ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดาว*, -ดาว-

ดาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาว (n.) five-pointed star
ดาว (n.) star Syn. ดารา, ดวงดาว
ดาว (n.) leopard Syn. เสือดาว
ดาว (n.) sika deer Syn. กวางดาว
ดาวก้อนเส้า (n.) constellation See also: second constellation containing 3 stars
ดาวกา (n.) name of the twenty-third fired star Syn. ดาวไซ, ดาวศรวิษฐา
ดาวค้างฟ้า (n.) long last movie star
ดาวคู่ม้า (n.) the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars Syn. อัศวยุช, ดาวม้า
ดาวคู่ม้า (n.) constellations containing 7 stars Syn. อัศวยุช, อัศวินี, ดาวม้า
ดาวงอนไถ (n.) name of a zodiacal constellation See also: tenth constellation containing 5 stars Syn. ดาวโคมูตร, ดาววานร, ดาวงูผู้, ดาวมฆา
ดาวงูผู้ (n.) name of a zodiacal constellation See also: tenth constellation containing 5 stars Syn. ดาวโคมูตร, ดาววานร, ดาวงอนไถ, ดาวมฆา
ดาวงูเมีย (n.) name of a fix star Syn. ดาวปุรพผลคุนี, ดาวปุรพผลคุนี
ดาวดวงดอกไม้ (n.) name of zodiacal constellation Syn. ดาวปุยฝ้าย, ดาวดอกบัว, ดาวสมอสำเภา, ดาวสิธยะ
ดาวดอกบัว (n.) name of zodiacal constellation Syn. ดาวปุยฝ้าย, ดาวดวงดอกไม้, ดาวสมอสำเภา, ดาวสิธยะ
ดาวดึงส์ (n.) second heaven where Indra dwells
ดาวตก (n.) meteor See also: shooting star Syn. ผีพุ่งไต้, อุกกาบาต, ลูกไฟ
ดาวต่อมน้ำ (n.) name of a constellation of fixed stars Syn. ดาวเสือ, ดาวตาจระเข้
ดาวตาจระเข้ (n.) fixed star See also: name of fixed star, name of a zodiac constellation Syn. ดาวไต้ไฟ, ดาวเสือ
ดาวตาจระเข้ (n.) name of a constellation of fixed stars Syn. ดาวเสือ, ดาวต่อมน้ำ
ดาวนพเคราะห์ (n.) planet Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวเคราะห์
ดาวน์ซินโดรม (n.) Down´s syndrome
ดาวน์ซินโดรม (n.) Down´s syndrome
ดาวประกายพรึก (n.) Venus Syn. ดาวศุกร์, ดาวพระศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประจำเมือง
ดาวประกายพรึก (n.) Venus See also: evening star Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง
ดาวประกายพรึก (n.) Venus See also: evening star, morning star Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวพระศุกร์
ดาวประกายพรึก (n.) Venus Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง
ดาวประกายพรึก (n.) morning star See also: Venus Syn. ดาวพระศุกร์, ดาวศุกร์
ดาวประกายพรึก (n.) Venus Syn. ดาวรุ่ง, ดาวพระศุกร์, ดาวประจำเมือง
ดาวประจำเมือง (n.) Venus See also: evening star, morning star Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์
ดาวปลาตะเพียน (n.) the 27th constellation containing 16 stars
ดาวปุยฝ้าย (n.) name of zodiacal constellation Syn. ดาวดวงดอกไม้, ดาวดอกบัว, ดาวสมอสำเภา, ดาวสิธยะ
ดาวปุรพผลคุนี (n.) name of a fix star Syn. ดาวงูเมีย, ดาวปุรพผลคุนี
ดาวปุรพผลคุนี (n.) name of a fix star Syn. ดาวงูเมีย, ดาวปุรพผลคุนี
ดาวพระพุธ (n.) mercury See also: the planet mercury Syn. ดาวพุธ
ดาวพระศุกร์ (n.) Venus Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก
