ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คัดค้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คัดค้าน*, -คัดค้าน-

คัดค้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คัดค้าน (v.) oppose See also: object, disagree, protest Syn. ค้าน, ต้านทาน, ทักท้วง, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ท้วง
English-Thai: HOPE Dictionary
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
aw(ออ) interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกคัดค้านไม่เชื่อ รังเกียจ (an exclamation)
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
contra(คอน'ทระ) prep. ต้าน,ต่อต้าน,คัดค้าน,ตรงกันข้าม -adv. ในทางตรงกันข้าม
controvert(คอน'ทระเวิร์ท) vt. โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย., See also: controverter n. ดูcontrovert controvertible adj. ดูcontrovert, Syn. oppose,deny
decry(ดิไคร') {decried,decrying,decries} vt. ประณาม,ด่าว่า,คัดค้านเสียงดัง,กดราคา,ตีราคาต่ำ, Syn. denounce
demur(ดิเมอร์') vi.,n. (การ) คัดค้าน,ลังเล., See also: demurrable adj. ดูdemur, Syn. object
demurraln. การคัดค้าน,การแย้ง,การรีรอ
demurrern. ผู้คัดค้าน,ผู้แย้ง,คำคัดค้าน
denegationn. การปฏิเสธ,การขัดแย้ง,การคัดค้าน
deprecate(เดพ'ระเคท) vt. ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ติเตียน,ดูถูก., See also: deprecation n. ดูdeprecate deprecator n. ดูdeprecate, Syn. protest ###A. condone
deprecative(เดพ'ระเคทิฟว) adj. ซึ่งคัดค้าน,ซึ่งติเตียน,ซึ่งดูถูก, Syn. deprecatory
deprecatory(เดพ'ระคะโทรี) adj. เกี่ยวกับการคัดค้าน,เกี่ยวกับการติเตียน,เป็นการขอโทษ, See also: deprecatorily adv. deprecatoriness n
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
dissent(ดิเซนทฺ') vi. ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน n. ความแตกต่างของความคิด,การแยกจากโบสถ์,ความแตกแยก., Syn. differ,disagree,except,disagreement ###A. assent
dissenter(ดิเซน'เทอะ) n. ผู้ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ผู้แยกตัวออกจากโบสถ์,ผู้คัดค้าน
dissentient(ดิเซน'เชินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกัน,ซึ่งคัดค้าน,แตกแยก, See also: dissentience n. ดูdissentient dissentiency n. ดูdissentient
dissentiousadj. ชอบทะเลาะ,ชอบคัดค้าน, Syn. contentious
except(อิคเซพทฺ') prep.,conj.,vt. นอกจาก,ยกเว้น,ไม่นับ,ยกเว้น. vi. คัดค้าน., See also: exceptable adj. ดูexcept
exception(อิคเซพ'เชิน) n. การยกเว้น,ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ,การคัดค้าน,ข้อคัดค้าน. -Phr. (with the exception of (that) ยกเว้น), See also: exceptional adj. เป็นที่ยกเว้น n., Syn. objection
exceptive(เอคเซพ'ทิฟว) adj. เป็นข้อยกเว้น,คัดค้าน
fuss(ฟัส) {fussed,fussing,fusses} n. ความจู้จี้,การคัดค้าน,การบ่น,ความวุ่นวาย. vt. วุ่นวาย,จู้จี้,บ่น,คัดค้าน. vt. รบกวน., See also: fusser n., Syn. fret,complain
gainsay(เกน'เซย์) {gainsaid,gainsaying,gainsays} vt. ปฏิเสธ,พูดคัดค้าน,คัดค้าน,ต่อต้าน., See also: gainsayer n., Syn. deny,dispute,oppose
launch(ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
remonstrance(รีมอน'สเทรินซฺ) n. การคัดค้าน,การทัดทาน,การประท้วง,การโต้แย้ง
negate(นิเกท',เนก'เกท) vt.,vi. คัดค้าน,ปฏิเสธ,ลบล้าง., See also: negator,negater n.
