ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำนึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำนึง*, -คำนึง-

คำนึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำนึง (v.) consider See also: contemplate, think of, mediate Syn. พิจารณา, ทบทวน, นึกตรอง
คำนึงถึง (v.) consider See also: take into consideration, think over Syn. คิดถึง, นึกถึง, พิจารณาถึง
English-Thai: HOPE Dictionary
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้สามารถดึงข้อมูล ซึ่งบางทีเป็นความลับออกมาดู หรือแอบนำไปเผยแพร่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย ส่วนใหญ่ใช้รหัส ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เราอาจอนุญาตเฉพาะคนบางคน หรือกลุ่มคนบางคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องรู้รหัส ฉะนั้นในขณะที่มีการสร้างฐานข้อมูล ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
consider(คันซิด'เดอะ) {considered,considering,considers} vt. พิจารณา,ครุ่นคิด,คิด,คำนึงถึง, See also: considerer n. ดูconsider, Syn. examine,ponder
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
dbms(ดีบีเอ็มเอส) ย่อมาจาก data base management system (แปลว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
expansion busบัสส่วนขยายหมายถึง บัส (bus) เพิ่มพิเศษที่เครื่องคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้เสียบแผ่นวงจรเพิ่มเข้าไป เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คอมพิวเตอร์สมัยก่อนไม่มีส่วนนี้ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถไม่ได้เลย คอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ และจะมีเตรียมไว้ให้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ
horsefeathersn. สิ่งที่ไม่มีคุณค่าแก่การติดคำนึงถึง. interj. เหลวไหลไร้สาระ
incogitant(อินคอจ' จิเทินทฺ) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, Syn. inconsiderate)
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent
noninterlaced(จอภาพ) ชั้นดี ใช้บอกคุณภาพของจอภาพ ที่แสดงว่า ภาพบนจอนิ่ง ไม่เต้น ซึ่งเป็นผลดีกับสายตามาก หากจะซื้อคอมพิวเตอร์ หรือจอภาพใหม่ ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย เพราะจะช่วยป้องกันมิให้ตาเสียได้
length(เลงธฺ) n. ความยาว,ส่วนยาว,ระยะเวลา,ช่วงเวลา,ระยะทาง,ส่วนใหญ่. -at length เต็มที่โดยสมบูรณ์. -Phr (go to any lengths ไม่คำนึงถึงอุปสรรค ที่อาจขวางอยู่) ., Syn. extent,term,segment
licentious(ไลเซน'เชิส) adj. มักมากในกาม,หมกมุ่นในโลกียวิสัย,ไม่มีศีลธรรม,ผิดกฎหมาย,แหกคอกประเพณี,ไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์., See also: licentiousness n. ดูlicentious, Syn. wanton,lustful
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
notwithstanding(นอทวิธสแทน'ดิง) prep. โดยไม่คำนึงถึง,แต่กระนั้นก็ตาม,แม้ว่า. -adv. อย่างไรก็ตาม,ก็เถอะ, Syn. nevertheless,yet
oblivious(อะบลิฟ'เวียส) adj. ไม่คำนึงถึง,ไม่รู้ถึง,ลืม,ซึ่งทำให้ลืม., See also: obliviousness n., Syn. unaware
ponder(พอน'เดอะ) vi.,vt. ครุ่นคิด,คำนึง,ไตร่ตรอง,พิจารณา.
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ
pseudo codeรหัสเทียมรหัสลำลองหมายถึง การเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องคำนึงถึงไวยากรณ์ แต่เป็นภาษาที่นักเขียนโปรแกรมเข้าใจกันได้ มีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาส่วนหนึ่ง เป็นภาษาทำโปรแกรม (programming language) อีกส่วนหนึ่งดู programming language ประกอบ
regardless(รีการ์ด'ลิส) adj.,adv. ไม่ระมัดระวัง,ไม่คำนึงถึง,ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ, See also: regardlessness n., Syn. heedless,thoughtless
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard,esteem
scruple(สครู'เพิล) n. ศิลธรรม,จรรยา,จำ-นวนน้อยมาก,ความลังเลใจ,ความกระดากใจ,ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, 20 grains ,จำนวนเล็กน้อยมาก vi.,vt. รู้สึกกระดากใจ,คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. moral standard,reluctance
scrupulous(สครู'พิวลัส) adj. คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา,กระดากใจ,ละเอียดรอบคอบ,ระมัดระวัง, See also: scrupulousness n., Syn. cautious
self-abandonedadj. คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่
self-centered(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
self-centred(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
selfless(เซลฟฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว,ไม่คำนึงถึงตัวเอง., See also: selflessly adv. selflessness n.
