ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรับฟัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรับฟัง*, -ตรับฟัง-

ตรับฟัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรับฟัง (v.) listen See also: attend, mind, hear Syn. สดับ, ฟัง, สดับตรับฟัง, สำเหนียก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรับฟัง
Back to top