ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จั่น*, -จั่น-

จัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จันจี่ (n.) clove See also: Eugenia aromaticam
จันทบุรี (n.) Chanthaburi Syn. เมืองจันท์
จันทร (n.) moon Syn. จันทร์, พระจันทร์, ดวงจันทร์, แข, ศศิธร, รัชนี, บุหลัน, จันทรา
จันทร (n.) moon Syn. เดือน, ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์, แข, จันทร์, นิศากร, นิศานาถ, บุหลัน, รัชนีกร, ศศิ, โสม
จันทร (n.) moon See also: lunar Syn. พระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร์, ดวงเดือน
จันทร (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, ระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร์
จันทรคติ (n.) lunar system See also: lunar calendar
จันทรคราส (n.) lunar eclipse Syn. จันทรุปราคา, ราหูอมจันทร์
จันทรวงศ์ (n.) dynasty of the moon See also: lineage of the moon
จันทรา (n.) moon Syn. ดวงเดือน, พระจันทร์, ดวงจันทร์, เดือน, จันทร์ Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
จันทรุปราคา (n.) lunar eclipse Syn. จันทรคราส, ราหูอมจันทร์
จันทร์ (n.) Monday See also: following Sunday Syn. วันจันทร์
จันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, พระจันทร์, ดวงจันทร์, เดือน, จันทรา Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
จันอับ (n.) Chinese sweetmeat made of many ingredients Syn. ขนมจันอับ
English-Thai: HOPE Dictionary
lunar eclipseจันทรคราส
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
annular eclipse lุริยคราสเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์ที่มืด (an eclipse of the su
apolune(แอพ'พะลูน) n. จุดวงจรรอบดวงจันทร์ที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์มากที่สุด
artemis(อาร์ที' มิส) n. ชื่อเทพเจ้ากรีก เกี่ยวกับพระจันทร์และการล่าสัตว์, Syn. Cynthia
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน * เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
black mondayn. วันจันทร์ในเทศกาล Easter
bleacher(บลี'เชอะ) n. เครื่องฟอกให้ขาว,คนฟอกให้ขาว,ภาชนะที่ใช้ในการฟอกให้ขาว,อัฒจันทร์กลางแจ้ง
chinese calandarปฏิทินจีนซึ่งมี12 เดือนจันทรคติใน 1 ปี
collar beamn. คานที่ตอกกับจันทัน,อกไก่
corona(คะโร'นะ) n. ทรงกลด (ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์) ,มาลา,มงกุฎ,สิ่งที่เหมือนมาลา,โคมระย้าช่อกลม, See also: coronal adj. ดูcorona,pl. coronas,coronae
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
demilune(เดม'มิลูน) n. ดวงจันทร์ครึ่งวงกลม.
diana(ไดแอน'นะ) n. เทพธิดาแห่งพระจันทร์
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
ecliptic(อิคลิพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส n. วงกลมที่บดบังรัศมี, See also: ecliptically adv. ดูecliptic
face-to ###SW. face adv. ประจันหน้ากัน,ต่อหน้า
harvest moonวันเพ็ญในฤดูเก็บเกี่ยวคือวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกหลังวันที่22กันยายน
hoist(ฮอยซฺ) vt. ยกขึ้น,ดึงขึ้น,ชักขึ้น. n. เครื่องยก,ลิฟต์ กว้าน,ปั้นจัน,รถยก,การยก,ธงที่ชักขึ้น,การชักรอก, Syn. elevate,raise
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
junta(จัน'ทะ) n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่บริหารประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารและก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ) ,สภาการเมือง,คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง, Syn. clique
junto(จัน'โท) n. คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง (โดยเฉพาะที่มีจุดประสงค์ทางการเมือง) ,กลุ่มอิทธิพลทางการเมือง,ฝ่าย,พรรค, Syn. cabal
laos(ลาว) n. ประเทศลาว,เมืองหลวงชื่อเวียงจันทน์ (Cap: Vientiane), See also: Laotian n.,adj.
lunar(ลู'นะ) adj. เกี่ยวกับพระจันทร์,วัดโดยการหมุนรอบของดวงจันทร์,เกี่ยวกับธาตุเงิน. n. การสังเกตดวงจันทร์
lunar monthเดือนตามจันทรคติ
lunar yearปีตามจันทรคติ (ประมาณ3541/2 วัน)
mace(เมสฺ) n. ดอกจันทน์เทศ,คทา
mediastinum(มี'ดิแอสไท'นัม) n. เยื่อที่กั้นกลางช่ออก,ผนังประจัน pl. mediastina
monday(มัน'เด) n. วันจันทร์
moon(มูน) n. ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,ดวงจันทร์ของดาวนพเคราะห์,สิ่งที่เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์
moonbeam(มูน'บีม) n. แสงจันทร์
moonlight(มูน'ไลทฺ) n.,adj. แสงจันทร์ vi. ฝึกทำงานเพิ่มเติมในเวลากลางคืน., See also: moonlighter n.
