ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกร้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกร้อ*, -ตะกร้อ-

ตะกร้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกร้อ (n.) muzzle
ตะกร้อ (n.) rattan ball Syn. ลูกตะกร้อ
ตะกร้อ (n.) long-handled fruit-picker See also: fruit-picker made of a wicker scoop fixed to long handle
ตะกร่อม (n.) tool to catch a sea crab See also: trap for marine crabs Syn. ตะกร่อม, กร่อม, กะกร่อม
ตะกร้อสวมปากสุนัข (n.) muzzle
English-Thai: Nontri Dictionary
muzzle(n) ตะกร้อสวมปากสุนัข,ปากกระบอกปืน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
muzzle (n.) ตะกร้อครอบปากสุนัขหรือม้า
muzzle (vt.) สวมตะกร้อครอบปากให้สุนัขหรือม้า Syn. cage, cover, muffle, wrap Ops. release, unfasten, unbind
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kind of feels like one of those cones they put on dogs so they don't lick their own balls.ตะกร้อที่คนเขาเอามันมาครอบปากหมา พวกมันเลียไข่ของตัวเองไม่ได้เลย
Why don't they just muzzle the kid already?ทำไมพวกเขาไม่หาตะกร้อ มาครอบปากเด็กเลยซะล่ะ
You know me--two margaritas, and I need a muzzle.คุณรู้จักฉันนี่ มาการิก้าสองแก้ว ฉันก็ต้องใส่ตะกร้อครอบปากแล้ว
Hacky sack team in the nation.ของประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องทีมตะกร้อ
It's a hacky sack guy.นั่นชื่อคนที่เล่นตะกร้อน่ะ
Muzzle your dog, Aidan, or we will. ♪ Will not come back again ♪ Glad you decided to come.ใส่ตะกร้อมันซะ เอเดน ไม่งั้นเราจะทำเอง ดีใจนะที่นายมา
Dismount and muzzle your horses.ลงจากม้าแล้วเอาตะกร้อครอบปากมันซะ
Jean Pierre should put a muzzle on her.จีน เพียร ควรจะใส่ตะกร้อครอบปากเธอซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกร้อ
Back to top