ดาวพระะศุกร์ (n.) morning star See also: Venus Syn. ดาวรุ่ง, ดาวประจำเมือง
ดาวพระเกตุ (n.) Neptune Syn. ดาวเกตุ
ดาวพระเคราะห์ (n.) planet Syn. ดาวเคราะห์, ดาวนพเคราะห์
ดาวพฤหัส (n.) Jupiter
ดาวพฤหัสบดี (n.) Jupiter
English-Thai: HOPE Dictionary
evening starดาวพระศุกร์ (Venus) ,ดาวประจำเมือง
halley's cometดาวหางดวงหนึ่งที่ปรากฎเหนือโลกทุก 75 หรือ 76 ปี
lunar mansionsดาวทั้ง28ดวง
morning starดาวประกายพรึก,ดาวศุกร์, Syn. Venus
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
albedo(แอลบี' โด) n. สัดส่วนของแสงที่สะท้อนกลับจากดาวพรเคราะห์กับแสงที่ดาวนั้นได้รับ, อัตราสะท้อนกลับ
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
altair(แอล' แทร) 1. ชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Aquilla (a fires-magnitude star) 2. เป็นยี่ห้อของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือพีซี (personal computer) รุ่นแรก ๆ ยี่ห้อหนึ่ง โด่งดังมาก่อนเครื่องยี่ห้อแอปเปิล (Apple) หรือ ไอบีเอ็ม (IBM)
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
aphelion(อะฟี'ลิอัน, อะเฟ็ล'ลิอัน) n., (pl. aphelia) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์ (furthest from the sun)
apogee(แอพ'พะจี) n. จุดไกลสุดของดาวนพเคราะห์หรืออื่น ๆ ที่อยู่ห่างจากโลก. apogeal, apogean, apogeic adj., Syn. climax)
aquarius(อะแคว'ะเรียส) n. ชื่อกลุ่มดาว, -Aquarian adj. (the Water Bearer)
aquila(แอค'วิลา) n. ชื่อหมู่ดาว (Eagle)
archer(อาร์'เคอะ) n. ผู้ยิงธนู,มือธนู,ชื่อกลุ่มดาว, Syn. bowman, sign of Sagittarius)
arcturus(อาร์คทัว'รัส) n. ดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Bootes. -Arcturian adj.
areology(อารีออล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับดาวพระอังคาร. -areologic (al) adj. -areologist n. (study of the planet Mars)
argo(อาร์'โก) n. ชื่อกลุ่มดาวขนาดใหญ่ทางทิศใต้. -Argoan adj.
ariel(แอ'ริเอล) n. ชื่อดาวบริวารของดาวมฤตยู
aster(แอส'เทอะ) n. ต้นไม้ดอกจำพวกดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวย,ส่วนที่มีรูปคล้ายดาว ในระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์
asteriated(แอสเทอ'รีเอทเทด) adj. มีลักษณะคล้ายดาว (showing asterism)
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน * เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
asterism(แอส'เทอริสซึม) n. คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่มีรูปคล้ายดาว, กลุ่มของดาว
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)
asteroidean(แอสเทอรอย'เดียน) n. สัตว์ทะเลจำพวกปลาดาว (an echinoderm)
astral(แอส'เทริล) adj. เกี่ยวกับดาว,คล้ายดาว
astrogeology(แอสโทรจีออล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดาวนพเคราะห์ ดวงดาวและวัตถุอื่นในอวกาศ (astro-geology)
astrophotography(แอสโทรโฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพดวงดาวและวัตถุในอวกาศ. -astrophotographic adj.
astrophysics(แอสโทรฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิคส์ของนพเคราะห์และดวงดาวอื่น ๆ -astrophysical adj. -astrophysicaist n.
