ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรึงใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรึงใจ*, -ตรึงใจ-

ตรึงใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรึงใจ (v.) impress See also: fascinate, affect, move, touch Syn. ประทับใจ, จับใจ, ต้องใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
colorfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
colourfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
engrave(เอนเกรฟว') vt. แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,ประทับใจ,ตรึงใจ,กัดบล๊อก,ทำเพลท, See also: engraver n., Syn. carve
fascinate(แฟส'ซะเนท) vt. ชวนเสน่ห์,ตรึงใจ vi. จับใจ,ตรึงใจ., See also: fascinative adj., Syn. attract
fascinatingadj. ซึ่งทำให้หลงเสน่ห์,ตรึงใจ, See also: fascinatingly adv., Syn. captivating
fascination(แฟสซะเน'เชิน) n. การทำให้หลงเสน่ห์,ความตรึงใจ,เสน่ห์,อำนาจดึงดูดใจ, Syn. charm
imprint(อิม' พรินทฺ) n. รอยกด, รอยประทับ, ชื่อสำนักพิมพ์บนหน้าแรกของหนังสือ. -vt. กด, ประทับ, ประทับใจ, ตรึงใจ., See also: imprinter n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
fascination(n) ความหลงใหล,ความมีเสน่ห์,เสน่ห์,ความตรึงใจ,ความงดงาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spellbinderนักพูดตรึงใจผู้ฟัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was the "please" that caught my memory.นั่นเป็นประโยคที่ติดตรึงใจหม่อมฉัน
That made her so completely attractive for me.ทำให้เธอเป็นที่ตรึงใจผม
I can't forget when I babysat the babyเรื่องเลี้ยงลูกเมื่อตอนเช้ายังติดตรึงใจผม
♪ Feel the magic in the making ♪# การสรรค์สร้างช่างน่าตรึงใจ #
♪ And the magic in the making ♪# การสรรค์สร้างช่างน่าตรึงใจ#
♪ We'll have magic in the making ♪# การรังสรรค์จะยังน่าติดตรึงใจ #
One of the greatest weekends of my life, and I've had some weekends.เป็นสัปดาห์ที่สุดยอดเลยในชีวิตฉัน ตราตรึงใจสุดๆ
It doesn't hit the soul like "Healing for myself"มันก็ไม่ได้ตราตรึงใจเหมือน "Healing for myself" สักหน่อย
♪ Would love this swirling sky ♪คงเคลิ้มกับฟ้างามตรึงใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรึงใจ
Back to top