moonlit(มูน'ลิท) adj. ซึ่งสว่างไปด้วยแสงจันทร์
moonrise(มูน'ไรซ) n. การขึ้นของดวงจันทร์เหนือขอบฟ้า,เวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้า
moonshine(มูน'ไชนฺ) n. เหล้าเถื่อน,แสงจันทร์,การพูดหรือความคิดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล,ความไร้สาระ, Syn. nonsense
pageant(แพจ'จันทฺ) n. การแห่แหน, See also: pageantry n.
paleogene(เพ'ลีอะจัน) n.,adj. ยุคประมาณ25-90 ล้านปีก่อน, Syn. Palaeogene
paraselene(แพระซิลีน') n. พระจันทร์เทียม
rafter(ราฟ'เทอะ,แรฟ'เทอะ) n. คานค้ำหลังคา,จันทัน,ฝูง vt. ใส่จันทัน,กองเป็นคั่นดิน
rumor(รู'เมอะ) n. ข่าวลือ,ข่าวเล่าลือ,เรื่องโจษจัน,vt. ปล่อยข่าวลือ,เล่าลือ,ซุบซิบ, Syn. report,tale,gossip
English-Thai: Nontri Dictionary
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
ecliptic(adj) เกี่ยวกับสุริยุปราคา,เกี่ยวกับจันทรุปราคา,เกี่ยวกับการบดบังรัศมีค
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
crescent(adj) เสี้ยว,ซีก,เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก
eclipse(n) สุริยุปราคา,จันทรุปราคา,ความมืด,อุปราคา,การบดบังรัศมี
honeymoon(n) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
lunar(adj) เกี่ยวกับพระจันทร์,ทางจันทรคติ
Monday(n) วันจันทร์
moon(n) ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,การนั่งซึม,การรำพึง
moonbeam(n) แสงจันทร์
moonlight(n) แสงจันทร์,การหาลำไพ่,การทำงานกลางคืน,การเที่ยวกลางคืน
moonlit(adj) สว่างด้วยแสงจันทร์
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
nutmeg(n) ลูกจันทน์
rafter(n) จันทัน,ขื่อ,คนล่องแพ,คนถ่อแพ
rumour(n) ข่าวลือ,ข่าวโคมลอย,กิตติศัพท์,เรื่องโจษจัน
sandalwood(n) ไม้จันทน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amphitheatreทวิอัฒจันทร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crescent beachหาดรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lunate; crescent-shaped; luniform-รูปจันทร์เสี้ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
luneโค้งจันทร์เสี้ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mediastinum๑. ผนังกลาง, ผนังประจัน๒. อวัยวะคั่นระหว่างปอด, ประจันอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moonstone๑. พลอยจันทรกานต์๒. หินอัฒจันทร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Trojan horseตัวลวง, ม้าโทรจัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lunar eclipseจันทรุปราคา,จันทรคราส, ดู  eclipse of the moon [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Crescentricรูปเสี้ยวพระจันทร์ [การแพทย์]
Gandhi, Mohandas Karamchand, 1869-1948คานธี, โมหันทาส การามจันทร์, ค.ศ. 1869-1948 [TU Subject Heading]
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
Graphite แกรไฟต์ แหล่ง - พบในหินแกรนิตที่จังหวัดจันทบุรี และในหินแปรทางภาคเหนือ เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ พบเกิดอยู่ในหินชนวนเนื้อค่อนข้างแข็ง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ เคลือบบนผิวหน้าของหินแปร นอกจากนี้ยังพบ ในหินเปกมาไทต์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประโยชน์ - ใช้ในการทำดินสอดำ ใช้ผสมน้ำมันทำน้ำมันเครื่อง ใช้ทำเบ้าหลอมโลหะชนิดทนไฟได้ดีเพราะจุดหลอมเหลวสูงมาก [สิ่งแวดล้อม]
Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยว, กระดูกลูเนท [การแพทย์]
Dislocations, Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยวหลุด [การแพทย์]
Molybdenite โมลิบดีไนต์ แหล่ง - พบอยู่ในหินแกรนิตที่บ้านน้ำขุ่น จังหวัดจันทบุรี ประโยชน์ - เป็นแร่สำคัญที่ให้โมลิบดีนัม ถลุงเอาโลหะ มาผสมทำเหล็กกล้าชนิดทำเกราะ ใช้ทำส่วนประกอบอากาศยานทุกชนิด รถยนต์ เพลาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่าง ๆ อุปกรณ์หล่อลื่น และใช้ทำเครื่องมือที่มีรอบหมุนสูง อุตสาหกรรมเหล็กหล่อผสม โลหะนี้ใช้ทำรางรถไฟและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้ทำสีย้อมผ้าและหมึกสำหรับพิมพ์หิน [สิ่งแวดล้อม]