atmosphere(แอท'เมิสเฟียร์) n. บรรยากาศ,บรรยากาศรอบโลก,อากาศ,แก๊สรอบดาวนพเคราะห์, ความกดดันบรรยากาศ, ท่าทาง (งานศิลป์) , คุณภาพที่เด่น (the air, surroundings, pervading influence)
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
azimuth(แอซ'ซิมัธ) n. เส้นวางราบ, ทิศทางของดวงดาวที่วัดบนพื้นโลก, มุมตำแหน่ง
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
cancer(แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, See also: cancerous adj., Syn. blight
capricorn(แคพ'ริคอร์น) n. กลุ่มดาวแพะ
centaurusn. กลุ่มดาวระหว่างLupus กับVela
cheetah(ชี'ทะ) n. แมวป่าคล้ายเสือดาวและสุนัข, Syn. chetah
coelenteraten. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่นปลาดาว หินปะการัง
English-Thai: Nontri Dictionary
asteroid(adj) คล้ายดาว,เป็นรูปดาว
astral(adj) คล้ายดาว,เกี่ยวกับดาว
comet(n) ดาวหาง
constellation(n) หมู่ดาว,ดาวฤกษ์,ดารากร
meteor(n) ดาวตก,สะเก็ดดาว,ผีพุ่งไต้
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
globe(n) โลก,ลูกโลก,โคม,ชามกลม,โป๊ะตะเกียง,ดาวนพเคราะห์
leopard(n) เสือดาว
lodestar(n) ดาวหาง,ดาวเหนือ,สิ่งชี้ทาง,สิ่งนำทาง
marigold(n) ดอกดาวเรือง
Mars(n) ดาวอังคาร,เทพเจ้าแห่งสงคราม
meteoric(adj) เกี่ยวกับดาว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก
Neptune(n) ดาวพระเกตุ
observatory(n) หอดูดาว,หอคอย,ที่สังเกตการณ์
planet(n) ดาวเคราะห์
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป
radial(adj) เป็นแฉก,เป็นรัศมี,เป็นดาว
satellite(n) ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม,ดาวนพเคราะห์,ดาวเทียม
Saturn(n) ดาวพระเสาร์
SHOOTING shooting star(n) ดาวตก,ผีพุ่งไต้
sidereal(adj) เกี่ยวกับดาวฤกษ์,เกี่ยวกับดวงดาว
spherical(adj) เกี่ยวกับดาวฤกษ์,เป็นทรงกลม,เกี่ยวกับปริมณฑล
star(adj) เป็นดารา,ประดับด้วยดาว,ช่วงโชติ,เป็นตัวเอก,โด่งดัง
starlight(adj) แจ่มจรัส,สว่างด้วยแสงดาว
starry(adj) เป็นรูปดาว,เต็มไปด้วยดาว,คล้ายดาว,แจ่มจรัส
stellar(adj) เป็นดารา,เกี่ยวกับดวงดาว,เป็นตัวเอก,แจ่มจรัส
temptress(n) หญิงยั่วยวน,ดาวยั่ว
theologian(n) นักศาสนศาสตร์,ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทวดาวิทยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct to home (DTH)รับตรงจากดาวเทียม (ดีทีเอช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kick-downคิกดาวน์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
star networkข่ายงานแบบดาว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stellate-รูปดาว, -รูปแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asteroidดาวเคราะห์น้อย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cometsดาวหาง [TU Subject Heading]
Downloadดาวน์โหลด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hale-Bopp cometดาวหางเฮล-บอพพ์ [TU Subject Heading]
Jupiterดาวพฤหัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวอังคารออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 139,500 กิโลเมตรเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด มีดาวบริวาร 17 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Marsดาวอังคาร, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากโลกออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 228 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6,648 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neptuneดาวเนปจูน, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวยูเรนัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 4,498 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 44,800 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวเกตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
