ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meteorite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meteorite*, -meteorite-

meteorite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meteorite (n.) อุกกาบาต See also: ดาวตก, สะเก็ดดาว Syn. shooting star, meteor
English-Thai: HOPE Dictionary
meteorite(มี'ทีอะไรทฺ) n. ลูกอุกกาบาต,หินหรือแร่หรือโลหะที่ตกลงมาจากอวกาศภายนอกสู่โลก,ดาวตก,สะเก็ดดาว., See also: meteoritic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
meteorite; cosmolite; skystoneอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
meteoriteอุกกาบาต, สสารจากอวกาศวิ่งเข้าสู่โลกด้วยความเร็วสูง เมื่อเสียดสีกับบรรยากาศของโลกจึงทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่าง อุกกาบาตบางก้อนจะลุกไหม้หมดไปในบรรยากาศ แต่บางก้อนจะมีส่วนที่เหลือตกลงสู่พื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผีพุ่งไต้ (n.) meteorite See also: meteor Syn. ดาวตก
อุกกาบาต (n.) meteorite See also: meteor Syn. ผีพุ่งไต้, ดาวตก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This ice floe might give us the first meteorite from the planet Mercury.ภายใต้น้ำแข็งพวกนี้ อาจะมี อุกกาบาตจากดาวอังคารอยู่
The day there's a meteorite heading toward the earth and we have 30 days to live,ถ้าจะมีอุกกาบาตพุ่งมา ตกลงที่โลก และเหลือเวลาอยู่อีก30วัน
In 1969, a 220-pound meteorite crashed into Murchison, Australia.โชคดีที่บางครั้งเบาะแสมาให้เรา ในปี 1969,
The Murchison meteorite was more than just a piece of rock floating through space.อุกกาบาต เมอชีสอน ได้มากขึ้น
A piece of the meteorite is kept here at the California Academy of Sciences.มันเป็นประตูในการดำรง ชีวิตของมนุษย์ต่างดาว ชิ้นส่วนของอุกกาบาต จะถูกเก็บไว้ที่นี่
Life may have come to Earth in a meteorite like this, and life similar to ours may be spread through the universe in the same way, as meteorites act like seeds, raining down the ingredients for life on fertile planets.ว่าการก่อสร้างตึกเหล่านี้เป็น รอบ ๆ ในระบบสุริยะของเรา ก่อนที่จะมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลก ชีวิตอาจจะมาสู่โลก ในอุกกาบาตเช่นนี้
That's right, Artie, And when this meteorite hits,ใช่เลย อาร์ตี้ แล้วเมื่ออุกกาบาตตก
The amount of lead deep inside this meteorite is exactly the same as when earth formed.เป็นสิ่งเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อโลก
He brought his meteorite specimen back to the Argonne National Laboratory...เขานำตัวอย่างอุกกาบาตของเขา กลับไปที่ห้องปฏิบัติการ แห่งชาติอาร์กอน
Written in this meteorite was a message from another planet.เขียนในอุกกาบาตนี้คือ ข้อความจากดาวเคราะห์ดวงอื่น
Such a meteorite can safely shelter microscopic cargo-- the seeds of life-- an interplanetary ark.ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยอุกกาบาต สามารถกำบังสินค้ากล้องจุลทรรศน์ เมล็ดของชีวิต หีบอวกาศ
The very meteorite which made this crater.อุกกาบาตลูกใหญ่ที่ชนจนเกิดเป็นหลุมลึก

meteorite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陨星[yǔn xīng, ㄩㄣˇ ㄒㄧㄥ, 陨星 / 隕星] meteorite; falling star
陨石[yǔn shí, ㄩㄣˇ ㄕˊ, 陨石 / 隕石] stony meteorite

meteorite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミーティアライト[, mi-teiaraito] (n) (See 隕石) meteorite
隕石;いん石[いんせき, inseki] (n) meteorite
隕石孔[いんせきこう, insekikou] (n) meteorite crater
恒星[こうせい, kousei] (n,adj-no) (fixed) star (i.e. not a planet, meteorite, etc.); (P)
流星塵[りゅうせいじん, ryuuseijin] (n) micrometeorite

meteorite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor ; meteorite FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ลูกอุกกาบาต[n. exp.] (lūk ukkābāt) EN: FR: fragment de météorite [m]
อุกกาบาต[n.] (ukkābāt) EN: meteorite ; meteor ; fireball FR: météorite [f] ; aérolithe = aérolite [m]
ฝนดาวตก[n. exp.] (fon dāotok) EN: meteor shower FR: pluie de météorites [f]

meteorite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meteorit {m} [astron.]meteorite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meteorite
Back to top