negation(นิเก'เชิน) n. การคัดค้าน,การปฏิเสธ
negative(เนก'กะทิฟว) adj.,n. (การ) คัดค้าน,ปฏิเสธ,ได้ผลขั้วลบ,ฟิล์มหรือกระจกถ่ายรูปที่กลับสีดำเป็นขาว,ค่าหรือสัญลักษณ์ที่เป็นลบ,เครื่องหมายลบ
nix(นิคซฺ) n. ความไม่มีอะไร. -adv. ไม่. interj. คำอุทานแสดงความไม่เห็น vt. คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,ห้าม
object(ออบ'เจคทฺ) {objected,objecting,objects} n. สิ่งของ,วัตถุ,สิ่งที่เข้าใจได้,เรื่อง,เรื่องราว,จดหมาย,เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,กรรมของกริยาหรือบุพบท,ภาวะวิสัย. vi. (ออบเจคทฺ') คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,รังเกียจ,ไม่ยอม. vt. คัดค้าน., See also: objector n.
objection(อับเจค'เชิน) n. การคัดค้าน,การโต้แย้ง,การไม่เห็นด้วย,ตัวคัดค้าน,, Syn. rebuttal
obtest(ออบเทสท) vt. ขอร้องให้มาเป็นพยาน,ขอร้องขอ. vi. คัดค้าน., See also: obtestation. n., Syn. beseech. protest
oppose(อะโพซ') v. ต่อต้าน,คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,เป็นปรปักษ์, See also: opposer n. opposingly adv. opposed,opposing adj., Syn. check,resist
opposition(ออพพะซิซ'เชิน) n. การคัดค้าน,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์,ผู้เป็นปรปักษ์,พรรคฝ่ายค้าน,การวางให้อยู่ตรงกันข้าม,ตำแหน่งที่อยู่ตรงกันข้าม (เป็นมุม180องศา) ., See also: oppositional adj., Syn. antagonism
oppositionist(ออพพะซิซ'ชันนิสทฺ) n. สมาชิกพรรคฝ่ายค้าน,ผู้เสนอนโยบายที่คัดค้าน
oppugnant(อะพัก'นันทฺ) adj. ต่อต้าน,คัดค้านฐ อยู่ตรงกันข้าม,เป็นปรปักษ์, See also: oppugnancy n., Syn. resisting,
outcry(เอาทฺ'ไคร) n. เสียงร้องดัง,เสียงโวยวาย,การโวยวาย,การประท้วงหรือคัดค้านอย่างรุนแรง,
protest(โพรเทสทฺ') vt.,vi. คัดค้าน,ประท้วง,ประกาศยืนยัน,ยืนยัน,เสนอแย้ง,ปฏิเสธชำระ (บิล) n. (โพร'เทสทฺ) การคัดค้าน,การประท้วง,การปฏิเสธการชำระบิล,คำร้อง., See also: protester n. protestingly adv., Syn. objection
English-Thai: Nontri Dictionary
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
blackball(n) บัตรคัดค้าน
controvert(vi,vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
deprecate(vt) ต่อต้าน,ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ชิงชัง
deprecation(n) การต่อต้าน,ความไม่เห็นด้วย,การคัดค้านความชิงชัง
dissenter(n) ผู้คัดค้าน,ผู้ขัดแย้ง,ผู้ไม่เห็นด้วย
gainsay(vt) แย้ง,โต้แย้ง,คัดค้าน,ต้าน,ต่อต้าน
iconoclast(n) คนคัดค้านการบูชารูปปั้น,ผู้ทำลายภาพพจน์
kick(n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก
militate(vi) ต่อสู้,ไม่ยอมแพ้,คัดค้าน,แข็งข้อ
remonstrance(n) การประท้วง,การคัดค้าน,การทัดทาน
negate(vt) ปฏิเสธ,ลบล้าง,คัดค้าน,แก้
negation(n) การปฏิเสธ,การลบล้าง,การคัดค้าน
negative(adj) เชิงลบ,เป็นการปฏิเสธ,เป็นการคัดค้าน
objection(n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง
oppose(vt) ขัดขวาง,คัดค้าน,ต่อต้าน,เป็นปรปักษ์
opposition(n) การคัดค้าน,การต่อต้าน,ฝ่ายค้าน
originator(n) ผู้ประดิษฐ์,ผู้ริเริ่ม,ผู้คัดค้าน
protest(n) การประท้วง,คำคัดค้าน,การคัดค้าน,การต่อต้าน
protestant(n) ผู้นับถือลัทธิโปรเตสแตนต์,ผู้ประท้วง,ผู้คัดค้าน
protestation(n) คำประท้วง,คำคัดค้าน,คำร้อง
remonstrate(vt) ประท้วง,คัดค้าน,ทัดทาน,โต้แย้ง
repugnance(n) ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียดชัง,การคัดค้าน,การต่อต้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
challenge๑. การท้าทาย๒. การคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conscientious objectorผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demurrerการคัดค้าน, คำคัดค้าน (ของจำเลยในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
draw up the protestทำคำคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objectionการคัดค้าน, คำคัดค้าน, ข้อคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objector, conscientiousผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
