ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดูเหมือนว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดูเหมือนว่า*, -ดูเหมือนว่า-

ดูเหมือนว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูเหมือนว่า (aux.) seem See also: as if, as though Syn. ดูเหมือน, ดูเหมือนจะ, ดูท่า
English-Thai: HOPE Dictionary
glossy(กลอส'ซี) adj. เป็นเงามันหรือวาว,แสงเหลือบ,หน้าเนื้อใจเสือ,ดูเหมือนว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่., See also: glossily adv. glossiness n., Syn. reflecting,shining
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
English-Thai: Nontri Dictionary
seem(vi) ดูราวกับ,ดูเหมือนว่า,ประหนึ่ง,ดูคล้าย
seemingly(adv) ประหนึ่งว่า,ดูเหมือนว่า,ดูราวกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appear to be (vi.) ดูเหมือนว่า Syn. appear, seem
look as if (vt.) ดูเหมือนว่า See also: เห็นจะ, คล้ายจะ, ดูจะ, ดูเหมือนจะ, ดูท่าทาง, ดูราวกับ, ดูประหนึ่ง Syn. look, look like, resemble
seem (vt.) ดูเหมือนว่า See also: เห็นจะ, คล้ายจะ, ดูจะ, ดูเหมือนจะ, ดูท่าทาง, ดูราวกับ, ดูประหนึ่ง Syn. look, look like, look as if, resemble
sound (vi.) ดูเหมือนว่า Syn. appear, appear to be, seem
come across as (phrv.) ดูเหมือนว่าจะเป็น (จากพฤติกรรม) See also: มีท่าทางของ, มีลักษณะของ
look like (phrv.) ดูเหมือนว่ามีผล See also: ดูเหมือนจะเกิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It seems like everyone is in a rushดูเหมือนว่าทุกคนเร่งรีบ
It looks like there's something else you want from meดูเหมือนว่าเธอต้องการอะไรอย่างอื่นจากฉันอีก
Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussionดูเหมือนว่าเธอจะหัวเสียกับฉันนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวโต้เถียงกันอยู่
It seems like we're back to normalดูเหมือนว่าพวกเราจะกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว
It seems that he's not in a good moodดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ไม่ดีอยู่นะ
It seems like the rumor I heard was trueดูเหมือนว่าข่าวลือที่ฉันได้ยินนั้นเป็นความจริง
It seems I have no optionมันดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีทางเลือก
It seemed as if there was no way outมันดูเหมือนว่าไม่มีทางออกเลย
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, Vern, looks like your ma's been out driving again.เฮ้ เวิร์น ดูเหมือนว่า แม่นายจะออกมาขับอีกแล้วนะ
Jonathan, it seems like I was all wrong about you.โจนาธาน, ดูเหมือนว่า เมื่อคราวก่อนฉันพูดรุนแรงกับคุณเกินไป
Although the impostor has been shot down... it looks like Christmas will have to be cancelled this year.ถึงแม้ว่า นักต้มตุ๋น จะถูกยิงตายแล้ว ดูเหมือนว่า ปีนี้เราคงต้องยกเลิกคริสต์มัส
But I just couldn't seem to get him to put down that purple crayon.แต่ ดูเหมือนว่า ฉันจะไม่สามารถทำให้ เขาลงจากยอดเขาได้เลย
What's more, it looks like Sadler's gathering together martial artists from around the world in one of his labs.แล้วก็นะ ดูเหมือนว่า แซดเลอร์ กำลังรวบรวมนักสู้... ...จากทั่วโลก ไว้ที่ห้องทดลองของเขาน่ะ
Well, it looks like the steroids finally kicked in.แหม ดูเหมือนว่า สเตอรอยด์สเริ่มออกฤทธิ์
After saying "I love you" it seems I start to love you even more.หลังจากบอกว่า"ฉันรักคุณ" ดูเหมือนว่า ฉันจะยิ่งรักคุณมากขึ้นไปอีก
And for whatever reason, this seems to be attributed to our old friend Mr. Farmer.ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ดูเหมือนว่า นี่จะเป็นเรื่องของคุณฟาร์มเมอร์เพื่อนเก่าของเรา
Back then, nothing seemed to go right for me.ตอนนั้น ดูเหมือนว่า ผมทำอะไรไม่เคยถูกซักอย่าง
But the strange thing is, the allergen,it seems, was introduced into Happy's system through oral-genital contact.แต่เรื่องงที่น่าประหลาดก็คือ เจ้าสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นี้เนี่ย ดูเหมือนว่า จะเข้าไปในระบบร่างกายของแฮปปี้ผ่านการสัมผัสทางการช่วยด้วยปาก
And he's still not convinced, seemed like, after she went through the trial by fireแต่เขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ ดูเหมือนว่า หลังจากที่นางผ่านพิธีลุยไฟแล้ว
Well, Chuck, it looks like Ned and I have worked the whole thing out.ชัด, ดูเหมือนว่า เน็ดและฉันจะจัดการทุกอย่างได้แล้ว
Now it seems that from behind his walls even Prince Caspian has gone missing.และ ตอนนี้ ดูเหมือนว่า เจ้าชายแคสเปียนได้หายตัวไป
Taking interest in this day care, it seems like you have some experience in protesting.ทำเป็นสนใจโรงเรียนอนุบาล, ดูเหมือนว่า เธอจะมีประสบการณ์ในการประท้วง, ละสิ
Whatever this is, it looks like it's not occurring about 90 miles from here.ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร ดูเหมือนว่า มันไม่เกิดขึ้นประมาณ 90 ไมล์จากที่นี่
I've been reviewing your roster from the northeast division, and apparently two of your top buyers don't have valid social security numbers.ผมเพิ่งตรวจบัญชีลูกค้าของคุณ จากสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ ดูเหมือนว่า ลุกค้าชั้นยอดของคุณ 2 ราย
Cristal seems to have changed its logo and spelling.คริสตอล ดูเหมือนว่า จะเปลี่ยนโลโก้กับคำสะกดนะ
So, it seems my work here is done... again.งั้น ดูเหมือนว่า งานของผมที่นี่จะเสร็จแล้ว..
