ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดเล็ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดเล็ง*, -จุดเล็ง-

จุดเล็ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดเล็ง (n.) target See also: objective, bull´s eye Syn. เป้า, จุดกำหนด
จุดเล็ง (n.) target See also: mark, spot, sign Syn. จุดกำหนด, เป้านิ่ง
จุดเล็ง (n.) target See also: mark, spot, sign Syn. จุดกำหนด
จุดเล็ง (n.) target See also: butt Syn. เป้า, จุดกำหนด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดเล็ง
Back to top