outer planetดาวเคราะห์วงนอก, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
planetดาวเคราะห์, ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Satelliteดาวบริวาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Saturnดาวเสาร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพฤหัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,427 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 116,340 กิโลเมตร มีดาวบริวาร 23 ดวง และมีวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากโคจรรอบดาวเสาร์ในลักษณะของบริวาร เห็นเป็นวงแหวนล้อมรอบบริเวณเส้นศู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
starดาวฤกษ์, ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเป็นกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่และร้อนจัด เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวเหนือ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Uranusดาวยูเรนัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเสาร์ออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2,869 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 47,500กิโลเมตร มีดาวบริวาร 5 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวมฤตยู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Venusดาวศุกร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพุธออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,200 กิโลเมตรไม่มีดาวบริวาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
celestial bodyวัตถุท้องฟ้า, วัตถุที่อยู่ในฟากฟ้า  เช่น ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ เนบิวลา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
constellationกลุ่มดาว, กลุ่มของดาวฤกษ์ที่ปรากฏในท้องฟ้า เคลื่อนที่ไปพร้อมกันเป็นกลุ่ม ๆ เช่นกลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวเต่า เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Demersal พวกคืบคลาน สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยพื้น ท้องน้ำเป็นที่อยู่เพื่อการ หาอาหาร การหลบซ่อนตัว และการเคลื่อนที่ไปมา เช่น ปูม้า ดาวทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Meteor trailรอยทางเดินของดาวตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
sink holeหลุมยุบ, หลุมลึกบนพื้นดินเกิดจากสะเก็ดดาวตกลงมาทำให้แผ่นดินยุบตัวลงไปหรือเกิดจากน้ำละลายเอาสารใต้พื้นดิน  เช่น เกลือหินออกไปทำให้พื้นดินยุบตัวลงเป็นหลุมใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Supervisory Control and Data Acquisitionระบบ SCADA เป็นระบบตรวจสอบและควบคุมอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารดาวเทียม ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานส่งก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่แท่นผลิตในอ่าวไทยจนถึงลูกค้า ผู้ใช้ก๊าซฯ [ปิโตรเลี่ยม]
Thematic Mapperระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น, ระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น เพื่อแยกแยะลักษณะต่างๆบนพื้นดิน โดยทั่วไปจะใช้ ๗ ช่วงคลื่น และทำให้สามารถจำแนกชนิดของวัตถุบนพื้นดินได้งาน เช่น ดิน พืชพรรณ ความแข็งแรงของพืช ชนิดของพืชพรรณ ปริมาณของมวลชีวภาพ (biomass) จำแนกแหล่งน้ำ บอกความชื้นของดิน แยกระหว่างเมฆกับหิมะ แสดงแหล่งพลังงานความร้อน และจำแนกชนิดของหิน [Assistive Technology]
Sunrise Industry อุตสาหกรรมตะวันรุ่ง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Sunset Industry อุตสาหกรรมตะวันตกดิน ดู Sunrise Industry (Sunrise Industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ ) [สิ่งแวดล้อม]
