราบอกว่า เธอต้องอยู่รวมกับ สมาชิกคนอื่นในวงเวทย์
The historical texts say...ตำราประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า...
Archive texts can only teach you a part of the picture, my young Padawan.ตำราพวกนั้นก็สอนเจ้าได้แค่รูปภาพเท่านั้นแหล่ะ พาดาวันของข้า
The science textbooks have had to be rewritten because they say that it's impossible to have a hurricane in the South atlantic.ตำราวิทยาศาสตร์จะต้องถูกเขียนใหม่ เพราะมันระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมี เฮอร์ริเคนในตอนใต้ของแอตแลนติค
My old-fashioned, traditional cookbook!ตำราอันเก่าแก่ดั้งเดิม!
The book refers to the Elders.ตำราอ้างถึงผู้ที่แก่กล้ากว่า
It's about good food. It's just different.ตำราอาหาร มันแค่ต่างจากอาหารของเรา
Your cookbooks, the frozen food line--ตำราอาหาร อาหารแช่แข็ง..
I love my cookbook.ตำราอาหารนี่ถูกใจจริง ๆ
Another book. Really? Where?ตำราอีกเล่ม จริงเหรอ
That's an old edition, but I know it all by heart. By heart, huh?ตำราเก่า แต่ผมจำได้ขึ้นใจแล้ว
Yeah, it's one of my old textbooks.ตำราเก่าของผมเอง เธอชอบรูปในนั้นมากเลย
The Bestiary of Gwilym of Cambria.ตำราเกี่ยวกับอสูรของกวิลิมของแคมเบรีย
Every classical symptom of the condition-ตำราเขียนว่าโรคนี้มีอาการยังไง
The book is for you and me.ตำราเป็นของเธอกับฉัน
Early Latin text.ตำราเรียนในตอนต้นของยุคลาติน
That book is Chinese.ตำราเล่มนั้นเป็นภาษาจีน
A book of real magic.ตำราเวทมนต๋ดำ เวทมนต์ของจริง
The grimoires, her journals.ตำราเวทมนต์, บันทึกต่างๆ
What would you like... a treatise on photosynthesis and its effect on fourth-generation computers?ตำราในการสังเคราะห์แสง และผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์รุ่นที่สี่?
That's for fellas who write diet books.นั่นมันสำหรับ คนที่เขียนตำราลดน้ำหนัก
It's like a textbook they give to nurses.มันก็เหมือนกับตำราที่พวกเขามอบให้กับพยาบาล
Forget your books. Even my brother didn't love her.อย่านิยามตามตำราสิ ขนาดพี่ยังไม่รักเธอเลย
Or is that your thing? You come into a bar. You read some obscure passage.ในตำราคิดจะหักหน้าคนอื่นก็หัดจำให้แม่นๆ ไม่ใช่มาทำเก่ง เพื่ออวดหญิง
It's got wonderful recipes. It says something with a shark.มีตำราเก๋ ๆ ใช้เนื้อฉลามก็มี
And some cookies here called Wasps' Nests.แล้วมีตำราทำคุ้กกี้ ชื่อวัสพ์เนสท์ด้วย
It's just the goddamned English, doing everything by the book.ไอ้พวกอังกฤษชอบทำอะไรตามตำรา
Until you take care of that... close the fucking book, because we're losing.จนกระทั่งเราจะสนใจเรื่องพวกนี้... ปิดตำราลงซะ / เพราะพวกเราเป็นผู้แพ้
This poor guy who attacked four cops... and those cops end up on the stand... defending themselves for using standard textbook procedures.ก็ไอชายน่าสงสารคนนี้แหละ / ที่มันซ้อมตำรวจสี่นาย... และตำรวจพวกนี้ / ต้องหยุดอยู่นิ่งๆ แบบนั้น... ต้องป้องกันตัวเองโดยใช้ / ตำราระเบียบการบ้าๆ
On the table, on my table.ฉันทำไปตามตำรา ทำตามตำราของฉัน ฉันเสียใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำรา
Back to top