ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความผิดหวัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความผิดหวัง*, -ความผิดหวัง-

ความผิดหวัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความผิดหวัง (n.) disappointment Syn. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง Ops. ความสมหวัง
English-Thai: HOPE Dictionary
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ,ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง,ความท้อแท้,ความเสียใจ,คนที่ทำให้ผิดหวัง,สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
frustration(ฟรัสเทร'เชิน) n. ความขัดข้องใจ,ความผิดหวัง,การพบอุปสรรค
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
jesus(จี'ซัส) n. พระเยซูคริสต์,พระผู้เป็นเจ้า interj. คำอุทานแสดงความ,ไม่เชื่อ ความผิดหวังความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ, Syn. Jesus Christ
jesus christพระเยซูคริสต์,คำอุทานแสดงความไม่เชื่อ ความผิดหวัง ความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ
oops(อูพซฺ) interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ,ความผิดหวัง,ความประหลาดใจและอื่น ๆ
rat(แรท) n. หนู,คนทรยศ,คนเนรคุณ,ผู้สื่อข่าว,ม้วนผมปลอม,หญิงชั่ว, smell a rat สงสัยการทรยศ สังสัย. -interj. rats คำอุทานแสดงความผิดหวัง ความรังเกียจหรืออื่น ๆ vi. เป็นนักข่าว,จับหนู vt. ทำผมทรงกระเซิง
shit(ชิท) n. อุจจาระ,การขับถ่ายอุจจาระ,การเสแสร้ง,การพูดเกิน ความจริง,การพูดเหลวไหล. vi. ถ่ายอุจจาระ. n. คำอุทานแสดงความรัง-เกียจความขยะแขยงความผิดหวังหรืออื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shit (int.) คำอุทานแสดงความรังเกียจ ความผิดหวัง และอื่นๆ
balk (n.) ความผิดหวัง See also: ความพ่ายแพ้
comedown (sl.) ความผิดหวัง
dejection (n.) ความผิดหวัง See also: ความเศร้าใจ, ความหดหู่ใจ Syn. despondency
disappointment (n.) ความผิดหวัง See also: ความเสียใจ, ความท้อแท้ Syn. dissatisfaction, regret Ops. satisfaction, fulfillment
noncompletion (n.) ความผิดหวัง See also: ความไม่สมบูรณ์ Syn. disappointment
unfulfillment (n.) ความผิดหวัง See also: ความไม่สมบูรณ์ Syn. disappointment, noncompletion
disillusionment (n.) ความผิดหวังเมื่อรู้ว่าบางสิ่งไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือหวังไว้ See also: ความท้อแท้ Syn. disenchantment
one in the eye for (idm.) ผลหรือการกระทำที่เป็นสิ่งแทนความพ่ายแพ้หรือความผิดหวังของบางคน
take the rough with the smooth (idm.) ยอมรับว่าสิ่งที่ดีมาพร้อมกับความผิดหวัง
what (int.) คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You don't trust meคุณไม่เชื่อฉัน ฉันก็คงจะอยู่ที่นี่และจมอยู่กับความผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
~~ Temptation, frustration ~~# สิ่งยั่วใจ... ความผิดหวัง #
All the pain and disappointment and loss, because you were stubborn.ทุกอย่าง ความเจ็บปวด ความผิดหวัง ความสูญเสีย เพราะเธอหัวแข็งเอง
Can you imagine the disillusionment, the shame and the disgust I feel now that I see through you and your stupid, pitiful, naked ambition?คุณพ่อนึกภาพ ความผิดหวัง ความอับอายและความสะอิดสะเอียนที่ฉันรู้สึกออกไหม
It's elegant, it's dignified, it's beautiful. It's you.ความผิดหวัง ความล้มเหลวที่จะเปลี่ยนแปลง
My disappointment is not with my losses.ความผิดหวังของฉันอยู่ไม่ได้กับการสูญเสียของฉัน
I'm sorry if I've turned out a major disappointment but this, me, is the best I could do with what I had to work with.ความผิดหวังข้อใหญ่ แต่นี่คือดีที่สุดที่ฉันทำได้แล้ว กับเรื่องที่ฉันเผชิญมา
Disappointment to be tempered with promise of future visit.ความผิดหวังที่จะมีอารมณ์ ด้วยคำมั่นสัญญาของการเข้าชมในอนาคต หือ
Very disappointing to the 16-year-old adventuressความผิดหวังมากๆที่เกิดขึ้นตอนอายุ 16 ปี
