ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้วยกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้วยกัน*, -ด้วยกัน-

ด้วยกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยกัน (adv.) together See also: in company with, together with, along Syn. พร้อมกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
addend(แอด' เดนดฺ) n. เลขหรือจำนวนที่บวกเข้าด้วยกัน
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
along(อะลอง') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา, Syn. through)
amass(อะแมส') vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
apposition(แอพพะซิท'เชิน) n. การวางเข้าด้วยกัน,การวางเคียงข้างกัน,นามสรรพนามหรืออนุประโยคที่ขยายความหมายของนามสรรพนาม,อนุประโยคอื่น, Syn. juxtaposition)
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
cohabitvi. อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยา,อยู่ร่วมกัน,อยู่ในที่เดียวกัน., See also: cohabitant n. ดูcohabit cohabitation n. ดูcohabit
colligate(คอล'ละเกท) {colligated,colligating,colligates} vt. ผูกเข้าด้วยกัน,มัดรวมกัน,สรุป., See also: colligation n. ดูcolligate colligative adj. ดูcolligate
collocationn. การวางเข้าด้วยกันให้เหมาะ
commensal(คะเมน'เซิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ทำอันตรายแก่กัน,ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวและไม่แข่งขันหรือแย่งกัน., See also: commensalism n. ดูcommensal -commensality n. ดูcommensal
commix(คะมิคซฺ') {commixed,commixing,commixs} vt.,vi. ผสมเข้าด้วยกัน,คลุกเคล้า, Syn. mix together,blend
compatible(คัมแพท'ทิเบิล) adj. ซึ่งอยู่ด้วยกันได้,ซึ่งเข้ากันได้,เกี่ยวกับระบบโทรทัศน์สีที่รับเป็นภาพขาวดำก็ได้., See also: compatibility,compatibleness n., Syn. agreeable ###A. incompatible
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
com-1. Pref. รวมกัน,ด้วยกัน,อย่างสมบูรณ์, Syn. co-, 2. (คอม) 1. ย่อมาจาก COMmunication port หมายถึงช่องที่ใช้สำหรับต่อออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมื่อจะหมุนเลขหมายโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์ผ่านโมเด็ม คอมพิวเตอร์ก็จะต้องรับรู้กันให้ได้ว่า ช่องที่ติดต่อกับโมเด็มนั้นคือช่องไหน (กำหนดได้หลายช่องเรียกว่า COM1, COM2) 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลในดอสและโอเอสทูว่า .COM เพื่อแสดงว่าเป็นแฟ้มข้อมูลกระทำการ (executive program) หรือโปรแกรมประเภทเดียวกับ .EXE เช่น FORMAT.COM COMMAND.COM 3. ย่อมาจาก computer output on microfilm (ไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโคร ฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโคร ฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120,000 ตัวอักษรต่อวินาที
compressed(คัมเพรสดฺ') adj. ซึ่งถูกอัด,ซึ่งอัดหรือกดเข้าด้วยกัน,ซึ่งแบนตามยาว,ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
concatenate(คอนแคท 'ทะเนท) vt,เชื่อมเข้าด้วยกัน ต่อกันหมายถึง การเชื่อมโยงสายอักขระ (string) สองสายเข้าเป็นสายเดียวกัน เช่น เชื่อม "ABC" และ "DEF" เป็น "ABCDEF" เป็นต้น เราอาจนำมาใช้กับการนำแฟ้มข้อมูลมาต่อกันก็ได้
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
confluent(คอน'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งไหลไปด้วยกัน,ซึ่งบรรจบกัน,ไปด้วยกัน,ซึ่งออกดอกพร้อมกัน n. ส่ายน้ำร่วม,แคว,สายน้ำที่แยกไหล
consolidate(คันซอล'ลิเดท) {consolidated,consolidating,consolidates} vt. ทำให้แข็งแรง,ทำให้มั่นคง,รวบรวมกำลัง,รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม,รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine ###A. weaken
computer architectureหมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้
consolidation(คันซอลลิเด'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การรวบรวมกำลัง,การรวมเข้าด้วยกัน, See also: consolidative adj. ดูconsolidation
consoluteadj. ซึ่งละลายได้ด้วยกันในทุกสัดส่วน
contexturen. การจัดหรือรวมส่วน,ส่วนประกอบ,โครงสร้าง,เนื้อผ้า,การทอเข้าด้วยกัน,ความตอนต้นหรือตอนต่อจาก
cum(คัม) prep กับ,ด้วยกัน,ด้วย,พร้อมกัน,มีส่วนด้วยกัน ; -Phr. (cum grano (salis) ทางหนีทีไล่) -Phr. (cum laude ด้วยผลการเรียนชั้นเยี่ยม)
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
dual(ดู'เอิล) adj. เกี่ยวกับคู่,เกี่ยวกับสอง,ซึ่งประกอบด้วย2 (คน,ส่วน,สิ่ง ฯลฯ) ,ด้วยกัน,2 เท่า.
