ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จารึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จารึก*, -จารึก-

จารึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จารึก (v.) inscribe See also: engrave, record, write Syn. สลัก, เขียน
จารึก (n.) stone inscription Syn. ศิลาจารึก
English-Thai: HOPE Dictionary
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
dedication(เดดดิเค'เชิน) n. การอุทิศ,การอุทิศตัว,คำจารึกอุทิศ,คำอุทิศ, Syn. address
engrave(เอนเกรฟว') vt. แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,ประทับใจ,ตรึงใจ,กัดบล๊อก,ทำเพลท, See also: engraver n., Syn. carve
engravingn. การแกะสลัก ,แบบแกะสลัก,บล็อคที่แกะสลัก,เพลทที่จารึก
epigraphn. คำจารึก,คำศิลาจารึก,คำสลัก,คำแกะสลัก,คำกล่าวนำในหน้าแรก ๆ ของหนังสือ บท หรืออื่น ๆ
epitaph(เอพ'พิทาฟ) n. คำจารึกที่หลุมฝังศพ,ข้อเขียนสั้น ๆ ที่สรรเสริญผู้ตาย., See also: epitaphic adj. epitaphist n.
errant(เออ'เรินทฺ) adj. พเนจร,ท่องเที่ยว,เดินทาง,จารึก,หลงทาง,ออกนอกทาง,เดินผิดทาง, See also: errantry n. ดูerrant
headstonen. แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ศิลาฤกษ์
impress(อิมเพรส') vt. ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, ฝังใจ, มีผลต่อความคิดเห็น, มีผลต่อ, กด, ประทับตรา, ทำร่องรอย. -vi. ประทับใจ. -n. การประทับใจ, รอยประทับ, รอยจารึก., See also: impresser n., Syn. imprint, affect
inscribe(อิน'สไครบฺ) vt. จารึก,เขียนสลัก,แกะสลัก,ลงชื่อ,เขียนมอบ,เขียนคำอุทิศ,ลงรายการจารึกในความทรงจำ., See also: inscribable adj. inscribableness n. inscriber n., Syn. write,engrave
inscription(อินสคริพ'เชิน) n. ข้อความที่จารึก,สิ่งที่จารึกไว้,คำอุทิศ,เอกสารหลักทรัพย์,ใบหุ้น,การลงทะเบียนไว้., See also: inscriptional adj. inscriptive adj., Syn. engraving
plaque(เพลค,พลาค) n. แผ่นจารึกตัวหนังสือหรือภาพ,สารสะสมบนผิวหน้าซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่แบคทีเรียเจริญได้หรือเกิดหินปูนขึ้น
scroll(สโครล) n. ม้วนกระดาษหรือหนัง (โดยเฉพาะที่มีคำจารึก) ,รายกาย,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,สิ่งที่เป็นรูปขดม้วน,ส่วนที่เป็นปลายขดม้วน,หัวรูปขดม้วน,ลายขดม้วน
stone(สโทน) n. หิน,ก้อนหิน,กรวด,พลอย,เพชรพลอย,หน่วยน้ำหนัก (14ปอนด์) ,สิ่งที่คล้ายก้อนหิน,เม็ดในของผลไม้,หินลับมีด,หินพิมพ์,แท่นหินเรียงพิมพ์,นิ่ว,โรคนิ่ว,ศิลาจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ป้ายหินบอกระยะทาง,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ,ลูกอัณฑะ adj. มีลักษณะเป็นหิน vt. ขว้างก้อนหิน,
table(เท'เบิล) n. โต๊ะ,บัญชี,แผ่น,แผ่นไม้,แผ่นหิน,แผ่นจารึก,คำจารึก,ผิวหน้าเรียบ,บัวเสา,ตาราง,ที่ราบสูง,ชั้นแบน -Phr. (under the table เมาเหล้า ให้สินบน รับสินบน) ., Syn. catalogue,chart
tablet(แทบ'ลิท) n. ยาเม็ดแบน,ป้าย,แผ่นหนังสือ,แผ่นจารึก,สมุดฉีก,สมุดบันทึก,แผ่นเล็ก,ก้อนแบน, Syn. pad,wafer
tombstone(ทูม'สโทน) n. ศิลาหน้าหลุมฝังศพ,แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ
English-Thai: Nontri Dictionary
engrave(vt) แกะสลัก,จาร,จารึก,สลัก,แกะ,ฝัง
engraving(n) การแกะสลัก,การจารึก,การสลัก
epitaph(n) คำจารึกบนหลุมฝังศพ
graven(adj) แกะสลัก,จารึก,ฝัง,ตรึง,ติดแน่น,อัดแน่น
engraver(n) ผู้แกะ,ช่างแกะสลัก,คนจารึก
impress(n) รอยกด,ตรา,ความประทับใจ,รอยประทับ,รอยจารึก
inlay(n) การจารึก,การสลัก,การฝัง,สิ่งที่เลี่ยม
inscribe(vt) จารึก,สลัก,ลงชื่อ
inscription(n) การจารึก,คำจารึก,คำอุทิศ,ใบหุ้น,การลงทะเบียน
print(n) การพิมพ์,ตัวพิมพ์,รอยจารึก,รอยฝัง,ภาพพิมพ์,ลายพิมพ์
table(n) โต๊ะ,ตาราง,บัญชี,รายการ,แผ่นจารึก,ที่ราบสูง
