ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับผิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับผิด*, -จับผิด-

จับผิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับผิด (v.) carp See also: find fault with, cavil
English-Thai: HOPE Dictionary
captious(แคพ'ชัส) adj. หาเรื่อง,จับผิด,คอยจับผิด,แคะได้,หาเรื่อง,ขี้บ่น, See also: captiousness n. ดู captious, Syn. critical
carp(คาร์พ) {carped,carping,carps} vi. จับผิด,หาเรื่อง,บ่นอย่างไร้เหตุผล -n. ปลาคาร์พ,ปลาลี้ฮื้อ, Syn. find fault
cavil(แคฟ'วิล) {cavilled,cavilling,cavils} v.,n. (การ) หาเรื่อง,จับผิด,ถากถาง., See also: cavil (l) er n.
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
censorious(เซนซอ'เรียส) adj. วิพากษ์วิารณ์อย่างรุนแรง,จับผิด,หาเรื่อง, See also: censoriousness n., Syn. critical
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
criticize(คริท'ทิไซซ) {criticized,criticizing,criticizes} vi.,vt. วิจารณ์,จับผิด., Syn. evaluate
cronyism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
fussy(ฟัส'ซี) adj. จู้จี้,ชอบจับผิดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ยุ่ง,เต็มไปด้วยรายละเอียด (โดยเฉพาะมากเกินไป) ,ละเอียดลออ., See also: fussily adv. fussiness n., Syn. dainty,fastidious
nag(แนก) v.,n. (การ) ถากถาง,จู้จี้,ค่อนแคะ,หาเรื่องจับผิด, Syn. harass
quarrel(ควอ'เริล) {quarrel (l) ed,quarrel (l) ing,quarrels} vi.,n. (การ) ทะเลาะ,วิวาท,ถกเถียงด้วยความโกรธ,บ่น,โทษ,จับผิด, See also: quarreler,quarreller n., Syn. argument
reprehend(เรพริเฮนดฺ') vt. ตำหนิ,ดุ,ด่าว่า,จับผิด,ประณาม, See also: reprehendable adj. reprehender n., Syn. censure,blame
reprehensible(เรพริเฮน'ซะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าดุ,น่าถูกต่อว่า,น่าประณาม,น่าจับผิด, See also: reprehensibility n. reprehensibly adv., Syn. culpable,blameworthy,remiss
reprehension(เรพริเฮน'เชิน) n. การตำหนิ,การดุ,การต่อว่า,การประณาม,การจับผิด, See also: reprehensive adj. ., Syn. blameworthy
trip(ทริพ) vi.,vt.,n. (การ) เดินทาง,เดินทาง,เดินสะดุด,สะดุดล้ม,ขัดขวาง,ทำให้ล้ม,เดินหรือวิ่งอย่างรวดเร็ว,จับผิด,ปล่อย,ทำพลาด,ภาวะเคลิ้มจิต,ระยะการเดินทาง, Syn. journey
vituperate(ไวทู'พะเรท) vt. จับผิด,ด่าว่า,ประณาม,กล่าวร้าย,ใช้ผรุสวาท., See also: vituperator n., Syn. berate,vilify,rebuke,abuse
vituperation(ไวทูพะเร'เชิน) n. การจับผิด,การด่าว่า,การประณาม,การกล่าวร้าย,การใช้ผรุสวาท, Syn. faultfinding,abuse
vituperative(ไวทู'พะเร'ทิฟว) adj. จับผิด,ด่าว่า,ประณาม,กล่าวร้าย,ใช้ผรุสวาท
English-Thai: Nontri Dictionary
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
censorious(adj) ติชม,จับผิด,หาเรื่อง,วิจารณ์
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
vituperate(vt) ด่าว่า,ประณาม,จับผิด,ผรุสวาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
catch up (phrv.) จับผิด See also: แสดงให้เห็นว่าผิดจริง
detect in (phrv.) จับผิด See also: ตรวจจับ, จับเท็จ
pull apart (phrv.) จับผิด Syn. take apart
rend to pieces (phrv.) จับผิด See also: หาข้อบกพร่อง Syn. take apart
carp at (phrv.) ��จับผิด See also: บ่น(อย่างไร้เหตุผล)เกี่ยวกับ, หาเรื่อง Syn. cavil at
carping (adj.) ช่างจับผิด Syn. faultfinding
censor (n.) คนจับผิด Syn. faultfinder
critical (adj.) ที่ชอบจับผิด Syn. censorious, faultfinding
faultfinder (n.) คนจับผิด
faultfinding (adj.) ช่างจับผิด
faultfinding (adj.) ที่ชอบจับผิด Syn. censorious
nag at (phrv.) คอยจับผิด See also: หาเรื่องบ่น Syn. pick at
niggle (vt.) จ้องจับผิด See also: บ่นว่า Syn. complain, grumble
nit-picker (n.) คนชอบจับผิดเล็กๆ น้อยๆ ในงานคนอื่น
nit-picking (adj.) ชอบจับผิดเล็กๆ น้อยๆ ในงานคนอื่น
nit-picking (n.) นิสัยชอบจับผิดเล็กๆ น้อยๆ ในงานคนอื่น
pick apart (phrv.) จ้องจับผิด
take apart (phrv.) จ้องจับผิด Syn. pull apart, pull to
vituperation (n.) การจับผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He got them confused?จับผิดตัวไปงั้นเหรอ?