empty nesterคู่สมรสที่ไร้บุตร,คุ่สมรสที่มีบุตรแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
en masse(อานแมส',เอนแมส') fr. เป็นกลุ่ม,ด้วยกันทั้งหมด, Syn. together
ensemble(เอนเซม'เบิล) n. ทั้งชุด,ทั้งหมด,ทั้งมวล,ผลทั้งหมด,การแสดงพร้อมกันทั้งกลุ่ม,คณะนักแสดง. -adv. ด้วยกันทั้งหมด,พร้อมกัน, Syn. set -pl. ensembles
felt(เฟลทฺ) {felted,feltign,felts} n. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ feel,สักหลาดที่ไม่ใช่ทอ adj. เกี่ยวกับหรือทำด้วยสักหลาด,คลุมด้วยสักหลาด. vi. อัดเข้าด้วยกันเป็นแผ่น
gathering(แกธ'เธอริง) n. การรวบรวม,การเก็บรวม,การรวมกลุ่ม,สิ่งที่เก็บรวมเข้าด้วยกัน,กลุ่มคน,ฝีหนอง, Syn. meeting,assembly,crowd
directory(ดิเรค'ทะรี) n. หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ,แผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของอาคารธุรกิจหลังใหญ่,คณะกรรมการ. adj. เกี่ยวกับการชี้ทาง,เกี่ยวกับการแนะแนว, Syn. list สารบบหมายถึง การแบ่งจานบันทึก (โดยเฉพาะจานบันทึกที่มีความจุมาก ๆ ที่สามารถบรรจุแฟ้มข้อมูลได้หลายร้อยแฟ้ม) ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา จานบันทึกทุก ๆ จานจะมีสารบบอย่างน้อยหนึ่งสารบบ เป็นสารบบเริ่มต้นเรียกว่า " สารบบราก " (root directory) เราอาจใช้คำสั่งสร้างสารบบ หรือสารบบย่อยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เก็บแฟ้มประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน ก็ได้ การเก็บแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำให้หาง่ายขึ้น
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
English-Thai: Nontri Dictionary
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
along(adv) ร่วมด้วย,ด้วยกัน,พร้อมด้วย,ต่อไป
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
apposition(n) การวางไว้ด้วยกัน
attendant(adj) อยู่,ไปด้วยกัน,ดูแลรักษา
cohabit(vt) อยู่ร่วมกัน,อยู่ด้วยกัน,อยู่กินกัน
compatible(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งเข้ากันได้,ซึ่งอยู่ด้วยกันได้
concomitant(adj) คู่กัน,มาพร้อมกัน,ไปด้วยกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน
incorporate(vt) รวมเข้าด้วยกัน
interlock(vt) ร้อยต่อกัน,ผูกเข้าด้วยกัน,ประสาน
intertwine(vi) พันกัน,ร้อยเข้าด้วยกัน,สานกัน
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
together(adv) ด้วยกัน,ร่วมกัน,พร้อมกัน,ติดๆกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wilful refusal to consummateการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่คู่สมรส, การจงใจไม่ยอมอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incorporation๑. การรวมเข้าด้วยกัน๒. การก่อตั้งบริษัท, การก่อตั้งบรรษัท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
live and cohabit together as husband and wifeอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notorious cohabitationการอยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย (โดยมิได้สมรส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parcenersผู้เป็นทายาทด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pederastyการร่วมเพศระหว่างชายด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anthracite แอนทราไซต์ ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีการแปรสภาพสูงที่สุด ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 92-98 (ภายใต้สภาวะที่แห้งและไม่มีแร่อื่นปะปน) เนื้อแข็ง สีดำ ความวาว แบบกึ่งโลหะ มักแตกแบบก้นหอย ติดไฟยากเมื่อไหม้ ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูงที่สุดในบรรดาถ่านหินด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
