ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมัวเมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมัวเมา*, -ความมัวเมา-

ความมัวเมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมัวเมา (n.) intoxication See also: indulgence, infatuation, blindness Syn. ความหลงระเริง, ความเมามัว
English-Thai: HOPE Dictionary
intoxication(อินทอคซิเค'เชิน) n. ความมึนเมา,ความมัวเมา,ความตื่นเต้นเกินไป, Syn. drunkenness
English-Thai: Nontri Dictionary
intoxication(n) ความเป็นพิษ,ความมึนเมา,ความมัวเมา
voluptuousness(n) ความฟุ้งเฟ้อ,ความมัวเมาในกาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
intoxication (n.) ความมัวเมา See also: ความหลงระเริง
lasciviousness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. libidinousness, licentiousness
libidinousness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviousness, licentiousness
licentiousness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviousness, libidinousness
wantonness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviousness, libidinousness, licentiousness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมัวเมา
Back to top