objectionการคัดค้าน [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bail at (phrv.) คัดค้าน See also: ไม่เห็นด้วย Syn. burke at, jib at
balk at (phrv.) คัดค้าน See also: ไม่เห็นด้วย Syn. bail at, burke at, jib at
baulk at (phrv.) คัดค้าน See also: ไม่ยอมทำตาม Syn. balk at
burke at (phrv.) คัดค้าน See also: ไม่เห็นด้วย Syn. bail at, jib at
dead set against (idm.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน
demur at (phrv.) คัดค้าน See also: ไม่เห็นด้วย Syn. object to, protest against, raise to, take to
demur to (phrv.) คัดค้าน See also: ไม่เห็นด้วย Syn. object to, protest against, raise to, take to
deplore (vt.) คัดค้าน See also: ตำหนิ, ติเตียน, ไม่เห็นด้วย, ไม่พอใจ Syn. condemn, disapprove
deprecate (vt.) คัดค้าน See also: ไม่เห็นด้วย Syn. condemn, denounce
go against (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน, ขัดแย้งกับ Syn. be against
jib at (phrv.) คัดค้าน See also: ไม่อยากเผชิญกับ, ไม่เห็นด้วยกับ Syn. balk at
lay against (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน Syn. set against
line up against (phrv.) คัดค้าน
negative (vt.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน
object (vi.) คัดค้าน See also: ท้วงติง, ทัดทาน, ท้วง Syn. resist, protest Ops. admit, concur, consent
object against (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน
object to (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน Syn. demur at, protest against
play off against (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน Syn. play against
protest (vt.) คัดค้าน See also: ทักท้วง, ขัดขวาง, ประท้วง Syn. disagree, object Ops. agree
protest (vi.) คัดค้าน See also: ทักท้วง, ขัดขวาง, ประท้วง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have no objectionฉันไม่คัดค้านอะไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My lord, I really must...- - คัดค้าน พระเจ้าของ
I used to say stuff like, "objection" and "sidebar."ผมเคยพูดอะไรทำนองว่า คัดค้าน และ ขอเจรจากับผู้พิพากษา
"I never thought I could feel such remorse, such guilt."คัดค้าน จำเลยไม่ได้มาไต่สวน กับคดีการตายของตำรวจเวนซ์ ศาลที่เคารพ ประโยคเมื่อสักครู่โปรดถอนออกด้วย
Yes. I wrote it.คัดค้าน เราไม่ได้เห็นหลักฐานนี้ก่อน
Bail denied!คัดค้านการประกันตัว !
Objection. Is Ms. Gutierrez testifying now?คัดค้านครับ คุณกูเทียเรส กำลังให้การอยู่ใช่หรือเปล่า
Let him who refuses beware!พวกที่คัดค้านพึงระวังตัว
Well, that sounds fair to me. Anyone object?ดีที่เสียงธรรมกับผม ใครคัดค้าน?
I've more or less decided to ask the House to repeal the act that you have taken such exception to.ผมกำลังตัดสินใจว่า จะขอให้สภา ยกเลิกกฎหมายที่คุณคัดค้าน
"that if either of you know any impediment"ว่าหากพวกเจ้าคนใด ต้องการคัดค้าน
Dazzling beauties, they object.ล้วนแต่งดงาม พวกเขาจะคัดค้าน
The Wachootoo shaman, or medicine man, has protested the intertribal wedding.หมอผีวาชูตู หมอยาน่ะ เป็นคนที่คัดค้านการวิวาห์ข้ามเผ่า
And therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม
If I expelled them all no one would bother commentถ้าฉันไล่พวกเขาออกทั้งหมด ไม่มีใครคัดค้านความเห็นแน่
"Mr Matlack can't offend.""คุณแมคเลค ไม่อาจคัดค้าน."
I'm sure the feelings which hindered your regard will help you overcome it.ดิฉันคิดว่า ความคิดที่คัดค้านของคุณ จะช่วยคุณได้
And where once you had the freedom to object to think and speak as you saw fit you now have censors and surveillance coercing your conformity and soliciting submission.ครั้งนึง เราเคยมีอำนาจอันเสรีที่จะคัดค้าน... ...ใครก็แล้วแต่ที่คิดหรือพูดต่างออกไป... ...แต่จู่ๆก็มีหน่วยงานคอยตรวจสอบ บังคับให้ทุกอย่างสอดคล้องกับที่รัฐต้องการ...