Moonดวงจันทร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nutmeg tree ; Myristica fragransต้นจันทน์เทศ [TU Subject Heading]
Serpentine เซอร์เพนทีน แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ ปราจีนบุรี จันทบุรี และนราธิวาส ประโยชน์ - เป็นตัวสำคัญที่จะให้แอสเบสทอส (Asbestos) ซึ่งใช้ทำวัสดุทนไฟ ถ้าโปร่งแสงและมีสีเขียว ใช้ทำเครื่องประดับ แกะสลักได้ [สิ่งแวดล้อม]
Spinel สปิเนล แหล่ง - ในประเทศไทย ชนิดสีดำที่เรียกนิลตะโก พบที่จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี และตราด สีแดงที่เป็นทับทิมสปิเนลได้พบที่เชียงราย ประโยชน์ - ชนิดที่มีเนื้อใสสะอาดและสีจัดสม่ำเสมอ จัดเป็นรัตนชาติโดยเฉพาะสีแดงคล้ายทับทิมมากจนเรียกทับทิมสปิเนล [สิ่งแวดล้อม]
Vientiane Action Programmeแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์
Precious Stone รัตนชาติสูงค่า รัตนชาติที่มีคุณค่าทางพาณิชย์สูงมากมาแต่ ครั้งโบราณ ตัวอย่างเช่น เพชร ทับทิม แซปไฟร์ มรกต รัตนชาติชนิดนี้จะต้องมีสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความสวยงาม คือ เนื้อใสสะอาด ปราศจากตำหนิ มีสีสวย มีประกายวาวเมื่อเจียระไนแล้ว 2. มีความแข็ง ซึ่งทนทานไม่แตกหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 3. หาได้ยาก คือ มีน้อยแหล่งในโลก ซึ่งได้แก่ - ทองคำ พบในจังหวัดนราธิวาส - รัตนชาติ พบในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี ตราด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Chanthaburi (n.) จันทบุรี
lunar eclipse (n.) จันทรุปราคา Syn. eclipse
amphitheater (n.) อัฒจันทร์ See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา Syn. amphitheatre
amphitheatre (n.) อัฒจันทร์ See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา Syn. amphitheater
annular eclipse (n.) สุริยคราสที่เห็นเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์
asterisk (n.) เครื่องหมายดอกจัน ( * )
asterisk (vt.) ใส่เครื่องหมายดอกจัน
be out (phrv.) ปรากฏออกมา (พระจันทร์, พระอาทิตย์ฯลฯ) See also: โผล่ออกมา
be up (phrv.) ขึ้น (พระอาทิตย์, พระจันทร์)
bleachers (n.) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
break through (phrv.) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น Syn. come through
Chanthaburi (n.) จังหวัดจันทบุรี
come through (phrv.) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น
crescent (adj.) ที่มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว
crescent (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. crescent moon, waxing moon, waning moon
crescent moon (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. waxing moon, waning moon
ecliptic (adj.) เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส See also: เกี่ยวกับการบดบังรัศมี, เกี่ยวกับการกินเป็นวง Syn. orbital
epact (n.) ระยะเวลาประมาณ 11 วันที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างปีทางจันทรคติและปีทางสุริยคติ
ephemeris (n.) ตารางที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต
go down (phrv.) พระจันทร์หรือพระอาทิตย์ตก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's Monday todayวันนี้คือวันจันทร์
We just couldn't wait until Monday to find outพวกเราไม่สามารถรอจนถึงวันจันทร์เพื่อที่จะค้นหาความจริงได้หรอก
I can have it done by Mondayฉันสามารถทำมันเสร็จได้ภายในวันจันทร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm delivering from Jan Di Dry Cleaners.ฉันมาจากร้านซักรีด จัน ดี ค่ะ
Jan Di Dry Cleaners, 30,000 Won, please!ร้านซักรีด จัน ดี ,ทั้งหมด30,000วอนค่ะ
Geum Jan Di, why did you believe what they say?กึม จัน ดี , ทำไมแก ต้องเชื่อที่พวกนั้นพูดด้วยนะ?