Coexistence การอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ หรือในประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเพื่อให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่า เป็นการรวมเข้าด้วยกัน (integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยกระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การ แบ่งแยก (segregation) [สิ่งแวดล้อม]
Cohesion แรงยึดกัน แรงดึงดูดโมเลกุลระหว่างอนุภาคในสารใดๆ ซึ่งจะทำให้อนุภาคนั้น เกาะอยู่ด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Crosswalks ครอสวอล์คเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เมทาดาทาเพื่อให้เกิดทำงานข้ามระบบกันไำด้ โดยการจับคู่ (mapping) ระหว่างเมทาดาทาด้วยกัน (เช่น ระหว่างมาร์ค และดับลินคอร์เมทาดาทา) ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเข้าถึงตัวสารสนเทศที่อยู่ข้าม/ต่างโดเมนกัน การใช้เค้าร่าง/หลักเกณฑ์ (Schema) ของเมทาดาทาที่เป็นมาตรฐานจะช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนเมทาดาทา หรืออีกนัยหนึ่งทำให้มีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
crystalผลึก, ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3 ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heterozygous geneเฮเทอโรไซกัสยีน, ยีนคู่ใดคู่หนึ่งที่มียีนที่แสดงลักษณะเด่นกับยีนที่แสดงลักษณะด้อยอยู่ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
High Commissioner1. เอกอัครราชทูตของประเทศในเครือจักรภพที่ประจำในสหราชอาณาจักรหรือประเทศใน เครือจักรภพด้วยกัน 2. ข้าหลวงใหญ่
Mergerการควบกิจการการที่บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป รวมกิจการเข้าด้วยกัน โดยผลของการรวมอาจเกิดเป็นบริษัทใหม่ หรือคงเหลือเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงบริษัทเดียวก็ได้ [ตลาดทุน]
Multidisciplinaryรวมเอาวิชาการหรือศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน [การแพทย์]
shapeรูปร่าง, การนำเส้นตรงหรือเส้นโค้งมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปปิด ลักษณะเป็น 2 มิติ คือมีความกว้างและความยาว แต่ไม่มีความลึกหรือความหนา แบ่งได้เป็น รูปร่างเรขาคณิต รูปร่างในธรรมชาติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์สำหรับทำหน้าที่บันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ค้นคืน จัดทำรายงาน ประมวลผล และดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ปัจจุบันนี้มีระบบ DBMS ให้เลือกซื้อมาใช้หลายระบบด้วยกัน อาทิ Oracle, Ingres, Progress, Informix ซึ่งเป็นระบบที่มีใช้ทั้งในเครื่องขนาดใหญ่และขนาดเล็ก Access, Foxpro และ dBASE เป็นระบบที่มีใช้ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Migrationการเคลื่อนที่ของปิโตรเลียมจากหินต้นกำเนิดไปยังแหล่งกักเก็บ การเคลื่อนที่มีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ การเคลื่อนที่แบบปฐมภูมิ (primary migration) เป็นการเคลื่อนที่ของไฮโดรคาร์บอนออกจากหินต้นกำเนิด