ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งดเว้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งดเว้น*, -งดเว้น-

งดเว้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
งดเว้น (v.) refrain from See also: abstain, give up, stop, desist Syn. เว้น, ละเว้น, งด, ล้มเลิก, ยกเลิก, ยกเว้น Ops. ปฏิบัติ
English-Thai: HOPE Dictionary
spare(สแพรฺ) vt.,vi.,adj. ประหยัด,สงวน,ออม,เจียด,ไม่ใช้,ปล่อยไป,ปล่อยไว้,ยกโทษให้,อภัยโทษ,ยกชีวิต,ละเว้น,งดเว้น,เหลือไว้,สงวน,มีเหลือ,มีเกิน,ผอม,ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้,ชั้นสำรอง,สิ่งสำรอง,ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก,แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ
restrain(vt) รั้ง,งดเว้น,ยับยั้ง,ผูกมัด,ควบคุม,ข่มใจ,อดกลั้น
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abstainงดเว้น (การร่วมเพศ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
injunctionคำสั่งศาลให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abstinenceการคุมกำเนิดโดยงดร่วมเพศ, การงดเว้นการร่วมประเวณี, การงดเว้นการร่วมเพศสัมพันธ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abstain (vi.) งดเว้น See also: ละเว้น Syn. refrain, forbear, avoid
refrain (vi.) งดเว้น See also: หลีกเลี่ยง, ละเว้น, เลิก Syn. abstain, avoid, cease
forbear from (phrv.) งดเว้นจาก See also: ละเว้นจาก, หลีกเลี่ยง (โดยควบคุมตัวเอง), ป้องกันตนจาก Syn. refrain from, withhold from
prevent from (phrv.) งดเว้นจาก See also: ละเว้นจาก Syn. hinder from, keep from
rhythm method (n.) การคุมกำเนิดแบบงดเว้นมีเพศสัมพันธ์ในช่วงมีไข่ตกในสตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When a man considers this, he does not kill or cause to kill."เมื่อผู้ใดตระหนักแล้ว จะงดเว้นการ เข่นฆ่าหรือการนำมาซึ่งการเข่นฆ่านั้น
Therefore, I ask you to refrain from demonstrations of any kind;อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกท่านงดเว้น การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น
I think all of us should make a pact to abstain from sex.ครูคิดว่า เราทุกคนควรมีสนธิสัญญา ว่าจะงดเว้น เซ็ก
You've just won an all-expense-paid tripคุณเพิ่งได้รางวัลงดเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด
We just won an all-expens e- paid trip to new york city.เราเพิ่งได้รางวัลงดเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด ไปที่นิวยอร์คซิตี้
Um, right now, I'm the president of the Celibacy Club.เอ่อม ตอนนี้ผมคือ ประธานชมรม งดเว้นเรื่องเพศน่ะ
Is that clear? This meeting of the Celibacy Club will now come to order.เข้าใจมั้ย? ขอเริ่มการประชุมของชมรมงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์
Isn't this a strange song for the... the Celibacy Club to sing?นี่ไม่ใช่เพลงที่แปลกไปหน่อยเหรอคะ สำหรับชมรมงดเว้นมีเพศสัมพันธ์
Nerd. I hereby call the Celibacy Club to order.พวกเนิร์ด ฉันขอเปิดประชุม ชมรมงดเว้นเพศสัมพันธ์
Because I realized that while all of us making our celibacy pledge is wonderful, one day we're going to fall in love with someone, and we're going to choose to be intimate with them.เพราะฉันได้ตระหนักว่า ระหว่างที่เราดำรงการงดเว้น ซึ่งดีมากๆ เนี่ย สักวันหนึ่งเราก็ต้องตกหลุมรักใครสักคน
You give him a restraining order, and he's mocking you!คุณให้การงดเว้นกับเขา, แล้วเขายังกระแทกแดกดันคุณอีก!
I believe we can dispense with the bedding, Your Grace.เราพองดเว้นพิธีเข้าหอได้ ฝ่าบาท
From now on, while you tutor, please refrain from wearing revealing clothes.จากนี้ไป ระหว่างที่เธอเป็นติวเตอร์ ช่วยงดเว้นการสวมเสื้อผ้าที่เซ็กซี่ด้วย
I will refrain from speaking against it.ฉันจะงดเว้นการพูดต่อต้านมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งดเว้น
Back to top