ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนสามัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนสามัญ*, -คนสามัญ-

คนสามัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสามัญ (n.) commoner See also: common people, subjects, folk, citizens
English-Thai: HOPE Dictionary
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
common mann. สามัญชน,คนสามัญ
commonalty(คอม'มะแนลที) n. สามัญชน,คนสามัญ,ประชาชน,หมู่คณะ, Syn. commonality
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude
English-Thai: Nontri Dictionary
proletarian(adj) เกี่ยวกับคนสามัญ,เกี่ยวกับไพร่,เกี่ยวกับพวกกรรมกร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vulgar (n.) คนสามัญ
vulgar (adj.) ที่เกี่ยวกับคนสามัญทั่วไป Syn. ordinary, common, familiar
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rita, you lack even common sense, and now you're passing that torch of ordinary character on to your children.ริต้า ลูกขาดสามัญสำนึก และตอนนี้ลูกกำลังส่งต่อ ความเป็นคนสามัญให้กับลูกๆ ของลูก
I don't know the commoner's way of life.ฉันไม่รู้ วิถีชีวิตของคนสามัญชน
"If he is awakened, all mortals should despair."หากพระองค์ฟื้นคืนชนม์ เหล่าคนสามัญจักลำเค็ญ
Why would I do such boring things to someone as lowly as her?ทำไมฉันต้องทำอะไรน่าเบื่ออย่างนั้นกับคนสามัญชนอย่างเธอล่ะ?
Jeff, you're a normal person.เจฟ ลูกเป็นคนสามัญธรรมดาคนนึง
OF SOLID GERMANIUM.ที่จะทำให้คนสามัญล่าแน่นอน แต่มันไม่ได้
ON ANOTHER ENTIRE YEAR'S WORTH OF DATA.ไม่มีใครในทีมที่ได้รับอนุญาตใน การค้นหามันให้สัญญาณคนสามัญ
SAME WITH THIS ONE AND THIS ONE.แดนและทีมงานของ เขาคนสามัญปราบมาร
TOWARD UNDERSTANDING WHAT DARK MATTER REALLY IS.ดังนั้นจึงไม่มีผู้สมัครคนสามัญ เดียวกันกับเรื่องนี้อย่าง ใดอย่างหนึ่งและหนึ่งนี้.
THIS FORCE MIGHT BE PREPARING TO DESTROY THE ENTIRE UNIVERSE.ซึ่งหมายความว่าโลกถู กล้อมรอบไปด้วยสสารมืด และทางช้างเผือกมีสสารมืด หากพบคนสามัญจะเปิด ขึ้นช่วงใหม่ของฟิสิกส์
She's arriving in a car as a commoner but she leaves in a carriage as a princess.เธอมาอย่างคนสามัญ แต่นั่งรถม้าออกไปอย่างเจ้าหญิง
You are a commoner.เธอเป็นคนสามัญธรรมดา
Waiting for the truly great magicians to distinguish themselves from the mediocre ones.รอ สำหรับนักมายากลที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง เพื่อแยกตัวเองว่า จากคนสามัญ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนสามัญ
Back to top