การเคลื่อนที่แบบทุติยภูมิ (secondary migration) เป็นการเคลื่อนที่ผ่านชั้นหินที่มีคุณสมบัติในการซึมผ่านสูงหรือในหินกักเก็บเอง และการเคลื่อนที่แบบตติยภูมิ (tertiary migration) เป็นการเคลื่อนที่จากแหล่งกักเก็บหนึ่ง (trap) ไปยังอีกแหล่งหนึ่ง หรือเป็นการเคลื่อนที่หายไปของไฮโดรคาร์บอนจากแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Tackifierสารทำให้ยางเหนียวติดกัน เป็นสารเคมีที่เติมลงในยางทำให้ยางมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยางสามารถติดกับยางด้วยกัน หรือติดกับวัสดุอื่นได้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการนำยางส่วนต่างๆ มาประกอบกันได้ง่ายขึ้น [เทคโนโลยียาง]
ring topologyเครือข่ายแบบวงแหวน, เครือข่ายที่มีการเชื่อมแต่ละสถานีเข้าด้วยกันแบบวงแหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับ หากข้อมูลที่ส่งเป็นของสถานีใด สถานีนั้นก็รับไว้ ถ้าไม่ใช่ก็ส่งต่อไป ซึ่งระบบเครือข่ายแบบวงแหวนนี้ สามารถรองรับจำนวนสถานีได้เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
absorption (n.) การรวมเข้าด้วยกัน
affiliate (vi.) รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน See also: รวมกัน
affiliate (vt.) รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน See also: รวมกัน
amassed (adj.) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน Syn. assembled, compiled
assembled (adj.) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน Syn. amassed, compiled
batch (vt.) นำมารวมเข้าด้วยกัน
bind together (phrv.) มัดไว้ด้วยกัน See also: ผูกไว้ด้วยกัน Syn. tie together
Birds of a feather flock together (idm.) คนแบบเดียวกันต้องอยู่ด้วยกัน
brunch (vi.) รับประทานอาหารที่รวมมื้อเช้าและกลางวันเข้าด้วยกัน
bunk up (phrv.) นอนด้วยกัน See also: แบ่งเตียงนอนด้วยกัน
chain gang (n.) นักโทษที่ถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยกัน (โดยเฉพาะที่ต้องออกไปทำงานนอกคุก)
chamber orchestra (n.) กลุ่มนักดนตรีเล็กๆ ที่เล่นเพลงประเภทคลาสสิคด้วยกัน
chum (vi.) ที่ไปด้วยกัน
clamp (n.) เครื่องมือที่ทำให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน Syn. fastener, fastening
coactive (adj.) ที่เกิดขึ้นด้วยกัน Syn. accompanying
coexist (vi.) อยู่ด้วยกัน See also: อยู่ร่วมกัน, อยู่ในสมัยเดียวกัน Syn. exist together, exist side-by-side, synchronize
cohesive (adj.) ที่ติดอยู่ด้วยกัน
collect up (phrv.) รวบรวบไว้ด้วยกัน
collected (adj.) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน Syn. assembled, amassed, compiled
colligate (vt.) ผูกไว้ด้วยกัน See also: ผูกติดกัน, ทำให้เชื่อมกัน Syn. connect, link
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They live together in a big houseพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่
Greatเยี่ยม ถ้างั้นพวกเราก็คงได้ดื่มเบียร์ด้วยกัน
I'm sure we'll have a good timeฉันแน่ใจว่าพวกเราจะสนุกด้วยกันแน่
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
We like to spend time with each otherพวกเราชอบที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
We need to work together hereพวกเราต้องทำงานด้วยกันที่นี่
How long have you been working togetherพวกคุณทำงานด้วยกันมานานแค่ไหน?
