ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนนอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนนอก*, -คนนอก-

คนนอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนนอก (n.) outsider Syn. บุคคลภายนอก, คนภายนอก Ops. คนภายใน, คนใน
English-Thai: HOPE Dictionary
badman(แบด'แมน) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. outlaw -pl. badmen
bandit(แบน'ดิท) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. criminal -pl. bandits,banditti
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
gentile(เจน'ไทลฺ) adj. เกี่ยวกับคนที่ไม่ใช่ยิว,คริสเตียน (ซึ่งแตกต่างจากยิว) ,ไม่ใช่โมมอน (Mormon) และไม่ใช่ยิว,คนนอกศาสนา,เกี่ยวกับเผ่า-ประชาชน-ประเทศ., Syn. Gentile
gentilism(เจน'ทะลิสซึม) n. ความเป็นคนนอกศาสนา,การที่ไม่ใช่ยิว
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel,pagan,idolater,atheist,agnostic คำศั
infidel(อิน'ฟิเดิล) n. ผู้ไม่เชื่อ,คนนอกศาสนา adj. ไม่เลื่อมใสศาสนา, Syn. nonbeliever
outlaw(เอาทฺ'ลอ) n. คนนอกกฎหมาย,คนร้าย,ผู้ร้าย,อาชญากร vt. ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย,คว่ำบาตร,ประณาม,ห้าม, Syn. law-breaker
outsider(เอาทฺไซ'เดอะ) n. คนนอก,คนที่ไม่ชำนาญ,ม้าแข่ง,ผู้แข่ง
paganise(เพ'กะไนซ) v. (กลายเป็น) ทำให้เป็นคนนอกศาสนาหรือนอกรีต, See also: paganization,n. paganizer n.
paganize(เพ'กะไนซ) v. (กลายเป็น) ทำให้เป็นคนนอกศาสนาหรือนอกรีต, See also: paganization,n. paganizer n.
pariah(พะไร'อะ,แพ'รี) n. คนนอกคอก,จัณฑาล,คนชั้นต่ำ,คนเลว
paynim(เพ'นิม) n. คนนอกศาสนา,ชาวมุสลิม
English-Thai: Nontri Dictionary
badman(n) คนร้าย,โจร,คนเลว,คนนอกกฎหมาย
bandit(n) โจร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
nonconformist(n) คนนอกรีต,คนนอกศาสนา
freethinker(n) คนที่ถือศาสนาโดยอิสระ,คนนอกรีต,ผู้มีความคิดอิสระ
gentile(n) คนนอกศาสนา,ผู้ที่ไม่ใช่คนชาติยิว
heathen(adj) เกี่ยวกับคนนอกศาสนา,ไม่มีศาสนา
heretic(n) คนนอกรีต,คนนอกศาสนา
outlaw(n) อาชญากร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
outsider(n) คนข้างนอก,คนวงนอก,คนนอกวงการ
pagan(n) คนป่าเถื่อน,คนนอกศาสนา
pariah(n) คนนอกคอก,คนชั้นต่ำ,พวกจัณฑาล
unbeliever(n) คนนอกศาสนา,ผู้ไม่นับถือ,ผู้ไม่ศรัทธา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deviant, socialคนนอกคอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outlawนอกกฎหมาย, คนนอกกฎหมาย, ผู้ร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outlawryการประกาศให้เป็นคนนอกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alien (n.) คนนอก Syn. outsider
pariah (n.) คนนอกคอก See also: คนที่สังคมรังเกียจ, คนชั้นต่ำ Syn. leper, outcast
miscreant (n.) คนนอกรีต See also: คนนอกศาสนา
deviate (n.) คนนอกลู่นอกทาง See also: คนนอกคอก, คนแปลก
heathen (n.) คนนอกศาสนา See also: คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าของศาสนาคริสต์, อิสลาม, ยิว Syn. gentile, pagan
heretic (n.) คนนอกศาสนา See also: คนนอกรีต Syn. apostate, iconoclast, nonconformist
iconoclast (n.) คนนอกศาสนา See also: คนนอกรีต Syn. apostate, nonconformist
miscreancy (n.) การเป็นคนนอกรีต See also: การเป็นคนชั่ว
pagan (adj.) เกี่ยวกับคนนอกศาสนา Syn. heathen, unbelieving
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bandidos, although sometimes I can not tell ...คนนอกรีต แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้
Two outsiders who tried to draw on me.คนนอกสองคนที่พยายามจะบงการฉัน
This is prohibited to outsiders.คนนอกห้ามเข้าไปนะครับ
Haole. Nothing special.คนนอกเกาะ ไม่มีอะไรพิเศษ
They all look alike.คนนอกเกาะดูเหมือนกันหมด
And the public is admitted here, you know, once a week.เเละคนนอกจะได้รับเชิญมาสัปดาห์ละครั้ง
There'll be no outside calls, whatsoever.ห้ามโทรศัพท์หาคนนอกเด็ดขาด
We got everybody except Matt "Guitar" Murphy and Blue Lou.พวกเราได้ทุกคนนอกซะจาก แมท กิทา เมอฟี และ บลู ลู
You never told me I'd be excluded.ทำไมจะต้องกันฉันเป็นคนนอกเรื่อย
Assume he's from the outside. He may or may not be in that brain, but one thing's sure.เขาเป็นคนนอก, เขาอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้ แบบนี้จะง่ายกว่า...
