ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกรุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกรุม*, -ตะกรุม-

ตะกรุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกรุม (n.) Leptoptilos javanicus See also: adjutant stork, bird of the stork family, adjutant bird, Leptoptilos argula, Leptoptilos javanicus, a large and bald bird of the stork family Syn. นกตะกรุม
ตะกรุม (n.) kind of tree See also: a species of Thai medicinal plant Syn. ต้นตะกรุม
ตะกรุมตะกราม (adv.) voraciously See also: hastily, clumsily, awkwardly, uncouthly, greedily, voraciously Syn. ผลีผลาม, สวาปาม, มูมมาม
English-Thai: Nontri Dictionary
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
guzzle(vi) ดื่มจัด,กินอย่างตะกรุมตะกราม,กินมูมมาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกรุม
Back to top