ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disembowelment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disembowelment*, -disembowelment-

disembowelment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disembowelment (n.) ความไม่กล้าหาญ See also: ความขี้ขลาด, ความตาขาว Syn. cowardice

disembowelment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切腹[せっぷく, seppuku] (n,vs) ritual suicide; disembowelment; seppuku; harakiri; (P)
割腹[かっぷく, kappuku] (n,vs) disembowelment; harakiri
腹切;腹切り[はらきり, harakiri] (n) (col) ritual suicide; (self-)disembowelment; harakiri

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disembowelment
Back to top