ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้างหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้างหลัง*, -ข้างหลัง-

ข้างหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างหลัง (n.) rear See also: back, hind Syn. ตอนหลัง, ส่วนหลัง, ด้านท้าย, ตอนท้าย, ด้านหลัง Ops. ข้างหน้า
ข้างหลัง (prep.) behind Syn. ด้านหลัง, ตอนหลัง Ops. ข้างหน้า
ข้างหลัง (n.) back See also: rear, posterior Syn. ตอนหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง Ops. ข้างหน้า
ข้างหลังบ้าน (n.) backyard See also: behind the house Ops. หน้าบ้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep.,adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย,ไปทางท้ายเรือ
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
astern(แอสเทิร์น') adv. ไปทางข้างหลัง,ทางท้ายเรือ,ทางด้านหลังของพาหนะ, Syn. backward ###A. forward)
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
back seat)n. ที่นั่งข้างหลัง
back seatn. ที่นั่งข้างหลัง
backbend(แบค'เบนดฺ) n. การงอตัวมาข้างหลังจนมือทั้งสองแตะพื้น, Syn. acrobatic feat
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment
backwardadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
backwardsadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
behind(บิไฮดฺ') adv.,prep. ข้างหลัง,หลัง,ล้าหลังกว่า,ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน,ก้น, Syn. aback -Conf. at the back of
closed doorsn. ข้างหลังประตูที่ปิด,ลับ,เป็นความลับ
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
en arriere(อานนะเยอ') ไปข้างหลัง
hammerlockn. (มวยปล้ำ) การจับแขนคู่ต่อสู้บิดไปข้างหลัง
hartebeest(ฮาร์'ทะบีสทฺ) n. ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่มีเขางอโค้งไปข้างหลัง
hind(ไฮนดฺ) adj. ข้างหลัง,ด้านหลัง n.กวางตัวเมีย
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง,กีดกัน,หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง,ข้างหลัง, See also: hinderer n.
paradosen. กำแพงหลังกันข้าศึกไม่ให้ยิงหรือเห็นจากข้างหลัง
posterior(โพสเทีย'เรีย) adj.,n. ภายหลัง,ข้างหลัง,ด้านหลัง,ก้น,สมัยหลัง,ส่วนก้น,ตะโพก., See also: posteriority n., Syn. hinder,later,back
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง,แนวหลัง,กองหลัง,ท้าย,ห้องส้วม,บั้นท้าย,ก้น vt. เลี้ยง,เลี้ยงดู,อบรมสั่งสอน,เพาะปลูก,ก่อสร้าง,ตั้ง,สร้าง,ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น,ชูศีรษะ,ชูขึ้น adj. หลัง,ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง,อยู่ท้าย)
recline(รีไคลน') vi. เอนไปข้างหลัง,พิง,เอนกาย,หนุน,เอกเขนก vt. ทำให้เอนไปข้างหลัง, See also: reclinable adj. reclination n. recliner n., Syn. lie back or down
regardant(รีการ์ด'เดินทฺ) adj. มองกลับ,มองไปข้างหลัง,ระมัดระวัง
respectant(รีสเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งตั้งตรงกับสายตา,เกี่ยวกับการมองไปข้างหลัง
retrorse(รีทรอส') adj. หันไปข้างหลัง,
retrovert(เรทโทรเวิร์ท') vt. มองกลับ,หันกลับ,พลิกกลับ,วกกลับ,หวนรำลึก,แปลกลับ,เอียงไปข้างหลัง, Syn. turn back
stab(สแทบ) vt.,vi. แทง,ทิ่ม,จิ้ม,เสียดแทง n. การแทง,การทิ่ม,การจิ้ม,การพยายามในระยะสั้น,บาดแผลจากการแทง,ความเจ็บปวดกะทันหันที่อยู่ไม่นาน -Phr. (stab (someone) in the back ทำร้ายข้างหลัง ลอบกัด), Syn. jab,pierce
thymus(ไธ'มัส) n. ต่อมไร้ท่อที่อยู่ข้างหลังกระดูกเต้านมขึ้นไปถึงบริเวณต่อมไธรอยด์. pl. thymus,thymi, Syn. thymus gland
English-Thai: Nontri Dictionary
astern(adv) ท้ายเรือ,ไปทางข้างหลัง
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
backward(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
backwards(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
fetlock(n) กระจุกขนข้างหลังกีบม้า,ข้อเท้าม้า
hind(adj) ข้างหลัง,ด้านหลัง
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindmost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง
rear(n) ข้างหลัง,ตอนท้าย,กองหลัง,ด้านหลัง,แนวหลัง,ก้น
