ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

throbbing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *throbbing*, -throbbing-

throbbing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
throbbing (n.) ความปวดร้าว See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด Syn. dull pain, twinge
throbbing head (n.) อาการปวดศรีษะเพียงข้างเดียว See also: อาการปวดศีรษะอย่างมาก Syn. sick headache, headache
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึ้กๆ (adv.) sound of the throbbing of the heart See also: loudly, wildly Syn. ตึกๆ
ตึกๆ (adv.) sound of the throbbing of the heart See also: loudly, wildly Syn. ตึ้กๆ
ตึ้กตั้ก (adv.) sound of the throbbing of the heart See also: loudly, wildly Syn. ตึ้กๆ, ตึกๆ
ตุบๆ (adv.) throbbingly See also: spasmodically, repeatedly, achingly

throbbing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脉动[mài dòng, ㄇㄞˋ ㄉㄨㄥˋ, 脉动 / 脈動] pulse; throbbing; pulsation
脉搏[mài bó, ㄇㄞˋ ㄅㄛˊ, 脉搏 / 脈搏] pulse; throbbing

throbbing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グキグキ;ぐきぐき[, gukiguki ; gukiguki] (adv,n,vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly
ずきずき[, zukizuki] (adv,n,vs) (on-mim) throbbing pain; heartbreakingly; (P)
ずきん[, zukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding
ずきんずきん[, zukinzukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding
ときめき[, tokimeki] (n) palpitation; throbbing
動気;動悸[どうき, douki] (n) palpitation (e.g. heart); pulsation; throbbing
高鳴り[たかなり, takanari] (n) ringing; throbbing violently
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing
鼓動[こどう, kodou] (n,vs) beat; palpitation; pulsation; throbbing; (P)

throbbing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนุบ ๆ = หนุบๆ[X] (nup-nup) EN: nibbling ; throbbing pain FR:
ตุบ ๆ = ตุบๆ[adj.] (tup-tup) EN: throbbing ; beating FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า throbbing
Back to top