ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชั้นต่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชั้นต่ำ*, -ชั้นต่ำ-

ชั้นต่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นต่ำ (adj.) low (class) See also: inferior Syn. ชั้นล่าง Ops. ชั้นสูง
ชั้นต่ำสุด (n.) downstairs Syn. พื้นล่าง, ข้างใต้, ข้างล่าง Ops. ชั้นบน
English-Thai: HOPE Dictionary
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
canaille(คะแนล') n. คนชั้นต่ำ,คนไร้ค่าของสังคม, Syn. riffraff
certiorari(เซอ'ซีอะแร'ไร) n. หมายเรียกสำนวนคดีจากศาลชั้นต่ำกว่า
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
depressed classesn. ชนชั้นต่ำ
floor(ฟลอร์) n. พื้น,พื้นห้อง,กัน (ทะเล,ถ้ำ,น้ำ) ,ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด,ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น,ทำให้ล้มลง,ทำให้สับสน,ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย), Syn. level,stage
groundling(เกราดฺ'ลิง) n. พืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน,ปลาที่อาศัยอยู่ใต้น้ำ,คนที่หยาบคาย,คนป่า,คนชั้นต่ำ
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม
honky-tonk(ฮอง'คีทองค) n. ไนท์คลับถูก ๆ ,ซ่องโสเภณี,โรงหนังชั้นต่ำ. adj. เกี่ยวกับสถานที่ดังกล่าว
ignoble(อิกโน'เบิล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,มีคุณภาพเลว,ชั้นต่ำ,ไพร่., See also: ignobility,ignobleness n. ignobly adv.
inferior(อินเฟีย'เรีย) adj. ด้อยกว่า,ต่ำกว่า,ชั้นต่ำ,เลว,ชั้นเลว,แย่,รอง,อยู่ใต้,อยู่ล่าง,อยู่ต่ำ., See also: inferiority n., Syn. poor,low-grade ###A. superior,better
kitchen(คิช'เชิน) n. ครัว,ห้องครัว,เครื่องครัว,adj. เกี่ยวกับครัว, (ภาษา) ชั้นต่ำ
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
mezzanine(เมซ'ซะนิน) n. ชั้นล่างที่อยู่ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของตัวตึก,ที่นั่งชั้นต่ำสุดของที่นั่งที่เป็นวงเหนือพื้นขึ้นไป
newsprint(นิวซ'พรินทฺ) n. กระดาษชั้นต่ำสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์
panochan. น้ำตาลชั้นต่ำของเม็กซิโก
pariah(พะไร'อะ,แพ'รี) n. คนนอกคอก,จัณฑาล,คนชั้นต่ำ,คนเลว
proletarian(โพรลิแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับพวกกรรมการหรือพวกไพร่,เกี่ยวกับชนชั้นต่ำ. n. ชนชั้นกรรมกร,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ., See also: proletarianism n.
proletariat(โพรลิแท'เรียท) n. ชนชั้นกรรมกร,ชนชั้นต่ำ,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ
proletariate(โพรลิแท'เรียท) n. ชนชั้นกรรมกร,ชนชั้นต่ำ,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ
rabble(แรบ'เบิล) n. ฝูงชนที่วุ่นวายไร้ระเบียบ,ฝูงสัตว์,ฝูงแมลง,สิ่งของที่เป็นกองเรี่ยราด. vt. รวมเป็นฝูงชน -Phr. (the rabble สามัญชน ชนชั้นต่ำ ประชาชนทั่วไป), Syn. mob
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward,excuse
rock bottomn. ชั้นต่ำสุด,ระดับต่ำสุด,ฐาน,พื้น, See also: rock-bottom adj.
