ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าโดยสาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าโดยสาร*, -ค่าโดยสาร-

ค่าโดยสาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าโดยสาร (n.) fare See also: passage
English-Thai: HOPE Dictionary
carfare(คาร์'แฟร์) n. ค่าโดยสารรถ
economy classn. ค่าโดยสารชั้นประหยัด
fare(แฟรฺ) {fared,faring,fares} n. ค่าโดยสาร,โภชนาอาหาร. vi. กินอาหาร,มีประสบการณ์,ปรากฎ,ไป,ท่องเที่ยว., See also: farer n., Syn. food,get on
parliamentary trainn. ขบวนรถไฟที่คิดค่าโดยสารถูก
rate(เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ
ratepayer(เรท'เพเออะ) n. (ผู้ชำระภาษี,ผู้ชำระค่าโดยสาร,ผู้ชำระค่าธรรมเนียม, See also: ratepaying n.,adj., Syn. taxpayer
steerage(สเทีย'ริจฺ) n. การนำทาง,การคัดท้าย,การถือพวงมาลัย,การคุมหางเสือ,ส่วนของเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์นำทาง,ส่วนของเรือโดยสาร ที่เก็บค่าโดยสารถูกที่สุด, Syn. steering
stow(สโท) vt. เก็บ,เก็บรักษา,บรรจุ,ใส่,กอง,หยุด,ทำให้อยู่หรือพัก,หยุด, stow away แอบซ่อนอยู่ในเรือหรือเครื่องบินเพื่อเลี่ยงการจ่ายค่าโดยสารหรือเพื่อหลบหนีผู้ติดตาม., See also: stowable adj., Syn. pack,cram,jam
tariff(แทร'ริฟ) n.,vt. (จัดเก็บ) อัตราภาษีศุลกากร,ภาษีศุลกากร,ค่าธรรมเนียม,ค่าโดยสาร
taximeter(แทคซิม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดระยะทางวิ่งของรถแท็กซี่และคำนวณราคาค่าโดยสารออกมา
English-Thai: Nontri Dictionary
carfare(n) ค่าโดยสาร,ค่ารถ
fare(n) ค่าโดยสาร,คนโดยสาร,อาหาร
passage(n) การข้าม,ทางเดิน,การผ่าน,ค่าโดยสาร,ข้อความ
tariff(n) ภาษี,ค่าโดยสาร,ค่าธรรมเนียม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fareค่าโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faresค่าโดยสาร [TU Subject Heading]
Taximetersมาตรค่าโดยสารรถแท็กซี่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fare (n.) ค่าโดยสาร See also: ค่าพาหนะ, ค่าเดินทาง Syn. charge, expense, token
transportation (n.) ค่าโดยสาร
passage (n.) ค่าโดยสารเรือ Syn. fare
jitney (n.) รถโดยสารขนาดเล็กที่เก็บค่าโดยสารถูก Syn. minibus
taximeter (n.) เครื่องคิดค่าโดยสารในรถแท็กซี่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How much is the fare?ค่าโดยสารเท่าไหร่หรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Meter's running, kid.ค่าโดยสารคิดตามมิเตอร์นะน้องชาย
It's gonna be over a grand.ค่าโดยสารเป็นร้อยเลยนะ
Or how I fare or if my hair is brownหรือวิธีการที่ฉันได้ค่าโดยสารหรือถ้า ผมคือสีน้ำตาล
We hadn't even the bus fare to Guildford even if we'd known where it was.เราไม่ได้แม้แต่ค่าโดยสารรถประจำทางเพื่อ Guildford แม้ว่าเ
Now, if anybody asks you who your fare was tonight, what are you gonna say?ตอนนี้ถ้าใครถามคุณที่ค่าโดยสารของคุณเป็นคืนนี้สิ่งที่คุณจะพูด?
