ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความกลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความกลัว*, -ความกลัว-

ความกลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกลัว (n.) scare See also: fear, fright Syn. ความหวาดกลัว
ความกลัวเกรง (n.) fear See also: dread, terror, fright Ops. ความกล้า
English-Thai: HOPE Dictionary
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
awe(ออ) n. ความน่าเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว,ความกลัว -vt. ทำให้กลัว,ทำให้เกรง
awless(ออ'เลส) adj. ไม่มีความกลัว., Syn. aweless. -awlessness n., Syn. fearless
blue funkn. ความกลัวที่ไม่สามารถจะควบคมได้
bugbearn. แหล่งความกลัว,ผีที่กินเด็กซุกซน., See also: bugbearish adj. ดูbugbear
chicken(ชิค'เคิน) n. ลูกไก่,ลูกนก,ลูกเป็ด,เด็ก,ผู้ที่อายุน้อย,ผู้ที่ด้อยประสบการณ์,เนื้อไก่,เนื้อนก,เนื้อเป็ด. -adj. ทำด้วยเนื้อไก่ -vi. chicken out หดหนีหรือไม่ทำเพราะความกลัว, Syn. sissy
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous,conscious
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า
cower(คาว'เออะ) {cowered,cowering,cowers} vt.,vi. หมอบด้วยความกลัว,ยืนหรือนั่งเอาเข่าชิดกันและก้มตัวด้วยความกลัว, Syn. cringe,shrink ###A. strut
cringe(ครินจฺ) {cringed,cringing,cringes} vi. งอ,โค้ง,ยืนงอตัว,ก้มศรีษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบประแจง หรือมีความกลัว) n. การนอบน้อม,การงอตัว,ก้มศีรษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบหรือด้วยความกลัว), See also: cringingly adv., Syn. flinch,
dauntless(ดอนทฺ'เลส) adj. ไร้ความกลัว,กล้า,อาจหาญ, Syn. bold
distrait(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
distraite(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
dither(ดิธ'เธอะ) n. การสั่น,การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ความกลัว. vi. สั่น,สั่นสะเทือน
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
fear(เฟียร์) n. ความกลัว,สิ่งที่กลัว vt. กลัว,หวาดกลัว
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว,ไม่หวาดหวั่น,กล้า., See also: fearlessness n.
freeze(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
hobgoblinn. สิ่ง (ผี) ที่ทำให้เกิดความกลัว
hob(ฮอบ) n. ตระอับหรือโครงเหล็กสำหรับตั้งหม้อบนเตาไฟ,ตะปูหัวกลม,สิ่งที่ทำให้เกิดความกลัว,เทวดาร่างเล็ก
imjams(จิม'แจมซฺ) n. ความกลัวมาก,การเพ้อที่สั่นระริก
intrepid(อินเทรพ'พิด) adj. ไม่กลัว,ปราศจากความกลัว,กล้า,กล้าหาญ., See also: intrepidity n.
old feetn. ความไม่มั่นใจ,ความกลัว,การไร้ความกล้า
petrify(พี'ทริไฟ) vt. ทำให้เป็นหิน,ทำให้กลายเป็นหิน,ทำให้แข็งทื่อหรือตะลึงงัน (ด้วยความกลัว,ตกใจหรืออื่น ๆ) vi. กลายเป็นหิน,แข็งทื่อ, See also: petrifiable adj.
photophobia(โฟโทโฟ'เบีย) n. ความกลัวแสง
squeal(สควีล) n. เสียงร้องแหลม (เช่น เนื่องจากความเจ็บปวด ความกลัว) . vi. ร้องเสียงแหลม,บอกเปิดเผย,ซัดทอด., See also: squealer n.
superstition(ซูเพอสทิช'เชิน) n. ความเชื่อถือทางไสยศาสตร์,ความเชื่อที่ผิด,ความกลัวอย่างไม่มีเหตุผล (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนา), Syn. credulity,gullibility,notion
timorous(ทิม'เมอรัส) adj. เต็มไปด้วยความกลัว,ขี้ขลาด,ตาขาว,ขี้ตื่น., See also: timorously adv.
xenophobia(เซนนะโฟ'เบีย) n. ความกลัวหรือเกลียดชาวต่างประเทศหรือสิ่งที่เป็นของต่างถิ่น, See also: xenophobic adj.
