ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรงเกินไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรงเกินไป*, -ตรงเกินไป-

ตรงเกินไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงเกินไป (adj.) honest See also: straightforward, forthright, direct, frank, candid Syn. เถรตรง, ซื่อเกินไป
English-Thai: HOPE Dictionary
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe we shouldn't get Mike mixed up in this too directly.บางทีเราไม่ควรจะได้รับไมค์ผสมขึ้นมาในนี้โดยตรงเกินไป
Dexter, you're being too literal.เด็กซ์เตอร์ นายมันเถรตรงเกินไปแล้ว
I've been thinking too linearly.ผมกำลังคิด เป็นเส้นตรงเกินไป
That's because deep down inside you, Shinji-kun, you wanted to go. Be more honest with yourself.ชินจิคุง บางครั้งการพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาก็เป็นสิ่งที่ดีนะ ขอโทษด้วยถ้าฉันพูดตรงเกินไป
Pardon me if this is too forward, but are you worried your husband is not the father?ขอโทษด้วยถ้าถามตรงเกินไป แต่คุณกังวลว่าสามีคุณ จะไม่ใช่พ่อของเด็กเหรอ
I don't want to be too forward or nothing, but you think we could spend a little more time together this weekend?ผมไม่อยากที่จะพูดตรงเกินไป แต่ว่า... ... ....
I'm too impatient and, uh... too direct.ฉันเป็นคนใจร้อนและ อ่า... ตรงเกินไป
Would that be more accurate?นันมันตรงเกินไปหรือเปล่าครับ ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรงเกินไป
Back to top