ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกรุมตะกราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกรุมตะกราม*, -ตะกรุมตะกราม-

ตะกรุมตะกราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกรุมตะกราม (adv.) voraciously See also: hastily, clumsily, awkwardly, uncouthly, greedily, voraciously Syn. ผลีผลาม, สวาปาม, มูมมาม
English-Thai: Nontri Dictionary
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
guzzle(vi) ดื่มจัด,กินอย่างตะกรุมตะกราม,กินมูมมาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกรุมตะกราม
Back to top