ruck(รัค) n. จำนวนมาก,ปริมาณมาก,พวกชั้นต่ำ,พวกโหล่,พวกธรรมดา ๆ
scum(สคัม) n. ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ,ขยะ,กากสวะ,สวะสังคม,คนชั้นต่ำ,คนต่ำช้า,สิ่งที่เลว vt.,vi. ตักเอาฝ้าผิวน้ำออก,ขจัดเอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้ง,เอาทิ้ง,เกิดเป็นฝ้าผิวน้ำขึ้น,ปกคลุมไปด้วยฝ้าผิวน้ำ,กลายเป็นกาก,กลายเป็นสวะ, Syn. film,crust,flo
third-rateadj. ชั้นที่ 3,ชั้นต่ำ,เลว, See also: third-rater n., Syn. third-class
vile(ไวล์) adj. เลว,เลวร้าย,ร้าย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,สถุล,สกปรก,โสโครก,ชั้นต่ำ,มีค่าต่ำ, See also: vilely adv., Syn. evil,corrupt,vicious
English-Thai: Nontri Dictionary
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า
churl(n) คนอารมณ์ร้าย,คนหยาบคาย,คนชั้นต่ำ,คนบ้านนอก
cockney(adj) ชั้นต่ำ,ไม่มีสกุล
common(adj) สามัญ,ธรรมดา,ชั้นต่ำ,ไพร่,เลวทราม,สามานย์
demigod(n) เซียน,เทวดาชั้นต่ำ
groundling(n) ไม้เลื้อย,พืชชั้นต่ำ,คนชั้นต่ำ,คนป่า
ignoble(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,เป็นไพร่,ชั้นต่ำ
pariah(n) คนนอกคอก,คนชั้นต่ำ,พวกจัณฑาล
steerage(n) การถือหางเสือ,ที่โดยสารชั้นต่ำสุดในเรือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
low comedyสุขนาฏกรรมชั้นต่ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drizzle ฝนละออง หรือฝนหยิม หยาดน้ำฝนที่เป็นเม็ดมีขนาดเล็กละเอียดเป็น ละออง หรือเป็นฝอยบาง ๆ มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 ม.ม. (0.02 นิ้ว) ตกค่อนข้างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นเม็ดเล็กละเอียด และอยู่ใกล้ชิดกันมากสามารถลอยปลิวไป มาตามกระแสลมได้ และมักตกจากเมฆสเตรตัสชั้นต่ำ จึงทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี แตกต่างจากหมอกตรงที่ฝนละอองนี้จะตกจากท้องฟ้าลงสู่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
low (adj.) ชั้นต่ำ See also: เลว, หยาบช้า, หยาบคาย Syn. coarse, vulgar, rude, crude
boor (n.) คนชั้นต่ำ See also: คนหยาบคาย Syn. oaf, lout Ops. sophisticate
deck passenger (n.) คนโดยสารเรือซึ่งเป็นชั้นต่ำที่สุด
guttersnipe (n.) คนชั้นต่ำสุดของสังคม See also: เด็กสลัม
low-born (adj.) เกิดในตระกูลชั้นต่ำ See also: มีสกุลต่ำ
proletarian (n.) เกี่ยวกับคนชนชั้นต่ำ
rabble (n.) ชนชั้นต่ำ
remit (vt.) ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่าเพื่อพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย)
riff-raff (n.) คนชั้นต่ำ See also: พวกขอทาน Syn. rabble, dregs
riffraff (n.) คนชั้นต่ำ (คำหยาบ) See also: คนเลว, เศษสวะ, กากเดนสังคม Syn. dregs, outcast
scum (n.) คนชั้นต่ำ (คำหยาบ) See also: คนเลว, เศษสวะ, กากเดนสังคม Syn. dregs, riffraff, outcast
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That I think you'll find it in your heart to take pity on me, and in spite of my common, lowly, unroyal ways, accept that I have true feelings for Marcus and that he has them for me, too.สิ่งที่ฉันคิดว่า คุณจะเจอในใจของคุณให้เห็นอกเห็นใจฉันบ้างน่ะซิ และด้วยความเป็นสามัญชน ชั้นต่ำ ไม่ใช่แบบของราชวงศ์ ยอมรับเถอะว่า ฉันมีความรู้สึกที่จริงจังต่อมาคัส และเค้าก็รู้สึกแบบเดียวกันกับฉัน
I hope your mother ends up in a two-dollar whorehouse!ขอให้แม่แกตกต่ำอยู่ ซ่องกะหรี่ชั้นต่ำ
Civil behavior is what distinguishes us from the lower forms.พฤติกรรมที่แยกเราออกจากสัตว์ชั้นต่ำ
You are the evil consequence of a low class woman and a Count!เจ้ามันก็แค่ผลผลิตโสโครก ของเคานท์กับผู้หญิงชั้นต่ำ!
Our aristocrats have slept with lower class women for fun.ราชวงศ์ของเราบางคน ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชั้นต่ำ เพื่อความสำราญ
I'd rather die than be captured by lowly creatures like you!ข้ายอมตายดีกว่า ถูกจับโดยสัตว์ชั้นต่ำแบบเจ้า
She said I'm a lowly creature!นังนี่บอกว่าฉัน เป็นสัตว์ชั้นต่ำ!
I am not just "anyone" in the lower class. I'm an aristocrat.ข้าไม่ใช่พวกชั้นต่ำ ข้าคือสายเลือดแท้ แห่งราชวงศ์
Thus, the aristocrats control the lowly humans.เป็นความจริงที่ ราชวงศ์รัตติกาล ปกครองพวกชั้นต่ำ
She also came from the lower class.เธอก็มาจาก ชนชั้นต่ำ
The best medicine for that is to have some enjoyment... with a lower class woman, like your mother.ยาที่ดีสุดคือ การมีเรื่องสนุกๆทำ กับหญิงสาวชนชั้นต่ำ เหมือนแม่ของลูก
Your mother truly belonged to lower class, but...แม่ของเจ้าอาจ จะเป็นพวกชั้นต่ำ ทว่า..