Okay. You caught me. I'm a laundry virgin.โอเค ฉันโดนจับผิด ฉันยังซิงเรื่องซักผ้าอยู่
He really is a lawyer, isn't he?เขาเป็นทนายใช่ไหมครับ? ถึงได้ชอบจับผิด
Do they put you on the spot like that all the time?พวกนั้นจ้องจับผิดคุณตลอดเวลาหรือเปล่า
When they catch a murderer's face on TV, Do you know why it is shown blurred?เมื่อพวกมันจับผิดเราได้ มันจะเอาออกทีวีแกรู้มั้ย เพราะอะไรมันถึงทำภาพมัว?
Headmaster, stop them.เธอต้องหยุดเค้า พวกเค้าจับผิดคน
See, I told you you were watching me.ดูสิ ผมบอกคุณแล้ว คุณคอยจ้องจับผิดผม
Just wanted to have dinner. No interior motive.มาดินเนอร์ ไม่ได้มาจับผิดใคร
To find fault in our wall painting.เพื่อออกมาจับผิดทาสีเรา
But how did they get it wrong then?แล้วทำไมถึงจับผิดคนล่ะ?
MAN #2 : Did they arrest the right man?ตำรวจจับผิดคนรึเปล่า
Man, you got the wrong guy.เฮ้ เพื่อน นายจับผิดคนแล้ว
He hired someone to tail me.เขาจ้างคนมาตามจับผิดชั้น
Faulty warrant, harry. there's nothing we can do.หมายจับผิดพลาด เราทำอะไรไม่ได้
They have metal detectors for people who lay too low.เขามีเครื่องคอยจับผิด สำหรับพวกที่ไม่เด่นมากๆ
That wasn't me. Wrong guy, wrong house, wrong...คือเค้าจับผิดคนน่ะครับ ผิดบ้านด้วย
Look, you know you got the wrong guy, right?คุณรู้ว่าจับผิดคนมา ใช่มั๊ย? ผมหมายถึง
How will I be in the room, With the critical eyes of the public?ข้าจะอยู่ในห้องได้อย่างไร โดยมีสายตาสาธารณะคอยจับผิด?
Don't challenge these stories.อย่าจับผิดเรื่องพวกนี้ดีกว่า
I'm sorry, but you've got the wrong guy.ขอโทษนะ แต่คุณคงจับผิดคนแล้ว
You were trying to lock me down but you arrested the wrong person.คุณพยายามจะกักตัวฉัน แต่คุณจับผิดคน
He was at the funeral, and you arrested the wrong man.เขาไปที่งานศพ แต่คุณจับผิดคน
Well, you got the wrong guy.เออ งั้นแกคงจับผิดคนแล้วแหละ
Because they get anything on you and those criminals are back on the streets, followed swiftly by you and me.ถ้ามันจับผิดอะไรได้ละก็ อาชญากรพวกนั้นเดินกลับอยู่บนท้องถนน คุณกลับผมจะได้ตามไปด้วย
Also, you look like someone's wife who has come here to nag.และก็, เธอดูเหมือน ภรรยาที่มาที่นี่ เพื่อคอยจับผิดสามี
And didn't leave so much as a scrap of paper to explain any of it.ไม่มีอะไรจะส่อเค้าให้จับผิดได้เลย
It's the habit. It catches us up more often than not.มันเป็นกิจวัตร เรื่องคอยจับผิดพวกเราเป็นประจำอยู่แล้ว
She has asked me to have you removed from the set.เขา.. บอกให้ฉันมาบอก ให้ถอดคุณออกจากกอง เพราะว่าเขาทำงานไม่ได้ เวลาคุณมาคอยจับผิด
You know what this is? This is the awkward moment.นี่รู้อะไรไหม ช่วงเรดาร์จับผิด
There's trouble for peter. Someone rat on him.มีปัญหาเกิดกับพีท มีคนตามจับผิดเขาอยู่
But if you put a bunch of cops in the back of a garbage truck, there's no way I'm seriously thinking that there's cops in the back of a garbage truck.แต่ถ้านายขนตำรวจทั้งขโยง ใส่ท้ายรถเก็บขยะ ไม่มีทางจับผิดได้ ฉันพูดจริงๆนะ เอาตำรวจทั้งขโยง ใส่ท้ายรถเก็บขยะ
Has he ever caught you?เขาเคยจับผิดเธอได้ไหมล่ะ
IS ANOTHER MINUTE SHE'S ALONE WITH HIM.แสดงว่าเราจับผิดคนยังงั้นเหรอ? ใช่
BUT WE'VE HAD WILLIAM HARRIS IN CUSTODY.คุณคิดว่าเราจับผิดคนเหรอ?
NO, IT WASN'T. BUT, THEN, THE TRUTH DIDN'T MATTER.ผู้คนจ้องจับผิด ทอมมี่ถูกไล่ออกจากโรงเรียน
If you're looking for the first excuse to bolt, trust me, you're gonna find one.ถ้าคุณจะหาข้อจับผิดมาทิ้งผมล่ะก็ เชื่อสิ เดี๋ยวคุณก็หาเจอ
So what are you gonna do, pick apart everything he does?แล้วคุณจะทำยังไง? จ้องจับผิดทุกอย่างที่เขาทำงั้นเหรอ?
If you're looking for the first excuse to bolt, trust me,ถ้าคุณจะหาข้อจับผิดมาทิ้งผมล่ะก็ เชื่อสิ
I went through that list again and again and I tried to fault it. And I couldn't.ครั้งแล้วครั้งเล่า,ผมพยายามจับผิดมัน แต่ผมก็ไม่พบ.
People are waiting to pounce on any sign of guilt.ผู้คนรอที่จะจ้องจับผิดคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับผิด
Back to top