tablet(n) แผ่นจารึก,ยาเม็ด,ป้าย,สมุดฉีก,สมุดแฟ้ม,สมุดบันทึก
tombstone(n) ศิลาจารึกหลุมฝังศพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
epitaphจารึกหลุมฝังศพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epigraph๑. คำจารึก๒. บุพวาทะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
inscription๑. รอยจารึก๒. การจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ancient inscriptionจารึกโบราณ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Manuscriptต้นฉบับตัวเขียนManuscript หมายถึง (1) ต้นฉบับตัวเขียน คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทำขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน ได้แก่ หนังสือที่จัดทำในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นหนัง ใบลาน กระดาษ เป็นต้น ตัวอย่างของต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (papyrus) ต้นฉบับตัวเขียนมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแหล่งสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต (2) ต้นฉบับของผู้แต่งหนังสือ ก่อนที่จะนำไปพิมพ์เผยแพร่ อาจอยู่ในรูปของต้นฉบับตัวเขียนที่เขียนด้วยลายมือของผู้แต่งเอง หรือเป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inscribe in (phrv.) จารึก (คำพูด) ลงใน See also: สลัก (คำพูด) ลงใน, เขียน (คำพูด) ลง Syn. inscribe on
inscribe on (phrv.) จารึก (คำพูด) ลงใน See also: สลัก (คำพูด) ลงใน, เขียน (คำพูด) ลง Syn. inscribe in
engrave with (phrv.) จารึกด้วย
inscribe with (phrv.) จารึกด้วย (คำพูด) See also: สลักด้วย (คำพูด), เขียนด้วย (คำพูด)
tablet (vt.) จารึกลงบนแผ่น (เช่น แผ่นกระดาษ)
brass (n.) แผ่นทองเหลืองที่จารึกนามหน้าประตู
engraving (n.) สิ่งที่จารึก See also: ข้อความที่จารึก Syn. epitaph
epitaph (n.) คำจารึกบนหลุมฝังศพ Syn. inscription
headstone (n.) แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ Syn. gravestone, tombstone
inscribed (adj.) ซึ่งจารึกไว้ See also: ซึ่งสลักไว้ Syn. marked, recorded
inscription (n.) สิ่งที่จารึก See also: ข้อความที่จารึก Syn. engraving, epitaph
legend (n.) คำจารึก See also: คำสลัก Syn. inscription
memorial tablet (n.) แผ่นจารึก Syn. plate, slab, stone
plate (n.) แผ่นโลหะที่จารึกไว้เป็นป้ายชื่อ
recorded (adj.) ซึ่งจารึกไว้ See also: ซึ่งสลักไว้ Syn. marked
stelar (adj.) เกี่ยวกับแผ่นศิลาจารึก
stele (n.) แผ่นศิลาจารึก
tablet (n.) แผ่นจารึก Syn. plate, memorial tablet, slab, stone
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The tablet, the trials -- you'll give them up, or we'll keep doing this dance.จารึก การทดสอบ--แกจะให้กับพวกนั้น หรือเราจะทำให้มันเต้นดี
Your stone is long gone.จารึกของนายหายไปแล้ว
The Angel Tablet, Castiel.จารึกเทวทูต แคสเทียล
The rosetta stone established the divine cult o...จารึกโรเซ็ตต้าสร้างลัทธิที่ยึดถือเรื่องพระเจ้า
The tablets weren't meant for the Angels, and they weren't meant for you.จารึกไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเทวดา ไม่ได้สร้างเพื่อนาย
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ
The tablets Moses brought down from Mount Horeb and smashed,แผ่นจารึกที่ มอสนำลงมาจาก ภูเขาโอเร็บ แล้วฟาดจนแตกละเอียด
The tablets Moses brought down from Mount Horeb and smashed, if you believe in that sort of thing.แผ่นจารึกที่ มอสนำลงมาจาก ภูเขาโอเร็บ แล้วฟาดจนแตกละเอียด
You want to put some kind of explanation... down here before you leave?ถ้าคุณอยากจารึกอะไรไว้... ก่อนที่จะตาย
Can you translate the inscription?คุณแปลข้อความที่จารึกไว้ ได้มัย?
