ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอบรับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอบรับ*, -ตอบรับ-

ตอบรับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอบรับ (v.) accept See also: acknowledge, admit, recognize, consent
ตอบรับ (v.) accept See also: acknowledge, respond
ตอบรับ (v.) accept See also: acknowledge, respond
ตอบรับ (v.) accept See also: acknowledge, respond
English-Thai: HOPE Dictionary
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)
reception(รีเซพ'เชิน) n. การรับ,การรับรอง,การต้อนรับ,งานตอบรับ,การรับวิทยุ,การรับเข้า
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
yea(เย) adv. ใช่,จ้ะ,จริง ๆ ,ไม่ใช่แต่เพียงแค่นี้ ยังมี. n. การตอบรับ,การยืนยัน,ผู้ตอบรับ,คะแนนสนับสนุน
English-Thai: Nontri Dictionary
serve(vi) ยื่นหมายศาล,ใช้ประโยชน์,ผูกเชือก,ตอบรับ,ชดใช้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acknowledgementการตอบรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acknowledge (vt.) ตอบรับ See also: แจ้งว่าได้รับ
acknowledge (vi.) ตอบรับ See also: แจ้งว่าได้รับ Syn. reply to, answer, respond to
buy it (idm.) ตอบรับ See also: ยอมรับ, เห็นด้วยกับ (ความคิด, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ)
get it (phrv.) ตอบรับ See also: รับโทรศัพท์
acceptance (n.) การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน) See also: การยอมรับ
acceptance (n.) การตอบรับคำเชิญ
acknowledgement (n.) ใบตอบรับ See also: ข้อความแสดงว่าได้รับ Syn. acknowledgment
acknowledgment (n.) ใบตอบรับ See also: ข้อความแสดงว่าได้รับ Syn. acknowledgement
affirmative (n.) คำตอบรับ See also: คำยืนยัน
answering machine (n.) เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ Syn. answerphone
answerphone (n.) เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ Syn. answering machine
say the word (idm.) พูดตอบรับ See also: พูดรับคำ, รับปาก
send up a trial balloon (idm.) ลองฟังเสียงตอบรับก่อน See also: ทดลองดูความเห็นของคนทั่วไปก่อน
yes (n.) คำตอบรับ See also: การตอบรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I received an invitation, but I did not accept itฉันได้รับคำเชิญ แต่ฉันไม่ได้ตอบรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Accept Leopold's invitation and take me with you.ตอบรับคำเชิญของลีโอโพลด์และพาผมไปด้วย
R.S.V.P. "yes" to the Michael Kors party.ตอบรับงานของไมเคิล คอร์
Acknowledge, avlas 514!ตอบรับด้วย เอวิแอส 514!
Deadline to accept is next weekตอบรับวันสุดท้ายอาทิตย์หน้า
... ...formally accepts.ตอบรับอย่างเป็นทางการ
Say yes. Say you do.ตอบรับไป บอกเขาไปว่าใช่
He is not the kind of man who will accept you.เขาไม่ใช่คนที่จะ ตอบรับความรัก ของเธอแน่
You can't even grant a woman's wish. Why can't you even be a dampiel?แค่ตอบรับความหวัง ของผู้หญิงยังไม่ได้ ทำไมนายต้อง มาเป็นลูกครึ่งนะ?
After everything I've heard out of Little Tokyo Sterns is gonna have some answering to do this afternoon.หลังจากที่ทุกอย่างที่ฉันเคยได้ยินจากลิตเติ้ลโตเกียว ... ... บุกบั่นคือ gonna ได้ตอบรับที่จะทำช่วงบ่ายวันนี้
His human brain is responding to the nootropics... and virtual stimulation more rapidly than my animal subjects.สมองของเขาตอบรับการเรียนรู้ และระบบโลกเสมือนของเขา พัฒนาไปได้ไกลกว่ารายอื่นๆ
But I've totally reconfigured... both the nootropic and the cyberlearning programs... without aggression factors.แต่ฉันต้องขอบอกว่า.. ..ไอ้การทดลองทั้งหลาย รวมถึงโปรแกรมเรียนรู้เสมือนเนี่ย เขาตอบรับมัน โดยที่ฉันไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเลย
Nor welcomed it when he offered it.หรือยินดีตอบรับมันเมื่อเขามอบมันให้เธอ
But today, our prayers are answered.แต่วันนี้ คำอธิษฐานของเรา ได้รับการตอบรับแล้ว
I've got an answering machine at the college I'll be checking in with.แต่ชั้นมีเครื่องตอบรับโทรศัพท์ที่วิทยาลัย ชั้นจะคอยเช็ค
We are able to give robots superficial responses which mimic human expression.เราทำให้หุ่นยนต์มีการตอบรับที่พื้นผิวได้ โดยเลียนแบบการแสดงอารมณ์ของมนุษย์
Negative consumer reaction.การตอบรับจากลูกค้าเป็นลบ
I'm pleased to announce that Mr. Bobby Jones and Mr. Walter Hagen... have accepted my golfing' invitation, with enthusiasm.ข่าวดี บ๊อบบี้ โจนส์ และวอลเตอร์ เฮเก้น... ...ตอบรับคำเชิญของฉันมาแข่งขันกอล์ฟ... ...อย่างกระตือรือร้น
Her prayers were answered.คำภาวนาของเธอได้รับการตอบรับ
This is the answering service. Please record your message...นี้คือเครื่องตอบรับ กรุณาฝากข้อความ
Of course I don't expecting you to be as foolish as me, and of course I prediction you say no... but it's Christmas and I just wanted to... check.ผมไม่หวังให้คุณ ตอบรับคำขอบ้าๆของผม และผมก็คาดว่าคุณคงจะตอบปฏิเสธ... แต่เพราะเป็นคริสต์มาส ผมเลยอยากจะ...
