ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุยโต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุยโต*, -คุยโต-

คุยโต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุยโต (v.) brag See also: bluster, boast, swagger, vaunt Syn. โม้, โว, คุยโว
คุยโตโอ้อวด (v.) brag See also: show off, flaunt, vaunt, display Syn. คุยโต, อวดตัว, โม้, โอ้อวด Ops. ถ่อมตัว, ถ่อมตน, อ่อนน้อมถ่อมตน
English-Thai: HOPE Dictionary
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
boast(โบสทฺ) {boasted,boasting,boasts} vt. คุยโต,คุยโว,อวดอ้าง,โม้ -n. เรื่องคุยโม้,สิ่งที่คุยโม้, See also: boaster n.
cockalorumn. คนเล็ก ๆ ที่หยิ่งยโส,คนคุยโต,คนอวดเบ่ง,การเล่นกระโดดกบ
crow(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n. อีกา,ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt.,n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน,ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ,คุยโต, See also: crowingly adv.
fanfaronade(แฟนฟะระเนด') n. การคุยโต,การโอ้อวด.
talk(ทอล์ค) vi.,vt.,n. (การ) พูด,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,โจษจัน,เรื่องสนทนา, See also: talkability n. talkable adj. talker n. -Phr. (talk big คุยโต คุยโว), Syn. converse,utter,speech
vaporiser(เว'เพอไรเซอะ) n. ผู้คุยโม้,ผู้คุยโต,สิ่งที่ทำให้เป็นไอ,เครื่องทำไอน้ำ
vapouriser(เว'เพอไรเซอะ) n. ผู้คุยโม้,ผู้คุยโต,สิ่งที่ทำให้เป็นไอ,เครื่องทำไอน้ำ
vaunt(วอนทฺ) vt.,vi. คุยโต,คุยโว., See also: vaunter n. vantingly adv., Syn. brag
vaunting(วอน'ทิง) adv. คุยโต,คุยโม้,คุยโว., See also: vauntingly adv., Syn. boastfully
English-Thai: Nontri Dictionary
charlatan(n) คนล่อลวง,คนปลิ้นปล้อน,คนคุยโต,หมอกำมะลอ
hector(n) คนคุยโต,คนพาล,คนชอบรังแก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
full duplex transmissionการสื่อสารสองทางเต็มอัตรา, การสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์คู่สนทนาคุยโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brag about (phrv.) คุยโต See also: โอ้อวด, โม้ Syn. boast about
brag of (phrv.) คุยโต See also: โอ้อวด, โม้ Syn. boast about
converse (vi.) คุยโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์
tinhorn (n.) คนคุยโต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Scared him off with the big talk, didn't you, Stoick?คุยโตซะเขาไม่กล้ามา ใช่มั้ยสโต๊ยค์
Word is he talks the talk, so to speak the speak.ลือกันว่าเขาไปคุยโต ไปคุยโม้ ไปโอ้อวด
Apparently this Striker was bragging about securing contracts in India and China.ดูเหมือนสไตร์คเกอร์คนนี้จะคุยโต เรื่องที่ได้ทำสัญญากับอินเดียและจีน
That's not an exaggeration, it's a lie.มันไม่ใช่คำคุยโตโอ้อวด มันเป็นคำพูดโกหก
I don't know, just a little back and forth. A little...ไม่รู้สิ แค่คุยโต้ตอบกันนิดหน่อย..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุยโต
Back to top