ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความบริบูรณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความบริบูรณ์*, -ความบริบูรณ์-

ความบริบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความบริบูรณ์ (n.) fertility See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousness Syn. ความมากมาย, ความสมบูรณ์ Ops. ความขาดแคลน
ความบริบูรณ์ (n.) entirety See also: wholeness, completeness Syn. ความครบครัน
English-Thai: Nontri Dictionary
consummation(n) ความสมบูรณ์,ความบริบูรณ์,การทำให้บรรลุ
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความบริบูรณ์
Back to top