We need a little time to be togetherพวกเราต้องการเวลาอยู่ด้วยกันสักเล็กน้อย
We have some other classes togetherเรามีเรียนบางวิชาด้วยกัน
But don't you want to go to the cinema too?แต่คุณไม่อยากไปดูหนังด้วยกันหรือ?
Do you want to meet later for a drink?คุณอยากจะมาดื่มด้วยกันทีหลังไหม?
Look, do you want to hang out?ฟังนะ คุณอยากออกไปเที่ยวด้วยกันไหม?
It's a place where your mom and I used to hang out a lotมันเป็นที่ที่แม่และพ่อเคยออกมาเที่ยวด้วยกันหลายครั้ง
Let's raise the child together!มาเลี้ยงลูกด้วยกันเถอะ
We're stuck togetherเรามาติดหนึบอยู่ด้วยกัน
She has invited me to spend the Christmas vacation with herเธอได้เชิญฉันให้มาเที่ยววันหยุดคริสต์มาสต์ด้วยกัน
I'd like to invite you to lunch so we can discuss your bookฉันอยากเชิญคุณมาทานอาหารกลางวันด้วยกัน เพื่อที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับหนังสือของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They walked up the road together.พวกเขาเดินขึ้นไปบนถนน ด้วยกัน ชายชรายืนเสา
We weren't born together.- ด้วยกัน แต่ไม่ได้เกิดด้วยกันนะคะ
" We did that, together as one"."เราทำมัน ด้วยกัน เป็นหนึ่งเดียว"
She's there so the two of you can run away together or go rob a bank.พวกนายสองคนจะหนีไป ด้วยกัน หรือไปปล้นแบงค์
Orange and green totally hideous together.สีส้ม กะสีเขียว ด้วยกัน ดูน่าเกลียดมาก
You're a very advanced race. Together, we can look for a solution.คุณเป็นเผ่าพันธุ์ที่ก้าวหน้ามาก ด้วยกัน เราสามารถมองการแก้ปัญหา
Ellie, I don't want us to be together because we have to.เอลลี่ ฉันไม่ต้องการพวกเรา ด้วยกัน เพราะว่าจำเป็น
Oh, you know, the team that washes dishes together, wins together.ก็ แบบว่า ทีมที่ล้างจาน ด้วยกัน ก็ชนะด้วยกัน
Shitload of stuff to get together for his coming home party.ซื้อข้าวของ ด้วยกัน สำหรับงานปาร์ตี้ต้อนรับหลานกลับบ้าน
# Together, together Together, everyoneด้วยกัน ด้วยกัน ด้วยกัน ทุกคน
# Together, together, come on Let's have some funด้วยกัน ด้วยกัน มาเร็ว มาสนุกกัน
It seems we're going to be working together, okay?มันดูเหมือนเรากำลังจะไปทำงาน ด้วยกัน โอเคไหม?