tube feetทิวบ์ฟีท, อวัยวะที่มีลักษณะเป็นหลอดขนาดเล็ก มีอยู่จำนวนมากทางด้านท้องของสัตว์จำพวกดาวทะเล  อวัยวะนี้ยืดและหดได้ ทำหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวและจับอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
astro (prf.) ดาว
regulus (n.) ดาวดวงที่สุกสว่างที่สุดของหมู่ดาว Leo
fireball (n.) ดาวตก See also: สะเก็ดดาว, ผีพุ่งไต้ Syn. meteor
meteor (n.) ดาวตก See also: ฝนดาวตก, ผีพุ่งไต้ Syn. falling star, shooting star, meteorite
shooting star (n.) ดาวตก See also: ผีพุ่งใต้ Syn. meteor, falling star, fireball
evening star (n.) ดาวที่มักจะเห็นสว่างอยู่ทางขอบฟ้าด้านตะวันตกในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยปกติแล้วจะเป็นดาวศุกร์ แต่บางครั้งก็เป็นดาวพุธ See also: ดาวประจำเมือง Syn. Hesperus, Venus
Rigel (n.) ดาวที่สุกสว่างที่สุดในหมู่ดาว Orion
nova (n.) ดาวที่สุกสว่างในชั่วขณะ
lodestar (n.) ดาวนำทาง (โดยเฉพาะดาวเหนือ) Syn. loadstar
minor planet (n.) ดาวบริวาร See also: ดวงจันทร์ Syn. moon, asteroid
satellite (n.) ดาวบริวาร See also: ดวงจันทร์ Syn. moon, minor planet, asteroid
Hesperus (n.) ดาวประจำเมือง See also: ดาวศุกร์ (โดยเฉพาะช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน) Syn. evening star
Vesper (n.) ดาวพระศุกร์ See also: ดาวประจำเมืองซึ่งขึ้นในเวลาเย็น
Jupiter (n.) ดาวพฤหัสบดี See also: ดาวจูปีเตอร์
Pluto (n.) ดาวพลูโต See also: ดาวนพเคราะห์ที่เล็กที่สุดและอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
Mercury (n.) ดาวพุธ
Uranus (n.) ดาวยูเรนัส See also: ดาวยูเรนัส
sun (n.) ดาวฤกษ์ Syn. star
supergiant (n.) ดาวฤกษ์ขนาดยักษ์ที่มีความสว่างกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 เท่า
supernova (n.) ดาวฤกษ์ที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I guess he's about 30ฉันเดาว่าเขาอายุราว 30 ปี
I guess it's not too expensiveฉันเดาว่ามันคงไม่แพงมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The fourth planet of the Sirius System, Agharta.ดาวดางที่ 4 ของระบบสุริยะซิริอุส คือ ดาว อกาท่า
Yeah, reverse pentacle on the forehead.ใช่, ดาว 5 แฉกที่หน้าผาก
This is a five-star hotel. How does that happen?นี่มันโรงแรมระดับ 5 ดาว เป็นไปได้ยังไง
We are a designated four star educational establishment under the National We're All In It Together Initiative leading to Ultimate Improvement status.เราเป็นวิทยาลัยใหม่ 4 ดาว ระดับประเทศ เราทุกคนมาปฐมนิเทศพร้อมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
That's the second brightest star, Procyon.นั่นเป็นดาวที่สว่างที่สุดเป็นอันดับสอง ชื่อ.. ดาว Procyon
We think there are three planets out there that might be habitable.เราคิดว่ามี ดาว 3 ดวง ซึ่งอาจจะอยู่อาศัยได้
There are just two people I owe the world of apologies to.คนที่จัดการได้ยากลำบากที่สุด ในระดับ 5 ดาว มีอยู่ด้วยกัน 2 คน
The people will need a place to spend their earnings.ความสุข ระดับ 5 ดาว พร้อมพรั่งสิ่งอำนวยความสะดวก และโรงแรม ท้ายที่สุด ก็ ชอปปิ้ง
That's where your chef is, whipping up another 5-star meal for your flights to downtown Chance Harbor.ทำเมนู 5 ดาว สำหรับนาย ตอนบินเข้าเมืองซานซ์ฮาร์เบอร์
We took old, alien technology and made it better in every way.เราเอาเก่าเทคโนโลยีของมนุษย์ต่าง ดาว และทำให้ดีขึ้นในทุกวิถีทาง
So, on a scale of one to three stars, what would you say about my performance?จากคะแนน 1-3 ดาว ให้ผมกี่ดาวดี
Now 3 is getting ready to go into 9!ดาว 3 พร้อมแล้วที่จะเข้าชนดาว 9
The star on Mona's game board.ดาว บนเกมกระดานของโมน่า
The pink stars... are... falling... in lines.ดาว สีชมพู กำลังตกลงมา
The stars are falling above a lake...ดาวกำลังตก... ...เหนือทะเลสาบ...