zoophobia(โซ'อะโฟเบีย) n. ความกลัวสัตว์,โรคกลัวสัตว์., See also: zoophobous adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
horror(n) ความกลัว,ความน่าเกลียด,ความเกลียดชัง
nervousness(n) โรคเส้นประสาท,อาการทางประสาท,ความขวัญอ่อน,ความกลัว
trepidation(n) ความกลัว,ความประหม่า,ความกังวลใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
putting in fearทำให้เกิดความกลัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrophobiaความกลัวที่สูง, กลัวที่สูง, กลัวความสูง [การแพทย์]
Agoraphobiaความกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะซึ่งห่างจากบ, กลัวที่โล่ง [การแพทย์]
Ailurophobiaความกลัวแมว [การแพทย์]
Claustrophobiaความกลัวที่ที่ปิดมิดชิด [การแพทย์]
Fearความกลัว [TU Subject Heading]
Xenophobia ความกลัวคนแปลกหน้า [TU Subject Heading]
freedom from fearสภาพที่ปลอดจากความกลัว [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wide-eyed (adj.) ซึ่งตาเบิกโพลงด้วยความสงสัย ความกลัว ความตกใจ
alarm (n.) ความกลัว Syn. fear
cold feet (n.) ความกลัว
fear (n.) ความกลัว See also: ความเกรงกลัว, ความตกใจ Syn. dread, fright, horror, terror Ops. courage, dash
phobia (suf.) ความกลัว See also: ความเกลียด
shrink (n.) ความกลัว
trepidation (n.) ความกลัว
willies (sl.) ความกลัว See also: ความวิตก
chill (n.) ความกลัว (จนรู้สึกหนาวเย็น) Syn. quiver, shiver, thrill
xeophobia (n.) ความกลัวของใหม่
zoophobia (n.) ความกลัวสัตว์ See also: โรคกลัวสัตว์
heebie-jeebies (sl.) ความกลัวสุดขีด See also: ความวิตกอย่างมาก
heeby-jeebies (sl.) ความกลัวสุดขีด See also: ความวิตกอย่างมาก
photophobia (n.) ความกลัวแสง See also: อาการแพ้แสงของดวงตา
act out (phrv.) แสดง (ความคิด, ความกลัวที่ซ่อนใต้จิตสำนึก, ความเพ้อฝัน) ออกมา Syn. play out
blench (vi.) ถอยหนีเพราะความกลัว See also: ถอยหลังเพราะความกลัว Syn. recoil
cower (vi.) ทำตัวงอ (ด้วยความกลัว) See also: หมอบ, งอตัว (เนื่องจากความกลัว) Syn. crawl, creep, cringe
cringe before (phrv.) ทำท่าประจบประแจงต่อ (ด้วยความกลัวหรืออยากได้บางสิ่ง)
frighten away (phrv.) ทำให้หนีไปด้วยความกลัว See also: หนีเพราะตื่นกลัว Syn. scare away
frighten off (phrv.) ทำให้หนีไปด้วยความกลัว See also: หนีเพราะตื่นกลัว Syn. frighten away
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm going to take the chance without any fearฉันกำลังจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sure, fear. That's the main motivator for everything.แน่นอน ความกลัว เป็น มูลเหตุชักจูงใจ สำหรับทุกสิ่ง
The private assortment of images, fears, Loves, regrets.การเลือกสรรเฉพาะตัว ของ มโนภาพ ความกลัว ความรัก ความเสียใจ
It's just that, you know, anxiety and fear can-can really, um affect your dream life.มันแค่นั้น คุณรู้ไหม,ความวิตก ความกลัว สามารถที่จะ... .
Fear and chaos have spread throughout the globe, as in London where the 30th Olympic Games have just been suspended.รูปปั้นพระคริสต์กำลังพังทลาย ความกลัว และสับสนแผ่กระจายไปทั่วโลก โอลิมปิคครั้งที่ 30 ณ กรุงลอนดอน ถูกเลื่อนออกไป
Beside the fear, my most overwhelming sensation was one of betrayal...ฉันอยู่กับ ความกลัว อวัยวะที่ไว ต่อความรู้สึกมากที่สุดของฉัน กลายเป็นผู้ทรยศ...
The brain controls fear, empathy, sleep, hunger, anger... everything.สมองควบคุม ความกลัว เสียใจ ง่วง โกรธ หิว..