This grail tablet speaks of deserts and mountains and canyons.แผ่นจารึกเรื่องจอกนี่ พูดถึงทะเลทราย และภูเขา ทั้งแคนย่อย
Maybe if the tablet were intact, you'd have something to go on, but the entire top portion is missing.ถ้าแผ่นจารึกไม่ได้รับความเสียหาย, คุณก็ยังมีเรื่องให้ทำต่อไป, แต่ว่าส่วนบนทั้งหมด มันหายไป
This tablet is one of those markers.แผ่นจารึกนี่ คือ 1ใน 2 สัญลักษณ์นั่น
The engraving on the shield, it's the same as on the Grail tablet.ลายสลักบนโล่, มันเหมือนกับสิ่งที่สลักอยู่บนแผ่นจารึก เรื่องจอกศักดิ์สิทธิ์
Dad made of the Grail tablet.พ่อลอกข้อความของแผ่นจารึก
Marcus, you remember what the Grail tablet said:มาร์คัส, คุณจำสิ่งที่บอกไว้ใน แผ่นจารึกของจอกศักดิ์สิทธิ์:
And his shield... the inscription on Sir Richard's shield?และโล่ของเขา.. สิ่งที่จารึกบนโล่ของเซอร์ริชชาร์ด?
What does that inscription mean?คำจารึกนั่น แปลว่าอะไรน่ะ
Today will be remembered.วันที่จะถูกจารึกไว้...
He's history!เขาจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์
History would call her the Unsinkable Molly Brown.แต่ประวัติศาสตร์จารึกว่าเป็น "มอลลี่ที่ไม่มีวันจม"
The markings upon the band begin to fade.รอยจารึกบนแหวนเริ่มจะลบเลือน
Non-magic folk. This boy's had his name down since he were born.พวกไร้เวทย์มนตร์ เด็กตนนี้ได้รับการจารึกชื่อไว้ตั้งแต่เกิด
And so the feeling grows So the feeling grows It's written in the wind In the windและความรู้สึกก็เปี่ยมล้น จารึกไว้ในสายลม
They're not graven in stone.บรรษัทไม่ใช่สิ่งที่จารึกไว้ในหลักศิลา มันสามารถเพิกถอนได้
I got a plaque right here That says I kicked Hun bootyข้าขอจารึกไว้ตรงนี้ ข้าจะเตะก้นชาวฮั่นทุกๆคน
This is proof, Sam, of your research, carved in stone.เราได้พิสูจน์แล้ว,แซม งานวิจัยของคุณ,โลกต้องจารึกไว้
There's the legend of the Templar treasure, and the stain effects the legend.มันเป็นตำนานของอัศวินเทมปร้า ขุมทรัพย์, และรอยคราบของคำจารึก.
Maps have legends, maps have keys.แผนที่มีจารึก แผนที่มีกุญแจ.
I have been wondering, though, what the engraving indicated on the pipe that Big Foot took.ฉันประหลาดใจ เรื่อง คำจารึก - บนกล้องยาสูบที่บิ๊กฟุตขโมยไป.
Men worthy of serving in this army, or an embarrassment that history and time will eventually forget.ว่าคุณเป็นบุคคลที่คู่ควรกับกองทัพ.. หรือเป็นความอัปยศ.. ที่แม้แต่ประวัติศาสตร์ยังไม่อยากจะจารึก
Only one will go down into history.มีเพียงผู้เดียวที่จะได้ถูกจารึกชื่อไว้ในประวัติ
History-making moment for...ประวัติศาสตร์ต้องจารึก
The malone family name is on that statue, tom.ชื่อตระกูลมาลโลนของฉัน จารึกอยู่บนรูปปั้นนะ, ทอม
And thus I clothe my naked villainy with old odd ends stolen forth from holy writ and seem a saint, when most I play the devil.เมื่อนั้นฉันห่อหุ้มความเลวร้ายอันเปลือยเปล่า... ...ด้วยเศษซากสุดท้าย ที่ขโมยเอามาจากคำจารึกในพระคัมภีร์... ...ดุจดังนักบุญ, ยามที่ฉันเผชิญหน้ากับมัจจุราช
Nonetheless, the Records also give us a portrait of him as a man of great sensitivity and intelligence.แต่กระนั้น ก็ยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ถูกจารึกว่าเป็นผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยสติปัญญาที่ล้ำเลิศยิ่งกว่าใครๆ
I don't have to explain myself, least of all to you.ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกวันนี้ สำหรับครั้งแรก
When history is written, murderers are heroes.เมื่อประวัติศาสตร์ จารึกว่าฆาตกร กลายเป็นวีรบุรุษ
There will be no glory in your sacrifice.ทุกจารึกแห่งกรีก จะถูกเผาผลาญ ผู้ลิขิตพงศาวดาร และผู้คัดลอกทุกคน
Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.ให้วันนี้ต้องจารึกไว้และให้อภัยกับเราที่ล่วงเกินด้วย ใครที่คิดล่วงเกิดกับเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จารึก
Back to top