ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะพึด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะพึด*, -ตะพึด-

ตะพึด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพึด (adv.) persistently See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, without a letup, without interruption Syn. ตะพึดตะพือ, ร่ำไป, เรื่อยไป Ops. หยุดพัก, ชะงัก
ตะพึดตะพือ (adv.) persistently See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, continuously, deliberately Syn. ร่ำไป, เรื่อยไป, ตะพึด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะพึด
Back to top