ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความปวดร้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความปวดร้าว*, -ความปวดร้าว-

ความปวดร้าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปวดร้าว (n.) ache See also: pain, sore Syn. ความเจ็บปวด
ความปวดร้าว (n.) agony See also: anguish, pang Syn. ความเจ็บช้ำ, ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความรวดร้าว Ops. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข
ความปวดร้าวใจ (n.) distress See also: agony, suffering Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความรวดร้าว
English-Thai: HOPE Dictionary
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief,sorrow
English-Thai: Nontri Dictionary
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ache (n.) ความปวดร้าว See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด Syn. dull pain, throbbing, twinge
dull pain (n.) ความปวดร้าว See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด Syn. throbbing, twinge
throbbing (n.) ความปวดร้าว See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด Syn. dull pain, twinge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This guilt you feel, the anguish, the horror, the pain... it's remarkable, a thing of beauty.การที่นายรู้สึกผิด ความปวดร้าว ความกลัว ความเจ็บปวด มันเป็นสิ่งที่มหัสจรรย์มาก เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
My grief and introspection terrifies them, drives Gemma mad, and Clay's pity has moved into profound loathing.ความปวดร้าวและการครุ่นคิดของผม ความหวาดกลัวต่อพวกเขา มันทำให้เจมม่าคลุ้มคลั่ง และความเกลียดชังของเคลย์เพิ่มชึ้น
What he wished to kill was his own pain.เรามาฆ่าความปวดร้าวของตน
There is a terrible pain I cannot express.เป็นความปวดร้าวที่ผมแสดงออกไม่ได้
I hope you'll find peace within you.รัก.. คือความปวดร้าว ที่คนเราก่อมันขึ้นมาเอง
Listen, my friend, once the pain wears off, I'm tellin' ya, you'll be a better and stronger man than if it never happened at all.ฟังนะ เพื่อน เมื่อความปวดร้าวมันหายไป ผมจะบอกคุณว่า คุณจะดีขึ้นเองและกลายเป็นคนเข้มแข็ง มากกว่าที่เคยๆ เป็นอยู่
That's the one good thing about pain, it wears off.มันเป็นข้อดีอย่างนึงของความปวดร้าว มันจะจางหายไปได้
But the pain it cause him was too much to live with but not enough to cause him to die.แต่ความปวดร้าวทรมานเขา อย่างแรงกล้าที่จะต้องมีชีวิตอยู่ ต้องไม่มีใครสามารถฆ่าเขาให้ตายได้
It becomes an ache inside you-- An actual physical pain.มันจะกลายเป็นความปวดร้าวภายในใจ จนในที่สุดก็ลามไปถึงกาย
Must have been very hurtful.มันเป็นความปวดร้าวใจอย่างมาก
"down to the core of my being" pain,"ลงไปยังเบื้องลึกที่ฉันเป็น" ความปวดร้าว
They fall through the cracks.นายสูญเสียความเป็นตัวเอง หล่นหายไปหมดท่ามกลางความปวดร้าว
I can end your suffering,ฉันสามารถหยุดความปวดร้าวของเธอได้
I've felt your agony.ฉันสัมผัสถึงความปวดร้าว
There's a lot of pain in you. I seriously feel bad.มีความปวดร้าวมากมายในตัวคุณ ฉันรู้สึกแย่แทนมากๆ
Freedom from pain freedom from responsibility freedom from guilt from regret freedom from sadness freedom from loss the freedom to be happy.อิสระจากความปวดร้าว อิสระต่อความรับผิดชอบ อิสระที่จะรู้สึกผิด
♪ Even though the pain and heartache ♪แม้ว่าความทรมานและความปวดร้าวที่หัวใจ
And sitting here drinking won't end this pain.การนั่งดื่มอยู่ที่นี่ ไม่อาจยุติความปวดร้าวนี้ได้
If you want to inflict pain... then you must inflict pain.ถ้าคุณต้องการความปวดร้าว.. งั้นคุณต้องปวดร้าว
The pain that man endured in his natural life, you got another think coming.ในความปวดร้าวที่ผู้ชายคนนั้น ต้องทุกข์ทนกับชีวิต แกต้องคิดใหม่แล้ว
♪ Ain't nothing but a heartache ♪# ไม่มีอะไรเลย นอกจากความปวดร้าวใจ #
♪ Bye, bye, bye ♪ Ain't nothing but a heartache ♪- ไม่มีอะไรเลยนอกจากความปวดร้าวใจ #
It's always been me. The author of all your pain.ฉันคือผู้สร้างความปวดร้าวทั้งหมดให้นาย
Die trying to save her or... save yourself and live with the pain.เสี่ยงตายเพื่อช่วยเธอหรือ... เอาตัวรอดแล้วอยู่กับความปวดร้าว
"People of Tondc, in fire, we cleanse the pain of the past."ชนชาว Ton DC ในเปลวเพลิง เราจะล้างความปวดร้าวแห่งอดีต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความปวดร้าว
Back to top