Here's the adulterer! My wife!- ไอ้คนนอกใจอยู่นี่เอง
If I didn't know better, I'd say you were scared.ถ้าฉันเป็นคนนอกละก็ ฉันว่านายกำลังกลัว
It had to be a Gryffindor. Nobody else knows our password.ต้องเป็นคนในกริฟฟินดอร์แน่ คนนอกไม่มีทางรู้รหัสผ่าน
A visit inside Necropolis.ที่คนนอกจะได้เยือนเนโครโปลิส
Sorry, kid, nobody gets in. Company rules.เสียใจด้วยไอ้หนู ห้ามคนนอกเข้า เป็นกฎของที่นี่
It was a closed trial, so no one outside of the courtroom saw it.มันเป็นการพิจารณาคดีแบบปิด คนนอกศาลเลยไม่ได้เห็น
No visitation.งดให้คนนอกเข้าเยี่ยม
Uh, wait. He seems to be getting outside help on that big project he's working on.ดูเหมือนเขาจะมีคนนอกช่วยงาน...
And you're sure it's no way it could be someone from off the island?คุณมั่นใจ ว่าไม่มีทางเป็นฝีมือคนนอกเหรอ
They're careful about who they allow here.พวกนั้นระวังมากเรื่องคนนอก
Well, "outsider" can mean many different things.ก็"พวกคนนอก" สามารถ แปลความหมายได้หลายอย่าง
Kind of made myself an outsider, you know, without even thinking about it.เกิดมาทำไม ตัวฉัน คนนอกคอก นายรู้ไหม ไม่มีอะไร คิดเกี่ยวกับมัน
Oh, you're not? So you're independent?ไม่ใช่นักเรียนที่นี่รึ งั้นก็เป็นคนนอกซิ
We're a tight-knit group. We don't like outsiders.พวกเรามันคนกลุ่มเล็กๆ และไม่ชอบคนนอกด้วย
I am just an outsider, with only the views of a commoner now.ตอนนี้ฉันเป็นแค่คนนอก แค่ในมุมของสามัญชนธรรมดา
They're so swamped up there, they had to bring in outside talent.ที่นั่นงานล้นมือ เลยต้องให้คนนอกมาช่วย
They're so swamped up there,they had to bring in outside talent.พวกนั้นงานล้นมือ เลยต้องอาศัยมือดีจากคนนอก
Well, I don't really have time right now, but the short answer is we just haven't really needed any outside help.ตอนนี้เราไม่มี เวลาแล้ว ดังนั้นคำตอบสั้น ๆ ก็คือ เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนนอก
And I need someone outside the system to find her.และผมต้องการคนนอก ระบบให้ช่วยตามหาเธอ
Guest, this place is out of bounds to outsiders, hence you cannot come in.คุณคะ ที่นี่ห้ามคนนอกเข้ามานะคะ
Better me than some outsider, some religious nut job bent on Armageddon.ฉันทำยังดีกว่าคนนอกทำ พวกคลั่งศาสนาที่สู้จนถึงที่สุด
"Teaching outsiders is forbidden.""คนนอกการเรียนการสอน เป็นที่ต้องห้าม."
Names, dates, ghost sites, who's cooperating with us abroad.ชื่อ, วัน, เว็บไซต์ผี, คนนอกที่ร่วมมือกับเรา
Even if you find one that has money, and means to drill he'll maybe know nothing about drilling and he'll have to hire out the job on contract and then you're depending on a contractor to rush the job through, so he can get another contract just as quick ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าพวกคุณพบกับสิ่งที่สร้าง เงินตรา และ หมายความถึง การเจาะ.. พวกเขาอาจจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานเจาะ และเขาจำเป็นต้องทำสัญญา จ้างคนนอก
Wu, please. He's an outsider.วู ขอร้องเถอะ เขาเป็นคนนอกนะ
My drama department was invaded by outsiders, singers coming from the chemistry lab and locker room.ชมรมละครของฉันโดนคนนอกบุก ตัวเอกมาจากห้องแล็บกับห้องล็อคเกอร์ น่าตกใจไหมหละ
No, no, no, that's not what I meant. I just think it's a closed practice.ไม่ๆ คือ เค้าไม่ให้คนนอกเข้าหนะ
You're a... what's-it- called? ...a pariah.ตอนนี้นาย เป็นคนนอกคอก
Corporate outsourcing has been the bane of the american worker.บริษัทที่จะจ้างคนนอกไม่เอาแรงงานอเมริกัน
Everyone except yourself is an enemy!ทุกคนนอกจากตัวเจ้าเอง คือศัตรู !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนนอก
Back to top