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)
whether(เวธ'เธอะ) adj. หรือไม่ -Phr. (whether or no โดยไม่คำนึงถึง ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม) pron อันไหน, Syn. if
English-Thai: Nontri Dictionary
consider(vt) คิด,คำนึงถึง,นึกถึง,พิจารณา,สนใจ
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
disregard(vt) ไม่สนใจ,ไม่คำนึงถึง,มองข้าม
meditate(vi,vt) ตรึกตรอง,นึก,คำนึง,รำพึง,คิด,เข้าฌาน
regardless(adv) โดยไม่ระมัดระวัง,โดยไม่คำนึงถึง,โดยไม่ฟังใคร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Grab Sample ตัวอย่างแบบจ้วง ตัวอย่างที่เก็บเป็นครั้ง โดยไม่คำนึงเรื่องเวลาและอัตราการไหล [สิ่งแวดล้อม]
Open accessการเข้าถึงแบบเสรีในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ห้องสมุดทั่วโลกโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนา ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการบอกรับวารสารวิชาการที่มีราคาสูง เนื่องจากแนวโน้มราคาวารสารวิชาการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการกำหนดนโยบาย และมาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้แบบเปิด (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของวารสารวิชาการนั่นเอง
permutationวิธีเรียงสับเปลี่ยน, การจัดเรียงลำดับสิ่งของโดยคำนึงถึงตำแหน่งของสิ่งของเป็นสำคัญ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pure Demography ประชากรศาสตร์พิสุทธิ์ ประชากรศาสตร์เชิงทฤษฎี เป็นการศึกษา ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างปรากฎการณ์ทางประชากรศาสตร์ โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฎการณ์ ทางประชากรกับปรากฏการณ์อื่น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dwell (vi.) คำนึงถึง See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง
self-abandoned (adj.) คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่ See also: ซึ่งไม่ควบคุมตัวเอง
attention (n.) การคำนึงถึง See also: การพิจารณาอย่างสนใจ
incogitant (adj.) ซึ่งไม่คำนึงถึงคนอื่น Syn. inconsiderate, thoughtless Ops. considerate, thoughtful
irrespective of (adj.) โดยไม่คำนึงถึง Syn. regardless of
irrespectively (adv.) โดยไม่คำนึงถึง See also: โดยไม่เอาใจใส่ Syn. unrelatedly
moon (vi.) คิดคำนึงถึง See also: รำลึกถึง, นึกถึง Syn. dream, fantasize, imagine
museful (adj.) ซึ่งคิดคำนึงถึง
obliviously (adv.) อย่างไม่คำนึงถึง
regardless (adv.) โดยไม่คำนึงถึง See also: โดยไม่เอาใจใส่ Syn. irrespectively, unrelatedly
ride roughshod over (idm.) ปฏิบัติกับ (บางคน) อย่างเลวร้ายหรือไม่คำนึงถึงความรู้สึก
scrupulous (adj.) ซึ่งคำนึงถึงศีลธรรม Syn. moral, ethical
take into account (phrv.) คิดคำนึงถึง See also: พิจารณา, ทบทวน
unrelatedly (adv.) โดยไม่คำนึงถึง See also: โดยไม่เอาใจใส่ Syn. irrespectively
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Respect that fact every second of every dayคำนึงข้อเท็จจริงนั้นทุกวินาทีทุกวัน
He's a very inconsiderate guyเขาเป็นคนที่ไม่คำนึงถึงคนอื่นเอามากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Taking every element into account.คำนึงถึงทุกองค์ประกอบ
I was worried about my little girl on the outside.คำนึงถึงลูกสาวคนเล็ก ที่อยู่ข้างนอก
Well, regardless, I didn't come for you.คำนึงไว้ว่า ข้าไม่ได้มาหาเจ้า
Back of my head, as always, boss.คำนึงไว้เสมอ เจ้านาย
And all these must be respected and cared for.และทั้งหมดนี้เราจะต้องให้เกียรติ และคำนึงถึง
But thoughts are tyrants that return again and again to torment us.แต่ห้วงคำนึงคือทรราชย์ ที่หวนกลับมา ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทรมานเรา
My one waking thought has been of you.ทุกห้วงคำนึงยามตื่น มีเพียงเธอ
Force, as in we're a force to be reckoned with.กองทัพในขณะที่เรากำลังจะต้องคำนึงถึง
You just patch it for wind and elevation, and hit enter.การเล็งคุณควรคำนึงถึงแรงลมด้วย ก่อนยิงนะ
These are a special kind of persons which are designed by law to be concerned only for their stockholders.กฎหมายกำหนดให้ บุคคลพิเศษนี้คำนึงถึง เฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้น
And not say what are sometimes called their stakeholders like the community or the work force or whatever.และไม่เคยคำนึงถึงคนอื่น ที่บางครั้งเป็นผู้ร่วมรับความเสี่ยง เช่น ชุมชน หรือแรงงาน หรือคนกลุ่มใดก็ตาม
So they're concerned only for the short term profit of their stockholders who are very highly concentrated.บรรษัทจึงคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น ของผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มคนแค่หยิบมือเดียว
CEOs make these decisions without any consideration to the human implications of their decisionsซีอีโอเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบของการตัดสินใจ ที่มีต่อพนักงาน
But quite clearly profits are so much higher in their mindsแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาคำนึงถึงกำไรมากกว่า
QUASl-DEADS: Scanning fresh memories. Thoughts of someone called Jack.ตรวจสอบความทรงจำใหม่ คิดคำนึงถึงคนชื่อ...