They have like a two second rebound rate and you're back doing the next pain-in-the-ass thing.มันมีเหมือนกับผลตอบรับที่มีสองทาง แล้วคุณก็กลับไปทำมันอีกครั้ง / เรื่องพรรค์นั้นหนะ
We're receiving a signal. On-screen now.กำลังรอการตอบรับสัญญาณอยู่ ได้ภาพแล้วครับ
It turned out my stepsisters knew where Fiona had filed my real acceptance letter.มันทำให้พี่น้องต่างมารดาของฉัน รู้ว่า ฟีโอน่าทิ้งจดหมายตอบรับจากวิทยาลัยไว้ที่ไหน
And if you play the answer machine, can you take down everyone's messages?แล้วถ้าจะเปิดเครื่องตอบรับ ช่วยรับข้อความให้ด้วยได้มั้ย?
I have received your confirmation. I am here to enroll(ฉันได้รับใบตอบรับจากคุณค่ะ ตอนนี้ฉันมาเพื่อลงทะเบียนค่ะ)
The number you're calling is turned off.ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียก
Say, we heard back from the Musical Festival have you?เอาละเราได้คำตอบรับการประกวด แล้วพวกเธอล่ะ
It might be too early to say this, but public reaction has been coldมันอาจจะเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้ แต่ผลตอบรับจากสาธารณะชนไม่ค่อยดีเลย
You called your own answering machine and recorded her dying words.คุณโทรเข้าเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติของคุณเอง และบันทึกเสียงคำพูดของเธอก่อนเสียชีวิต
They run upstairs, knock, knock, door's locked, no answer.พวกเขาวิ่งขึ้นไปบนบ้าน เคาะประตูเรียก ประตูถูกล็อค ไม่ได้ยินเสียงตอบรับ
There was no official response.- ไม่ได้ตอบรับอย่างเป็นทางการ
Finishes up with an answering machine in a rented office,ไปจบที่เครื่องตอบรับโทรศัพท์ ในสำนักงานเล็กๆ
Can that not be called happiness?คำตอบรับจากคำอธิษฐานเธอ สามารถบอกได้ว่าเป็นความสุขได้ไหม?
I've had very good feedback on your work.การตอบรับจากงานของคุณนั้น นับว่าดีทีเดียว
To get an erection, it responds to sight, sound, touch...ที่ทำให้ตั้งโด่ได้นั้น มันเป็นอารมณ์ตอบรับ จากภาพ เสียง หรือการสัมผัส...
No. 45 JUNG, Hyun-soo and JANG, Chae-min answering to the crowd's cheers.เบอร์ 45 จัง ฮุนซู และจาง เชมิน ตอบรับการเชียร์ของผู้ชม
If he wants to come to my side, then I will accept himถ้าเขาต้องการอยู่ข้างฉัน ฉันก็จะตอบรับเขา
Choon Hyang, are you saying that you still cannot accept my feelings?ชุนยัง เจ้าไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของข้าได้งั้นรึ?
Thank you for answering so easily.ขอบคุณท่านที่ตอบรับอย่างง่ายดาย
Hey, I'm glad I got your machine, because you'll probably laugh at me, but--ดีแล้วที่เป็นเครื่องตอบรับ เพราะนายอาจหัวเราะเยาะฉันแต่..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอบรับ
Back to top