I was the biggest disappointment in my mother's life.ฉันกลับเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุด ในชีวิตแม่ของฉัน
I have not been in the habit of brooking disappointment!ฉันไม่อยู่ในวิสัยที่จะยอมให้มีความผิดหวัง
Soon they fell head over heels.ในไม่นาน เค้าก็พบกับความผิดหวัง
I thought if I resigned myself to disappointment, at least I'd be better off then those people who tried and failed.ผมคิดว่า หากผมยอมจมอยู่กับความผิดหวัง อย่างน้อยผมก็ดีกว่าคนที่ พยายามแล้วล้มเหลว
Do you deny that you separated a young couple who loved each other, exposing your friend to censure for caprice and my sister to derision for disappointed hopes, involving them both in acute misery?คุณจะปฎิเสธหรือว่า คุณไม่ได้เป็น คนแยกคู่รักทั้งสองออกจากกัน ตำหนิเพื่อนของคุณ ว่ากำลังทำสิ่งไม่เหมาะสม และทำให้พี่สาวของฉัน ต้องได้รับความผิดหวัง
But a disappointment is still a disappointment.แต่ความผิดหวังก็ยังเป็นความผิดหวังอยู่ดี
I believed that if Dae-So had power, it would make up for my disappointment.ข้าเชื่อว่าถ้าแดโซมีอำนาจ จะช่วยคลายความผิดหวังของข้า
These kids... They can't handle that kind of dissapointment.เด็กพวกนี้ไม่สามารถยอมรับความผิดหวังได้
Far away from buses and noise and a constant disappointment in my ten-gallon head and in myself.ไกลจากเสียงรถเมล์ เสียงจอแจ... และความผิดหวังในตัวคนอย่างผม และตัวเอง
And it's just another disappointment.มันก็... ความผิดหวังอีกครั้ง
Can be used for the feeling of disappointment.จะสามารถใช้เพื่อความผิดหวัง
She's not real good with disappointment.เธอทนไม่ได้กับความผิดหวัง
Success with disappointment.ความสำเร็จ กับ ความผิดหวัง
If there's one thing I learned from my father, it's be ready for disappointment.ถ้ามีสิ่งที่เรียนรู้ได้จากพ่อฉันละก็ มันคงจะเป็น ความผิดหวัง
I know the frustration the disappointmentผมรู้ ความรู้สึกหงุดหงิด ความผิดหวัง
Look at it, it's half-way burned.ดูมันสิ มันเป็นครึ่งหนึ่งของความผิดหวัง เป็นไปได้ว่าเขาเเค้นมาก
It's a classic tale of disillusionment.มันคงจะเป็นเรื่องราวความผิดหวังที่คลาสสิกมากเลยละ
My life, it's always been about pain, and anger, and disappointment, never about love.ตลอดชีวิตฉัน.. มันมีแต่ ความเจ็บปวด ความแค้นเคือง และความผิดหวัง
That's why I don't let people close, you only get burned.นั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไม่สนิทกับใคร เพราะจะพบแต่ความผิดหวัง
Most children are disappointments not worth the effort to raise.เด็กส่วนมาก คือความผิดหวัง ไม่มีค่าพอที่จะเลี้ยงดู
But still, I mean, there is that frustration.พระเจ้า ความผิดหวังที่มาพร้อมกับ
None of the frustrations-- that's the blair right here.ไม่มีความผิดหวัง- - นั่นแบลร์อยู่ที่นี่
Chuck, I understand your disappointment.ชัค, ฉันเข้าใจความผิดหวังของคุณ
What's that song about overcoming Professional and personal disappointments?เพลงอะไรนะ ที่เกี่ยวกับ การเอาชนะความผิดหวัง?
You are the disappointment here!แกคือความผิดหวัง ของบ้านนี้!
Boy, your mom must be real disappointed.ไอ้หนู แม่ของลูกจะต้อง เจอกับความผิดหวังอย่างแท้จริง
Dad,please.Okay,the last thing i am is a disappointment.พ่อค่ะ ได้โปรด.. สิ่งสุดท้าย ที่หนูจะเป็นได้คือสร้างความผิดหวังนะคะ
You've been a disappointment.แกเพิ่งได้รับความผิดหวัง
Get used to disappointment, right? That's what my agent used to say.คุ้นแล้วกับความผิดหวัง ตัวแทนของฉันเคยพูดเสมอ
And your tears will fall short of notice.แล้วเจ้าจะต้องร้องไห้ด้วยความผิดหวัง
I'm just trying to spare you disappointment.แค่เตรียมให้เธอ รับความผิดหวัง
Because all I have is disappointment.เพราะที่ฉันมีคืนความผิดหวัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความผิดหวัง
Back to top