Perhaps you should keep that in mind before making sensationalist claims.โปรดคำนึงก่อนกล่าวอ้าง ให้ผู้คนตื่นตระหนก
For years, we operated under the belief that we could continue consuming our planet's natural resources without consequence.ตลอดหลายปี เราทำทุกอย่างภายใต้ความเชื่อที่ว่า... ...เราสามารถใช้ทรัพยากรบนโลกได้ โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา
We have to consider the possibility that we might not make it out of here.พวกเราจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ ที่เราจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้นะ
The trolly!- ไม่ล่ะ! - กัดซักคำนึงซิ. - แกกินมันไปเถอะ
I told you, it's a built-in safety precaution.ผมบอกคุณแล้ว /Nมันสร้างโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
We need to consider the implications, the consequences.เราต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมา
The work of spiritualism will rouse humanity... to a new, moral earnestness.สิ่งนี้จะกระตุ้นมนุษยชาติ.. ให้คำนึงถึงคีลธรรมมากขึ้น
It's not just the cop we have to worry about, you realize that.มันไม่ใช่แค่ตำรวจที่เราต้องคำนึงถึง คุณได้เห็นแล้วนี่
But this new power that we have also brings a responsibility to think about its consequences.แต่พลังอำนาจใหม่ที่เรามีนี้นำเอาความรับผิดชอบ ในการคำนึงถึงผลสืบเนื่องของมันมาด้วย
But when we divert rivers without considering the consequences, then sometimes rivers no Ionger reach the sea.แต่เมื่อเราเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำ โดยปราศจากคำนึงถึงผลสืบเนื่อง บางครั้ง แม่น้ำไหลไปไม่ถึงทะเลอีกต่อไป
We must think about what we can do at this moment.เราต้องคำนึงแต่ว่า จะทำอะไรได้บ้างขณะนี้
Your cruel and corrupt relatives have no regard for right and wrong.ญาติผู้ฉ้อฉลและโหดร้ายของเจ้า ไม่คำนึงถึงความถูกผิด
Work up an assault plan that doesn't include Jack.วางแผนจู่โจมโดยไม่ต้องคำนึงถึงแจ็ค
That means you can do whatever you want up there with no consequences.ฉันหมายความว่า เธอทำอะไรได้ตามใจชอบเลยที่นั่น โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมา
There's a Brazilian term.มีศัพท์บราซิลอยู่คำนึง
Vigilante factions have taken law into their own hands.พวกศาลเตี้ยไม่เคยคำนึงเรื่องกฎหมาย
Disregard for the environment.ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
The Ministry of Magic, has always considered... the education of young witches and wizards... to be a vital importance.กระทรวงเวทมนตร์ คำนึงอยู่เสมอว่า การศึกษาของพ่อมดแม่มดเด็ก มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด
I do need to consider my spotty record connecting with others.ผมต้องคำนึงถึงผลกระทบระหว่าง ประวัติด่างพร้อยของผมกันคนอื่นด้วย
And treated all of his workers equally Regardless of their employment history or citizen status.และดูแลคนงานทั้งหมดของเขาอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงประวัติการทำงาน หรือ ประวัติด้านพลเรือน
"you considered violence and you considered reconciliation."" โดยคำนึงถึงความรุนแรงที่จะตามมาและการประนีประนอม"
Regardless of what happens, I'll stay alive.ไม่ต้องคำนึงว่า เกิดอะไรขึ้น, ผมจะเอาชีวิตให้รอด
But our priority here in Washington is to insure the safety of you and your family.แต่สิ่งแรกที่พวกเราในวอชิงตันคำนึงถึง คือให้แน่ใจ ในความปลอดภัยของคุณ และครอบครัว
But could I ask you to go a little easier on David over the next couple of days, bearing in mind the extraordinary pressure that he's under?แต่่ช่วยตั้งคำถามให้ง่ายอีกหน่อยเพื่อเดวิท สำหรับอีกสองวันข้างหน้า พยายามคำนึงไว้ในใจเป็นพิเศษ ถึงสถานการณ์ ที่เดวิทถูกบีบบังคับอยู่
You have borne false witness against your neighbor, you have played fast and loose with his reputation, and you should be heartily ashamed!"เธอเป็นพยานเท็จให้ร้ายแก่เพื่อนบ้าน เธอไม่ได้คำนึงถึงชื่อเสียงของเขาเลย และเธอควรจะละอายแก่ใจอย่างยิ่ง!"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำนึง
Back to top