ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาลีตาลาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาลีตาลาน*, -ตาลีตาลาน-

ตาลีตาลาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาลีตาลาน (adv.) hurriedly See also: hastily, speedily Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ลุกลน Ops. เรื่อย ๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ตาลีตาลาน (v.) hasten See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน Ops. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ตาลีตาลาน (adv.) hastily See also: hurriedly, speedily Syn. ตาลีตาเหลือก, ลนลาน, รีบร้อน Ops. เรื่อย ๆ, เชื่องช้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาลีตาลาน
Back to top