Hello. 'Looks like Pristichampsus is heading your way.'หวัดดี ดูเหมือนว่า Pristichampsus มันตรงไปที่นายแล้ว
Okay, Tarla Grant seemed to have a pretty decent life.-ตกลง ทอร์ล่า แกรนท์ ดูเหมือนว่า เขาควรจะมีชีวิตที่สวยงาม
Hey, everybody, looks like it was Kurt.เฮ ทุกคนๆ ดูเหมือนว่า เป็นศพเคิร์ด
Uh-Oh. Looks like someone's "small" thanksgivingโอ๊ะ โอ ดูเหมือนว่า จะมีงานขอบคุณพระเจ้า "เล็กๆ" ของใครบางคน
Not long after the outbreak, I came back and it seemed like a good place to hide.ไม่นานหลังจากโรคระบาด ฉันก็กลับมาที่นี้ ดูเหมือนว่า มันจะเป็นที่หลบซ่อนชั้นดี
Well... it appears he's come back from the grave, sir.คือ... ดูเหมือนว่า เขาจะฟื้นขึ้นจากหลุมน่ะครับ
Yeah, we've got several systems down.อื้ม ดูเหมือนว่า ระบบจะปิดตัวลง
...so I took the information that you gave me, and it looks as though the projectiles first impacted next to the juncture between the frontal and parietal bones.เมื่อฉันดูข้อมูลที่คุณให้มา ดูเหมือนว่า แรงอัดนั้น มีจุดกระทบจุดเเรกอยู่ที่ใกล้กับข้อต่อ
So, uh, look, what happened tonight?ดังนั้น เออ... . ดูเหมือนว่า เกิดอะไรขึ้นในคืนนั้น
Tanya only had one nail left.เล็บเดียว ใช่ ดูเหมือนว่า ไม่ว่าเธอจะอยู่ในไหน เธอพยายามที่จะตะกายออกมา
Yeah, of course. Look, my-my dad is waiting.ใช่ แน่นอน ดูเหมือนว่า พ่อของฉันกำลังรออยู่
Your back!เอาล่ะ ดูเหมือนว่า เราจะติดอยู่ที่นี่
Yeah, well, looks like this freak has immigrated.ใช่... ดูเหมือนว่า เจ้าตัวประหลาดนี่มันอพยพมา
We said they'd eliminate the weakest link, and it looks like he was it.อย่างที่เราว่า พวกมันจะกำจัด จุดอ่อนออกไป ดูเหมือนว่า จะเป็นเค้านี่แหละ
But, it seems that there is a movie production team at the hotel.ว่าแต่... ดูเหมือนว่า จะมีการถ่ายทำหนังที่โรงแรมนะคะ
That's all the time we have, gentlemen.โอ๊ะ ดูเหมือนว่า จะหมดเวลาแล้วล่ะ สุภาพบุรุษ
Meanwhile: it looks like we have ourselves a new Ash to crown.ในขณะเดียวกัน ดูเหมือนว่า เราจะได้ดิแอชคนใหม่แล้วนะ
No. Apparently, I'm stubborn.ไม่ ดูเหมือนว่า ผมจะดื้อน่ะ
Uh, all right, looks like we have a full plate here.เออ, เอาล่ะ, ดูเหมือนว่า เราจะมีเรื่องที่เต็มไปที่นี่
They say love is blind, but jealousy, it seems, provides a clear view all the way to Monaco.พวกเขากล่าวว่าความรักทำให้ตาบอด แต่ความอิจฉา ดูเหมือนว่า จะทำให้เส้นทางไปโมนาโคของบางคนชัดเจนขึ้นแล้วล่ะ
Hello, Ivy.สวัสดี ไอวี่ ดูเหมือนว่า ผมจะต้องอยู่ที่นิวยอร์คนี่
Esposito, this looks like it might have been a ritual killing, so let's get photos of all the bystandersเอสโปซิโต้ ดูเหมือนว่า นี่อาจจะเป็นการฆ่าเพื่อพิธีกรรมนะ เพราะฉะนั้น ถ่ายรูปของคนที่ผ่านไปมาทั้งหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดูเหมือนว่า
Back to top