Geum Jan Di, are you not going to school?กึม จัน ดี ลูกจะไม่ไปโรงเรียนหรอ?
And it's just a 'Geum Jan Di'.และหล่อนก็แค่ \' กึม จัน ดี\'
Geum Jan Di, you and I..กึม จัน ดี, เธอ และ ฉัน
From the places where I used to sit and play with Geum Jan Di,จากที่ที่ชั้นเคยได้นั่งเล่นกับ กึม จัน ดี
From today on, second-year Geum Jan Di of Class Bจากวันนี้, กึม จัน ดี ปี2 คลาสB
Geum Jan Di's words and actions will be,ไม่ว่า กึม จัน ดี จะพูดหรือว่าทำอะไร
And, in a week from now, Yoon Ji Hoo and Geum Jan Di will be expelled from this school.และก็ ต่อจากนี้ไป ยุน จี โฮ และ กิม จัน ดี จะถูกไล่ออกจากโรงเรียนนี้
If it wasn't for Geum Jan Di,ถ้ามันไม่ใช่เพื่อกึม จัน ดีนะ
Ji Hoo and Geum Jan Di,จี ฮู กับ กึม จัน ดี
Hey. Do you think Jandi deserves such a gift?พวกเธอ คิดว่า กึม จัน ดี สมควรได้รับของสิ่งนี้มะ?
My name is Geum Jan Di...เดี๋ยว! ฉันชื่อ กึม จัน ดี...
Can you give this to Jan Di for me?เธอเอาอันนี้ให้ จัน ดี แทนฉันได้ไหม
Jan Di, faster, faster...จัน ดี, เร็วซิ, เร็ว...
Jan Di, are you really alright?จันดิ เธอไม่เป็นไรจริงๆนะ?
Jan Di Dry Cleaners, fighting!จันดี dry cleaners, สู้ สู้
Jan Di, eat a lot okay?จันดี กินเยอะๆนะ โอเค?
Jandi, Gaeul. Are you leaving me again?จันดี คาอึล เธอจะทิ้งฉันไว้ะอีกแล้วใช่มั้ย?
Jan Di, do you want to join our equestrians club?จันดี คุณต้องการเข้าร่วม equestrians คลับไหม
Geum Jan Di...do you not have any feelings?จันดี คุณรู้สึกยังไง
Jan Di! Jan Di! Jan Di!จันดี จันดี จันดี จันดี
Jan Di, how are you here? We totally had telepathy, don't we?จันดี ดูเหมือนว่าเราจะสื่อถึงกันได้นะ ว่ามั้ย?
Jan Di, if that's what you want, let's do it.จันดี ถ้าเธอต้องการอย่างนั้น ก็มาแข่งกันเลย
Jandi, what's wrong with Junpyo?จันดี ทำไมผู้ชายคนนั้นถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
Jan Di, did your dad get into trouble again?จันดี พ่อเธอทำปัญหาอีกแล้วเหรอ
Jan Di, what are you doing?จันดี มัวทำอะไรอยู่?
Jan Di, consider this kind of designer clothing as an inheritance.จันดี ลูกต้องคอยดูแลเจ้าสิ่งนี้ให้เหมือนมรดกสืบทอด
Jan Di, it's been hard on you right?จันดี ลูกลำบากมาใช่มั้ย?
Jan Di, our daughter, don't be too surprised.จันดี ลูกสาวสุดที่รัก อย่างตกใจไปนะ
Jan Di, say hello.จันดี สวัสดีคุณเค้าสิลูก
Jan Di! Stop swimming!จันดี หยุดว่ายเดี๋ยวนี้นะ
Jan Di or Jap Cho... (*Jan Di is grass while Jap Cho is weed)จันดี หรือ จับโช (*จันดี คือหญ้า ส่วน จับโช คือ วัชพืช)
Jandi, where's your room?จันดี ห้องเธออยู่ไหนเหรอ
Jandi, just you wait. There's a great restaurant here. Let's go.จันดี เธอนี่พึ่งพาไม่ได้เลยนะ /Nมีมือฉมังของร้านอาหารอยู่นี่แล้วแท้ๆ
Jandi, you seem to know a lot about him.จันดี เธอนี่รู้จักจุนพโยดีจังเลยนะ
Can you coach me on dating?จันดี เธอมาเป็นที่ปรึกษาฉันทีนะ
Jan Di, do you know what your nickname is?จันดี เธอรู้มั้ยชื่อเล่นของเธอคืออะไร
Jan Di, can't you see this?จันดี เธอเห็นนี่มั้ย?

จัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[つき, tsuki] Thai: พระจันทร์ English: moon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จั่น
Back to top