If you all get on those helicopters together, we are going to lose this weapon for good.ถ้าคุณได้เฮลิคอปเตอร์เหล่าันั้น ด้วยกัน เรากำลังจำเป็นจะเสียอาวุธนี้ไป
Dad and I are gonna watch... the new Ken Burns documentary together... on the downstairs TV if you want to join.พ่อกับแม่จะดู สารคดีใหม่ของ เค็น เบินส์ ด้วยกัน ถ้าอยากดูด้วยก็ลงมาได้
We had a good thing going- me and karen.เรามีสิ่งดีๆ ด้วยกัน ผมกับคาเรน
I think we'll go far together, you and I. I will never help you.ฉันคิดว่า เราจะไปได้ใกล ด้วยกัน คุณและฉัน
Rudolph the red-nosed reindeer together, every year.Rudolph The Red-Nosed Reindeer ด้วยกัน ทุกปีเลย
I want you to work with me, together, side by side, for the benefit of everyone.ผมต้องการให้คุณร่วมมือกับผม ด้วยกัน เคียงข้างกัน สำหรับผลประโยชน์ของคนอื่นๆ
I mean, we had dinner. We had pizza. She said she was jet-lagged.คือผม เรามี dinner ด้วยกัน เรามีพิซซ่า เธอบอกว่าเธอเหนื่อย
Penny, my body and I have a relationship that works best when we maintain a cool, wary distance from each other.เพนนี่ ร่างกายกับฉันมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้ว ทำงานร่วมกันได้ดี เราทำอะไรเจ๋งๆ ด้วยกัน เว้นระยะห่างระหว่างกัน
We can... get a chance to be together and work through all of this.เราจะ สร้างโอกาสที่ดี ด้วยกัน เราจะก้าวผ่านเรื่องราวทั้งหมดนี้
Get your hands off my daughter! I want that kid outta here. Now!ว่าเราเป็นเพื่อนที่เคยแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ด้วยกัน ปล่อยมืออกจากลูกสาวของฉัน
Take it off, so we can watch Rachel Zoe without me worrying about you passing out.ถอดออกเหอะ/Nแล้วเราจะได้มาดูเรเชล โซ ด้วยกัน ผมจะได้ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเป็นลม
We used to play Boaire together in the backyard, remember?เราเคยเล่น Boaire ด้วยกัน ในสวนหลังบ้าน จำไม่ได้หรอ?
And when Ji-hoon died, we organized and hosted the wake.เราอยู่ร่วมงานศพของ คิม จี ยุน ด้วยกัน 3 วัน
Why don't you let me take you back to the precinct, we'll get you debriefed.ทำไม เราไม่กลับไปที่สถานี ด้วยกัน คุณจะได้สรุปเรื่องให้ผมฟัง
But first, we go catch some scorpions together, just the two of us, yes, dead-ums?เริ่มจาก เราไปจับแมงป่อง ด้วยกัน แค่เราสองพ่อลูก
Oh! Well, I may have an anniversary surprise for you too.ที่เราไม่ได้มีเวลา 2 ต่อ 2 ด้วยกัน ฉันมีเซอร์ไพร์ซวันครบรอบให้คุณด้วย
Gabriel, we used to listen to Mozart's 5th symphony together, okay?เกเบรียล เราเคยฟัง ซิมโฟนีที่ 5 ของโมสาร์ท ด้วยกัน โอเคไหม
Together... we will see ourselves freed from this abyss.ด้วยกัน ... เราจะเห็นตัวเองเป็นอิสระ จากก้นบึ้งนี้
I'll help you.ด้วยกัน ฉันจะช่วยนาย
Together. Attention, miniscule segment of the student body.ด้วยกัน ตั้งใจฟังนะ พวกกลุ่มคนจำนวนจ้อยจากนักเรียนทั้งโรงเรียน
# All together Makes it betterด้วยกัน ทำให้มันดีขึ้น
Together, we will bridle the masses, and ride unto victory.ด้วยกัน เราจะคุมทุกอย่าง และวิ่งไปสู่ชัยชนะ
Together, we can make a difference.ด้วยกัน เราสามารถสร้างความแตกต่างได้
I should've accepted the fish stew invite.ด้วยกัน... ฉันน่าจะกินซุปอุด้งนั่น
All together?ด้วยกันทั้งหมดเลยหรอ
Then together again, we shall royally this blessed earth roam!ด้วยกันอีกครั้ง เราจะท่องเที่ยวโลกใบนี้ไปด้วยกัน
Just the two of us? Spend some time reconnecting,ด้วยกันแค่สองคน ใช้เวลาเชื่อมสัมพันธ์
I won't let you die.ด้วยกันได้ และนั่นเป็นครั้งแรก ที่สเตฟานดื่มเลือดมนุษย์

ด้วยกัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伴う[ともなう, tomonau] Thai: ไปด้วยกัน
整合[せいごう, seigou] Thai: การรวมเข้าด้วยกัน English: integration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้วยกัน
Back to top