A private assortment of images, fears, loves, regrets.การแบ่งภาพลักษณ์ส่วนตัว, ความกลัว ความรัก,ความเศร้า
# Love, boy # # My fear is fading fast ## ความกลัว จางหายไป #
Their hopes, their fears, their secrets.ความหวังของพวกเขา ความกลัว ความลับของพวกเขา
We deal with people's worst fears, real or imaginary.เราจัดการกับความเลวร้าย ความกลัว ความจริงหรือจินตนาการของคน
Extraordinary, your will to survive fueled by your anger, your fear, loneliness, frustration.กรณีพิเศษ ที่นายขอมีชีวิต เติมพลังด้วยความโกรธ ความกลัว ควาเปล่าเปลี่ยว และความสับสน
I think fear is what holds people back from being who they should be.ฉันคิดว่า ความกลัว ทำให้คนกลับ มาเป็นคนเดิม
This guilt you feel, the anguish, the horror, the pain... it's remarkable, a thing of beauty.การที่นายรู้สึกผิด ความปวดร้าว ความกลัว ความเจ็บปวด มันเป็นสิ่งที่มหัสจรรย์มาก เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
Fear, confusion... all those things but...ความกลัว ความสับสน ความรู้สึกพวกนั้นรวมกัน
Fear-- base, raw, mortal fear-- is the dividing line in our species.ความกลัว ความเจ็บปวด คือเส้นแบ่งประเภทของมนุษย์
Your fear, your grief, your anger.ความกลัว ความเศร้า ความโกรธ
Fear, anger, recriminations from our past.ความกลัว ความโกรธ เลิกโทษอดีตของเรา
Your fear. Your hopelessness.ความกลัว ความไร้ซึ้งความหวัง
I can't just quit being a mother.ความกลัว ฉันไม่สามารถเลิกเป็นแม่ได้หรอกค่ะ
The fear that I think I have most in regards to the outcome for America of these disclosures is that nothing will change.ความกลัว ที่สุดที่ผมมีต่อผลลัพธ์... ที่จะเกิดกับอเมริกาในการเปิดเผยนี้
I do not know what fear means.ความกลัว ผมไม่รู้จัก
Fear. They were trying to scare us.ความกลัว พวกนั้นพยายามทำให้เรากลัว
A fear. Something horrible...ความกลัว มันเป็นอะไรที่แย่มาก
Fear and confusion led to panic.ความกลัว สับสน นำสู่ความตื่นตระหนก
Uh, fear, at first...ความกลัว อย่างแรก...
Fear got the best of you.ความกลัว เข้าครอบงำคุณ.
They destroy what they don't understand.ความกลัว และความไม่เข้าใจ จะทำให้มันจำเป็นต้องทำลาย
So, fear, anger, remorse...ความกลัว โกรธ การรู้สึกผิด
Terror, tragedy, plague.ความกลัว โศกนาฎกรรม โรคระบาด
Scared, vulnerable freshmen needing someone to guide them,ความกลัว, ความอ่อนแอ เด็กใหม่ต้องการใครสักคนที่จะชี้ทางให้
Fear is a great motivator.ความกลัว.. แรงกระตุ้นอันเลิศล้ำ.
Fear. It's a common stumbling block.ความกลัว.มันเป็นตัวหยุดทำที่ให้สะดุด.
That fear, it will start to creep away and after a few days you're gonna realise no one knows shit.ความกลัวก็จะหายไปภายในไม่กี่วัน คุณจะพบว่าไม่มีใครรู้เลย
Fear is useful that way.ความกลัวก็มีประโยชน์นะ
Fear became the ultimate tool of this government.ความกลัวกลายเป็นเครื่องมือ ที่ทรงพลังของรัฐบาล
The fear of one who's been beaten up.ความกลัวของคนที่เคยถูกซ้อม
Your fears are correct.ความกลัวของคุณถูกต้อง.
Your fear sold it.ความกลัวของคุณแลกกับมัน
My fear is personal property that weighs 300 tons.ความกลัวของฉันก็คือการเป็นเจ้าของ\ สินทรัพย์ที่มีน้ำหนักร่วม300ตัน
My fear of him keeps me alert.ความกลัวของผมที่มีต่อมันทำให้ผมมีสติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความกลัว
Back to top