Nothing. I come in here to say fare-thee-well.ไม่มีอะไร ผมมาที่นี่เพื่อบอกว่าค่าโดยสาร-เจ้าดี
You're going dressed as a bus girl?เธอต้องไปแต่งตัวให้เหมือนกับคนเก็บค่าโดยสารรถเมล์หรือเปล่า?
He took a cab with us.เค้าโดยสารแท็กซี่คันเดียวกับเรา
It's not like we can be flying commercial, you know?เราบินแบบเก็บค่าโดยสารไม่ได้หรอก, รู้มั้ย?
What do I owe you? STAHL:ฉันต้องจ่ายค่าโดยสารให้เธอไหม
Hey, kid, you gotta pay the fare! Hey!เฮเจ้าหนู ต้องมาจ่าย ค่าโดยสารก่อน!
You gotta pay the fare. Now do you have it or not?หนูต้องมาจ่ายค่าโดยสารก่อน จะ่จ่ายมั้ยเนี้ยะ?
Can I please borrow some change for the bus fare?ผมขอยืมเงินสักหน่อยได้มั้ย เป็นค่าโดยสารรถ?
I used up all my bus fare to dial seven wrong numbers.ผมใช้เงินค่าโดยสารรถ ทั้งหมด หย่อนเหรียญต่อสาย ผิดไป 7 เบอร์
In the Child Support Worksheet, you list medical, dental, child care, transportation, housing, education, food, clothing.ในเอกสารค่าเลี้ยงดูเด็ก คุณทำรายการค่ารักษาพยาบาล ทำฟัน ค่าเลี้ยงดูเด็ก ค่าโดยสาร
If you want to ride my train, you pay my toll.ถ้านายอยากขึ้นรถไฟฉัน ก็ต้องจ่ายค่าโดยสารมา
A farebeat summons from 149th and Third on the number two, and a stop and frisk from Westchester and Courtland.คนเบี้ยวค่าโดยสารนั่น ถูกเรียกจาก 149 ตู้สามขบวนรถสาย 2 ถึงสถานีย่อย ก็โดดลงรถไประหว่าง เมืองเวสท์เชดเตอร์กับคอร์ทแลนด์
I'm pretty sure that taxi driver ripped me off.ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าคนขับแท็กซี่ โก่งราคาค่าโดยสาร
I walked from Ulsan all the way to Gyeongju, and got onto the train for Seoul without paying a dime.ผมเดินจากอุลซานไปจนถึงคยองจู แล้วนั่งรถไฟมายังโซล โดยไม่จ่ายค่าโดยสารเลยสักเหรียญ
Can you narrow that down and find out who picked up fares near Vaughn's bar and grill in the the last 72 hours?คุณช่วยตีกรอบให้แคบลง และหาว่าใครเก็บค่าโดยสาร แถวๆวานส์ บาร์แอนด์กริว ใน 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Crixus' men fare better.ผู้ชาย Crixus 'ดีขึ้นค่าโดยสาร
I would fare better alone.ฉันจะดีขึ้นค่าโดยสารเพียงอย่างเดียว
I still owe... owe the guy his fare. Sure.\ หนี้ค่าโดยสารของเขา แน่นอน ที่นี่
I owe you cab fare for the day.ผมค้างค่าโดยสารของวันนี้
(PLAYING FAN FARE)(เล่น FAN ค่าโดยสาร)
That's one fare you won't be collecting.นั่นเป็นค่าโดยสารที่นายเก็บเงินไม่ได้
And how did our cinderella fare? I won't lie.ไหนล่ะค่าโดยสารของซินเดอเรลล่าของเรา
That was a $90 fare.นั่นคือ $ 90 ค่าโดยสาร
You won't be needing anything for cab fare, will you?คุณจะไม่จำเป็นต้องมีอะไร ให้ค่าโดยสารรถแท็กซี่คุณจะ?

ค่าโดยสาร ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
料金[りょうきん, ryoukin] Thai: ค่าโดยสาร English: fare

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าโดยสาร
Back to top