ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความร่าเริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความร่าเริง*, -ความร่าเริง-

ความร่าเริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความร่าเริง (n.) liveliness See also: vividness, vitality, energy, animation, animateness Syn. ความสดใส
ความร่าเริง (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความสดชื่น Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความร่าเริง (n.) enjoyment See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment Syn. ความสนุกสนาน Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
bonhomie(บอน'ฮะมี) n. มิตร ไมตรี,ความร่าเริงชื่นบาน
bouyance(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
bouyancy(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
cheeriness(เชีย'ริเนส) n. ความดีอกดีใจ,ความร่าเริง
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความร่าเริงมาก,ความลิงโลด,ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality
gaiety(เก'อิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความหรูหรา,gaieties งานรื่นเริง,งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง., Syn. gayety,joy
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี,ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น,ความร่าเริงเบิกบานใจ,ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness,kindliness -A.cheerlessness
glee(กลี) n. ความยินดี,ความร่าเริง
hilarity(ฮิแล'ริที) n. ความสนุกสนานเฮฮา,ความร่าเริง, Syn. merriment
jocundity(โจคัน'ดิที) n. ความร่าเริง,ความเบิกบานใจ,คำพูดหรือการกระทำที่,แสดงความดีใจหรือเบิกบาน, Syn. gaiety
joviality(โจวิแอล'ลิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน, Syn. merriment
radiance(เร'เดียนซฺ) n. ความสว่างหรือแสงที่แผ่รัศมี,ความร่าเริงแจ่มใส., Syn. radiancy
rollick(รอล'ลิค) vi. กระโดดโลดเต้น,เล่นซน,เล่นอย่างร่าเริง,กระทำด้วยความร่าเริง, See also: rollicker n.
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.
vivacity(วิแวส'ซิที) n. ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความสนุกสนาน
English-Thai: Nontri Dictionary
buoyancy(n) การลอย,การพยุงราคา,ความร่าเริง
frisk(n) ความร่าเริง,ความว่องไว,การกระโดดโลดเต้น
gayety(n) ความสนุกสนาน,ความร่าเริง,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง
glee(n) ความร่าเริง,ความยินดี,ความสนุกสนาน
hilarity(n) ความเฮฮา,ความร่าเริง,ความสุขสันต์,ความสนุกสนาน
jazz(n) ดนตรีแจ๊ส,ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง
jollity(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
lightness(n) ความสว่าง,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความเบา,ความเบิกบาน
lilt(n) การร้องเพลง,ความร่าเริง,จังหวะเพลง
liveliness(n) ความมีชีวิตจิตใจ,ความร่าเริง,ความสดใส,ความสนุกสนาน
merriment(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
radiance(n) ความร่าเริง,ความแจ่มใส,ความสว่าง,การแผ่รัศมี
sunshine(n) แสงแดด,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความผ่องใส
vivacity(n) ความร่าเริง,ความมีชีวิตชีวา,ความสนุกสนาน,ความเบิกบาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joyความร่าเริง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
frolic (n.) ความร่าเริง See also: ความสนุกสนาน
jocundity (n.) ความร่าเริง See also: ความสนุกสนานเบิกบาน Syn. gaiety, cheerfulness, mirth Ops. sadness, displeasure
lightness (n.) ความร่าเริง See also: ความเบิกบาน Syn. cheerfulness Ops. sadness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were happy, blissful, but then she became cursed.เรามีความสุข ความร่าเริง จากนั้นนางถูกต้องคำสาป
(EXCLAIMS IN JAPANESE)ความร่าเริงอย่างบริสุทธิ์ ต่อความสำเร็จของฮีโร่ผู้เร่ร่อน
That is sunshine and optimism.ความร่าเริงและมองโลกในแง่ดี
And they were the same color as the sea, were cheerful and undefeated.และมันก็เป็นสีเดียวกับทะเล มีความร่าเริงและความพ่ายแพ้
They'd stolen my spirit... and infused me with joy, like a May day breaking.พวกนางขโมยหัวใจ และความซาบซ่านด้วยความร่าเริง เหมือนเป็นวันแรงงาน
Our mother indeed finds their exuberance a little trying for her nerves.แม่ของเราพบความร่าเริงของหลานๆ ก็เลยทำให้ไม่ค่อยเป็นโรคเส้นประสาท
Our poor Dongku. She's the end of all your fun and play.ดองกูผู้น่าสงสาร หล่อนทำลาย ความร่าเริงสนุกสนานของเธอไปหมด
You see, you're filled with joy of a child!เห็นมั้ย นายถูกเติม ความร่าเริงของเด็กแล้ว
She told me to keep joy and dignity alive,เธอบอกกับผมว่า จะเก็บรักษาความร่าเริง และเกียรติยศให้คงมีชีวิตไว้
Where's the verve? The brio?ไหนเล่า ความมีชีวิตชีวา ความร่าเริงเบิกบานล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความร่าเริง
Back to top