ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุณงามความดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุณงามความดี*, -คุณงามความดี-

คุณงามความดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณงามความดี (n.) goodness See also: virtue, meritoriousness, merit, good, great contributions Syn. คุณความดี, คุณธรรม, ความดี Ops. ความชั่ว, ความเลว
English-Thai: HOPE Dictionary
benefic(เบนนิฟ'ฟิค) adj. เป็นการกุศล,เป็นการทำความดี,เกี่ยวกับคุณงามความดี, Syn. beneficent
goodnessn. ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
saint(เซนทฺ) n. นักบุญ,คำที่ใช้เขียนนำหน้านักบุญ,บุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ศีลธรรมหรือคุณงามความดีมาก. vt. ทำให้เป็นนักบุญ,บูชาเป็นนักบุญ, Syn. paragon,venerate
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n.,pl. อันดับของฑูตสวรรค์,กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude,merit,value
English-Thai: Nontri Dictionary
goodness(n) ความดี,ความกรุณาปรานี,ความปรารถนาดี,คุณงามความดี
virtue(n) คุณงามความดี,คุณธรรม,ความดี
virtuous(adj) มีคุณงามความดี,ถูกต้อง,เที่ยงธรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
virtue (n.) คุณงามความดี Syn. goodness Ops. badness, vice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My goodness, it's very fast. Let's get you out of the sun.คุณงามความดีของฉันก็ไปอย่างรวดเร็วมาก ให้ของได้รับคุณออกจากดวงอาทิตย์
The girls around here are beautiful...but virtuous.สาว ๆ ที่นี่มีความสวยงาม ... แต่คุณงามความดี
The Moon Princess truly believe in the goodness of all...เจ้าหญิงจันทราเชื่อโดยแท้จริงในคุณงามความดีทั้งหลาย
Perhaps the gods will finally grace usบางทีพระเจ้าจะเห็นคุณงามความดีของเรา
But you've got to know that you are still a man that is capable of goodness and of heartbreak and generosity of spirit.แต่คุณต้องรู้เอาไว้น่ะ ว่าคุณยังเป็นมนุษย์ ที่ยังสามารถประกอบ คุณงามความดีได้
Collecting degrees and doing good deeds.เพื่อเก็บเกี่ยวปริญญาและทำความคุณงามความดี
Oh, well, if that threat has any merit,โอ้ ดี ถ้าคำขู่ ทำให้เกิด คุณงามความดีละก็
"there is no one on earth more virtuous"มีหนึ่งในโลกที่ไม่มี คุณงามความดีมากขึ้น
You never prey upon the virtuous or the poor.ที่คุณไม่เคยเหยื่อ คุณงามความดีหรือไม่ดี
It was the end of an age of virtue, and the authorities shuddered as immorality and hedonism intensified.มันเป็นจุดจบของยุคแห่งคุณงามความดี ผู้รักษากฎหมายต่างสั่นกลัว ความเสื่อมทรามและความฟุ้งเฟ้อกระจายไปทั่ว
As you may recall, patience isn't one of my virtues.ถ้านายยังจำได้ ความอดทนไม่ใช่คุณงามความดีของฉันนะ
Well, I don't have any virtues, but if I did,เอ่อ ฉันไม่มีคุณงามความดีหรอก แต่ถ้าฉันมี
You even consider it a virtue.คุณมีแม้แต่การไตร่ตรอง คุณงามความดี
Fucking gross. Let me in. Let me in.คทาและธารพระกรของพระองค์ เล้าโลมข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป แน่นอนคุณงามความดี... และความเมตตาจะอยู่กับฉัน
Sand has its virtues.ทรายมันมีคุณงามความดีอยู่ในตัวมันเอง
It's more twisted than I could have imagined.มันบิดมากกว่าที่ฉันจะได้มี จินตนาการ คุณชอบที่จะเป็น คุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง
To the people, these men stand for the virtues that made our nation great.เพื่อคนคนเหล่านี้ยืน สำหรับคุณงามความดีที่ทำให้ประเทศชาติของเราดี.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุณงามความดี
Back to top