ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่ครอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่ครอง*, -คู่ครอง-

คู่ครอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ครอง (n.) spouse See also: partner, mate, husband and wife, couple Syn. คู่ชีวิต, คู่เคียง, คู่สมรส, คู่สามีภรรยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
homogamyการมีคู่ครองที่มีคุณลักษณะแบบเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mateคู่, คู่เคียง, คู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
monogamousที่มีคู่ครองคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
monogamyการมีคู่ครองคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
polygamyการมีคู่ครองหลายคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mate selectionการเลือกคู่ครอง [TU Subject Heading]
Monogamyการสมรสแบบเอกคู่ครอง, ผัวเดียวเมียเดียว, ครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
consort (n.) คู่ครอง See also: คู่สมรส Syn. spouse, mate
bigamy (n.) การมีคู่ครองทีเดียวสองคน
open marriage (n.) การแต่งงานที่ยอมให้คู่ครองไปมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, mate. You're with us.ใช่, คู่ครอง คุณไปอยู่กับเรา
His consort needs to be able to host royal dinners and hobnob with oligarchs and dictators.คู่ครองของเค้าก็ต้องเป็นคนที่อยู่อย่างราชวงศ์ได้สิ อาหารมื้อค่ำ และการผูกมิตรกับพวกมีเชื้อมีสาย และผู้มีอำนาจ
But Miss Lizzie, next to her in age and beauty, would make anyone an excellent partner.แต่มิสลิซซี่ ก็เกือบเท่าเทียมกันทั้งความสวยและอายุ จะเป็นคู่ครองที่ดีของใครสักคน
Monogamy is not natural.การมีคู่ครองเพียงคนเดียวไม่ใช่ธรรมชาติ
You don't wish you'd married someone grander? With a title?เจ้าไม่หวังที่จะได้คู่ครองที่ยิ่งใหญ่กว่า หรือมียศฐาบรรดาศักดิ์รึ?
My reputation and prospects will be ruined.ชื่อเสียงและโอกาสในการมีคู่ครองของข้าก็จะป่นปี้
It would have ruined your prospects forever.และมันจะทำลายโอกาสที่จะมีคู่ครองของเจ้าไปตลอดกาล
/Does Skeetacus get /the girl he was after? /In these stories,วีรบุรุษมักได้หญิงงามเลิศในปฐพีเป็นคู่ครอง
Or better still, marry one.หรือยังมีคู่ครองที่ดีได้
A soulmate turning into your husband.เนื้อคู่จะกลายมาเป็นคู่ครอง
So that women could choose the right mate.เพื่อที่ผู้หญิงจะได้เลือกคู่ครองที่เหมาะสมที่สุด
I am Nyra, Ablah General of St. Aegolius and mate to the Lord High Tyto.- ข้าคือ ไนร่า รองแม่ทัพใหญ่แห่งเซนต์แอโกเลียส และคู่ครองของท่านลอร์ดไทโทผู้สูงส่ง
Perhaps if you had a suitor you wouldn't bother me with these... woodland walks.บางทีถ้าหนูมีคู่ครอง หนูจะไม่กวนใจลุงแบบนี้... วู้ดแลนด์ วอล์ค
I'd have somewhere to take a suitor.หนูอาจจะมีที่ทางสำหรับหาคู่ครองได้
I appreciate your efforts in finding me a suitor, I really do, but you really don't have to bother.หนูขอบคุณจริงๆ ค่ะที่ช่วยหาคู่ครองให้หนู หนูทราบซึ้งนะคะ แต่ลุงกับป้าไม่ต้องเป็นกังวลค่ะ
Mi-ho's Life Plan "Find me a spouse so I can be happy."ให้ฉันค้นพบและอยู่กับคู่ครองที่ดี
Maybe someday we'll see you use the same determination to find a wife.สักวันคงเห็นเจ้าหาคู่ครองได้ดีบ้าง
You've never been on your own. You live with a human. Monogamously.เธอไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง \ เธออยู่กินกับมนุษย์ แบบคู่ครอง
A child born of a traitor's seed is no fit consort for our King.เด็กน้อยที่เกิดจากเมล็ดพัุนธ์ของผู้ทรยศ ไม่เหมาะที่จะเป็น\ คู่ครองกษัตริย์เรา
I wish I could say the same about you. Well, in our defense, this courtship practically materialized out of thin air.ผมเองก็ปรารถนาที่จะบอก เช่นเดียวกันกับคุณ ด่านใหญ่ของเรา การหาคู่ครอง
The Lord of Harrenhal will make a worthy suitor for the widow Arryn.ลอร์ดแห่งฮาร์เรนฮอลฟังดูเป็นคู่ครองที่เหมาะสม สำหรับนางอาร์รินม่าย
But the strength of the union cannot be known...แต่พลังของคู่ครอง ไม่สามารถรู้ได้...
Neither one of you is fit consort for a queen.ไม่มีใครเหมาะ จะเป็นคู่ครองราชินี
'The queen has murdered my bride!"ราชินีสังหารคู่ครองของข้า"
Just an extravagant display intended to attract a mate.แสดงออกอย่างฟุ่มเฟือย ด้วยความตั้งใจที่จะหาคู่ครอง
Just an elaborate mating ritual.ก็แค่สิ่งที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อหาคู่ครอง

คู่ครอง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相手[あいて, aite] Thai: คู่ครอง หรือ ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: partner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่ครอง
Back to top