ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดกำหนด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดกำหนด*, -จุดกำหนด-

จุดกำหนด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดกำหนด (n.) target See also: objective, bull´s eye Syn. เป้า, จุดเล็ง
จุดกำหนด (n.) target See also: mark, spot, sign Syn. จุดเล็ง, เป้านิ่ง
จุดกำหนด (n.) target See also: mark, spot, sign Syn. จุดเล็ง
จุดกำหนด (n.) target See also: butt Syn. เป้า, จุดเล็ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
landmarkจุดกำหนด, จุดหลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The attack will be timed so we reach the takedown point just as the target hits the stage.การบุกมีการจับเวลาไว้ ดังนั้นเราจะไปถึงจุดกำหนด พอดีกับที่เป้าหมายขึ้นเวที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดกำหนด
Back to top