Could this be the first proof that black holes existed?ดาวกำลังเคลื่อนย้าย อย่างรวดเร็วจริงๆ
The most massive stars collapse into darkness, leaving only their gravity behind.ดาวขนาดใหญ่ที่สุดยุบเข้า ไปในความมืด เหลือเพียงแรงโน้มถ่วงที่อยู่ เบื้องหลังของพวกเขา
Rick Rowden is on the mound for the Yankees.ดาวขว้างลูกทีมเเยงกี้มาเเล้ว เขาออกมาจากที่เตรียมตัว
The stars of the night sky are way too dim for this.ดาวของท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็น วิธีที่มืดเกินไปสำหรับการนี้
The stars of the Milky Way are drawn by gravity in their own enormous orbits around its center.ดาวของทางช้างเผือก จะถูกดึงโดยแรงโน้มถ่วง ในวงโคจรมหาศาลของตัว เองไปรอบ ๆ ศูนย์
Laura Miller's planet is first. - Laura started our biology program.ดาวของลอร่า มิลเลอร์คือดวงแรก ลอร่าทำโครงการชีวภาพ
My star shines too bright, and I think you're threatened by it.ดาวของหนูส่องประกายมากๆ และหนูคิดว่าคุณก็เห็น
His world has key elements to sustain human life.ดาวของเค้ามีปัจจัยรองรับชีวิตมนุษย์
How many moons does our planet have?ดาวของเรามีดวงจันทร์เท่าไหร่?
Our planet was once a powerful empire, peaceful and just, until we were betrayed by Megatron, leader of the Decepticons.ดาวของเราเคยเป็นจักรวรรดิ์ที่แข็งแกร่ง สันติ ยุติธรรม จนกระทั่งถูกเจ้าเมกะทรอนทรยศ มันเป็นหัวหน้ากลุ่ม ดีเซพติคอน
Your planet, perhaps? -You keep your slimy tentacles off my planetดาวของแก บางที\ เอาหนวดแกออกไปโลกเลย
Its our only chance, now.ดาวคริปตันถึงวาระแล้ว นี่คือโอกาสของเรานะ
Two twin planets whirling together around one sun but each with its own and opposite gravity.ดาวคู่แฝด 2 ดวง โคจรสวนทางกัน หมุนรอบดวงอาทิตย์ ทั้ง 2 ดวงต่างมีแรงดึงดูด และแรงผลัก ซึ่งกันและกัน
A fading diva with a drinking problem? That's unusual.ดาวจรัสฟ้าที่ดับแสงกับ ปัญหาเรื่องเหล้า?
Well, do I have to be nice to her?ดาวจะต้องทำให้เขาปลื้มมั้ยคะ
Even the constellations would have been different back then.ดาวจะไม่ช่วยให้คุณ แม้กลุ่มดาวจะได้รับ แตกต่างกันกลับมาแล้ว
The pink stars are falling in lines.ดาวชมพูตกลงมาเป็นสาย
Next viable planet we stop at,ดาวดวงต่อไปที่เราหยุด
The brightest stars burn out the fastest, or at least that's what I heard.ดาวดวงที่สว่างที่สุด จะร่วงเร็วที่สุดเลยล่ะ อย่างน้อยมันคือเรื่องที่ฉันเคยได้ยินอะนะ
The biggest star in the universe.ดาวดวงที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล...
Twinkle, twinkle. So what?ดาวดวงน้อยกะพริบ แล้วไงเหรอ
* This little light of mine *ดาวดวงน้อยดวงนี้ของฉัน
That planet couldn't have been all that bad.ดาวดวงนั้น ก็ไม่่ได้แย่ไปซะหมดนะค่ัะ
It's the Sirius star, aka Orion's big dog.ดาวดวงนั้นชื่อว่าซีรีอุส ในเทพนิยายกรีก
This planet's getting pretty big in the windows here.ดาวดวงนั่นใหญ่มากน่ะ ถ้ามองจากทางหน้าต่าง

ดาว ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดาว
Back to top