ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไม่กล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไม่กล้า*, -ความไม่กล้า-

ความไม่กล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่กล้า (n.) cowardice See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness Syn. ความขลาด Ops. ความองอาจ, ความกล้าหาญ
English-Thai: Nontri Dictionary
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
shrinkage(n) การหดตัว,การลดค่า,ความไม่กล้า,ความห่อเหี่ยว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disembowelment (n.) ความไม่กล้าหาญ See also: ความขี้ขลาด, ความตาขาว Syn. cowardice
gutless (n.) ความไม่กล้าหาญ See also: ความขี้ขลาด, ความตาขาว Syn. cowardice, disembowelment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fact: Fearing to act is human.ความไม่กล้าเป็นธรรมชาติของมนุษย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไม่กล้า
Back to top