I mean, there's nobody around... and we haven't seen your best side yet.(เสียงคัดค้าน) ฉันว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้นะ ฉันว่าพวกเราไม่เห็นใครเลยนะ
There will be protest upon protest.ก็จะมีการคัดค้านต่อไป..
How, though? They got to every judge that rejected Lincoln's appeal?ได้ยังไง ไม่มีลูกขุน คัดค้านการตัดสินบ้างเลยเหรอ
All it takes is a little special attention from one of his clerks.มีแค่เสมียนเขาคนนึง ที่คัดค้าน
Rarely in the case of armed robbery do we hear a plea of no contest.น้อยครั้งมากในคดีปล้นโดยใช้อาวุธ ที่ศาลไม่ได้ยินคำให้การคัดค้านใดๆ
If there is anyone that opposes this, please speak.ถ้ามีใครในที่นี้คัดค้าน ก็ขอให้พูดมา
General Gwak-Gwang opposes this as he is afraid of Sang Gwang-Gul's potential power, but Sang Gwang-Gul is giving lavish gifts and putting in place his plans.นายพลก๊อกกวางได้คัดค้านเรื่องนี้เพราะกลัวว่า นายพลซางกองกูลจะมีอำนาจที่เข้มแข็ง แต่นายพลซางกองกูลกำลังให้ของขวัญล้ำค่าและให้เขาเข้ามาร่วมในแผนการ
Obey all instructions without any protest and let him receive descendants, be respected and not be sick.ปฏิบัติตามคำสอนโดยปราศจากคำคัดค้านใดๆและให้ทายาทผู้สืบสกุลแก่เจ้าชาย, จงเคารพและมีสุขภาพที่แข็งแรง
If you choose another day for the fight I have no objectionsถ้าท่านเลื่อนไปประลองใหม่วันอื่น ข้าก็ไม่ขอคัดค้าน
Taiyo TV is protesting against Sakura TV.Taiyo TV ขอคัดค้านการต่อต้าน Sakura TV
Well... um... honestly... yes, a bridesmaid can question many of the bride's choices.ก็ จริงๆแล้ว ใช่ เพื่อนเจ้าสาวคัดค้านได้ในหลายๆเรื่อง ในการตัดสินใจของเจ้าสาว
(fireman) I've never seen anyone so reluctant to be called a hero.(ตำรวจดับเพลิง) ผมไม่เคนเห็นใคร ที่จะต่อต้านหรือคัดค้านการถูกเรียกว่าเป็นฮีโร่เลย
I'm here to protest against removing this slum!ดิฉันมานี่เพื่อคัดค้าน การโยกย้ายชุมชนแออัดคะ!
You With Us Or Against Us?ฝั่งเดียวกันหรือว่าคัดค้าน?
I will not object to it. No matter how bad (Joon-Ha), he is still better than the previous guy (Moo-Ryong).ชั้นจะไม่คัดค้านหรอกนะ ยังไงเค้า(จุนฮา) ก็ยังดีกว่าผู้ชายคนก่อน (มูรยอง)
You confirm it. Confirm what?ศาลโจรสลัดครั้งแรก พวกเค้าตัดสิน ทั้งที่ข้าคัดค้านแล้ว
I petitioned that she be made a ward of the court but his lawyers killed that one stone dead, so...ผมยื่นคำร้องให้เธอ ได้รับการคุ้มครองจากศาล... ...แต่เจอทนายเขายื่นคัดค้านทันที...
But Susan didn't object to this. It means...แต่ซูซานไม่คัดค้านเรื่องนี้ มันหมายถึง...
Do you rember how resistant detective hyde was when i asked him to bring in my father?คุณจำท่าทางคัดค้านของนักสืบไฮด์ ตอนที่ผมขอให้เอาตัวพ่อผมมาสอบสวนได้มั้ย?
Do you contest my judgment?เจ้าจะคัดค้านคำตัดสินของข้าเหรอ?
He doesn't like to be challenged.เขาไม่ชอบให้ใครคัดค้าน
Good, it's the choice of everyone, there's no objections right?ดีเลย มันคือทางเลือกของทุกคน ไม่มีการคัดค้านใช่มั้ย?
If we let him be like this, the parents will protest without a doubt.ถ้าให้เค้่าออกซะตอนนี้ พวกพ่อแม่ของเด็กก็จะคัดค้านไม่ได้ไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คัดค้าน
Back to top