It's the way they think of me. I'm just one of those low-life Chambers kids.นี้มันเป็นวิธีที่พวกเขาคิดกับฉัน ฉันเป็นแค่เด็กแชมเบอร์ชั้นต่ำ
Who are you? A lowly prisoner, like yourself.นักโทษชั้นต่ำเหมือนเจ้า แต่อยู่ด้วยกันกับเจ้า
I belong to a new underclass, no longer determined by social status or the color of your skin.ผมกลายเป็นคนชั้นต่ำ ที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยชนชั้นหรือสีผิว
I don't deal with materialists like you.ผมไม่ยุ่งกับพวกวัตถุนิยมชั้นต่ำแบบคุณ
All I know about Skip Carn is he's a low-level hustler.ทั้งหมดที่ผมรู้เกี่ยวกับสกิ๊ป คาร์น คือเขาเป็นนักธุรกิจชั่นต่ำ
Wife is a dead bitch who died so pitifully...เมียเป็นผู้หญิงชั้นต่ำ ที่ตายอย่างน่าอนาถ...
And then, when his guard is down, his kidneys are exposed, and that's when the marathon of pain begins.ในคุกกับพวกชั้นต่ำ เมื่อการ์ดเขาตก ไตเขาก็เผยออกมา... และนั่นคือจุดเริ่มของความเจ็บปวด แบบมาราธอน
You foul, loathsome, evil little cockroach!ความผิดแกไอ้สัตว์ชั้นต่ำร้ายกาจโสโครก
Only third rate dancers would say that. Did he tell you that?มีแต่นักเต้นชั้นต่ำเท่านั้นแหละที่พูดแบบนั้น เขาบอกเธอยังงั้นเหรอ?
So you can't escape being third rate too.แม้แต่เธอเองก็ไม่พ้นเป็นนักเต้นชั้นต่ำเหมือนกันสินะ
And the very small upper class is benefiting from the riches!แล้วคนชั้นต่ำคือพวกที่ต้องรอเงินช่วยเหลือคนรวย
Your Highness, please talk down to us as we are lowly peasants.องค์ชาย, ได้โปรดพูดกับพวกเรา เหมือนกับเราเป็นชนชั้นต่ำกว่าเถอะ
That honor belongs to the lowly cockroach.ซึ่งตำแหน่งนั้นเป็นของ แมลงสาปที่เป็นสัตว์ชั้นต่ำ
Not the Ozarks, no offense to the Ozarks.พวกชั้นต่ำ อย่ามีเรื่องกับพวกนี้
You fucking whore! All right, now clean it up! - Go on.นังโสเภณีชั้นต่ำ เอาล่ะ มาเช็ดด้วยเลย
Remember last year when i brought up dad's new girlfriend, and you said you never wanted to hear another word about one of his skanks again?จำปีที่แล้วได้ไหม ที่หนูพา แฟนใหม่ของพ่อมา แล้วแม่ว่าแม่ไม่อยาก - ฟังเรื่องนังพวกชั้นต่ำของเขาอีก
Now, see, that just proves how low-rent you really are.เออ แต่กูก็ไม่ได้เป็นหอยชั้นต่ำแบบมึง
We're dealing with a bad mofo here. One job at a time.เราต่อรองกับพวกชั้นต่ำที่นี่ แค่งานเดียวตอนนี้
I can't stand looking at inferior artผมทนดูศิลปะชั้นต่ำอย่างนี้ไม่ได้
Young master, why do you wash a lowly person such as myself's feet?นายน้อย ทำไมท่านถึงล้างเท้าให้คนชั้นต่ำเช่นข้า?
We used to treat him like a pariah!พวกเราปฏิบัติต่อเขาอย่างกับคนชั้นต่ำเลย!
But it is dangerous when a low-born peasant is gifted.แต่ว่ามันอัตรายเกิดไป ถ้าเด็กที่เกิดเป็นชนชั้นต่ำจะมีพรสวรรค์ขึ้นมา
You barbaric piece of pulp fiction!แกมันพวกคนเถื่อนในนิยายชั้นต่ำแท้ๆ
You're like the poor man's Deepak Chopra.คุณยังกับเป็น ดีพาค โชปรา\ ของพวกชั้นต่ำ
Who the hell do you think you are to look down on people?นรกอะไรทำให้นายคิดว่า นายถึงต้องดูถูกคนชั้นต่ำ
It bothers me that the girl is still an issue.อืม... ชั้นก็ยังไม่แน่ใจนะ.. เมื่อไหร่ที่นึกถึงสุนัขเฝ้าบ้านชั้นต่ำนั่น ...,ไม่คิดว่ามันเหมือนเด็กอนุบาลหรอ
For dirty lowlifes like them.จากพวกชั้นต่ำอย่างมัน
She's not one of those dumb skanks that would fall for karl's come-ons.เธอไม่ใช่พวกผู้หญิงชั้นต่ำหน้าโง่ ที่หลงเคลิ้มไปกับคำพูดของคาร์ลหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชั้นต่ำ
Back to top