survivor(n) ผู้อยู่ข้างหลัง,ผู้รอดชีวิต
tail(n) หาง,ข้างหลัง,ท้าย,ปลาย,ชาย,การสังวาส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retrograde๑. ย้อนทาง, สวนทาง๒. ไปข้างหลัง๓. เสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abaft (prep.) ข้างหลัง Syn. behind
abaft (adv.) ข้างหลัง
behind (prep.) ข้างหลัง Syn. after Ops. in front of
retro (prf.) ข้างหลัง
abaft (prep.) ไปทางข้างหลัง See also: ไปทางท้าย, ไปทางท้ายเรือ
back (adv.) หันไปข้างหลัง
backward (adv.) อยู่ทางข้างหลัง See also: ไปทางข้างหลัง Syn. rearward
backward (adj.) ซึ่งอยู่ทางข้างหลัง See also: ซึ่งไปทางข้างหลัง
be behind (phrv.) ตามมาข้างหลัง See also: ตามหลังมา Syn. lag behind
drop astern (phrv.) อยู่ข้างหลัง See also: ตามหลัง Syn. fall astern
fall astern (phrv.) อยู่ข้างหลังเรือลำอื่น (ทางการแล่นเรือ) Syn. drop astern
fall behind (phrv.) ทำให้ตกไปข้างหลัง Syn. be behind, drag behind
fro (adv.) เคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้างหลัง Syn. to and fro
get left (phrv.) ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
keep behind (phrv.) พยายามอยู่ข้างหลัง See also: คงอยู่ด้านหลัง Syn. remain behind, stay behind
lean forward (phrv.) เอนไปข้างหลัง Syn. bend forward, incline forward
reciprocate (vi.) เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน See also: เคลื่อนไปมา
reciprocate (vt.) ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน See also: ทำให้เคลื่อนไปมา
recline (vi.) ทำให้เอนไปข้างหลัง Syn. loll, lean
remain at (phrv.) อยู่ข้างหลัง Syn. stay at, stop at
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's right behind youเขาอยู่ข้างหลังเธอแน่ะ
It's right behind youมันอยู่ข้างหลังคุณนั่นไง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, that hurt.ข้างล่าง, ข้างหลัง หรือในนี้--
Mathayus, behind you!มัซทายอัส ข้างหลัง !
We're 183 on Travelocity, right behind the Holiday Inn LaGuardia.เราอยู่ที่ 183 เทรเวลโลซิตี้ ข้างหลัง โรงแีรม ฮอลิเดย์ ลากูด้า
If we can get them to pass by, we can attack them from behind, but we need a distraction.ถ้าพวกเราให้มันผ่านไป พวกเราก็สามารถโจมตีพวกมันจาก ข้างหลัง แต่พวกเราต้องการตัวล่อ
Delay that. We're not leaving crew behind.รอก่อน เรา ไม่ทิ้งใครไว้ ข้างหลัง เด็ดขาด
But... he's not anymore.ข้างหลัง เธออยู่ข้างหลังร้าน
Maybe it's still in the museum -- behind a false wall or disguised as a different piece of art.ข้างหลังกำแพงปลอมหรือ อะไรสักอย่าง
If it hadn't been for that woman in the fur coat with the AK-47...ข้างหลังของผม ถ้าไม่มีผู้หญิง ที่ใส่เสื้อโค้ทขนสัตว์กับปืน AK-47
Hey behind you! Get out of the water!ข้างหลังคุณ ขึ้นจากน้ำ
Behind you at the end of the dining car are members of the Basque ETA.ข้างหลังคุณ ที่ท้ายของขบวนนี้ เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ก่อการร้าย Basque
Behind you. Roof next to the diner.ข้างหลังคุณ บนหลังคา
Turn around. Turn around!ข้างหลังคุณ ระวังข้างหลัง!
Behind you, he's behind you, he's behind you.ข้างหลังคุณ, เขายืนอยู่ข้างหลังคุณ
Behind you! What's happening?ข้างหลังคุณ! เกิดอะไรขึ้น?
Behind me! Cease fire! And fire.ข้างหลังฉัน ! หยุดยิง! ยิง ระวังตัวไว้
You got enough room back there, Cassie? You wouldn't tell on me, would you, Alan?ข้างหลังนั่งสบายรึเปล่า แคสซี่
It was back there. I know, I saw someone.ข้างหลังนั่น จริงๆ นะ ฉันเห็นคน
Back there, on the ground.ข้างหลังนั่น ตรงพื้นน่ะ
Everything okay back there?ข้างหลังนั่น มีอะไรรึเปล่าครับ?
Back there. It was wrapped in this. Smells like sterno.ข้างหลังนั่น ห่ออยู่ในนี่ กลิ่นเหมือนสเตอโน่
That behind the play, Jim.ข้างหลังนั่นครับ จิม พีทรานโก้ถูกซัดล้มตึงครับ
Right behind you there's a wall, behind that wall is a control room.ข้างหลังนายด้านขวาจะมีกำแพงอยู่ / ข้างหลังกำแพงเป็นห้องควบคุม
It smells awful back here.ข้างหลังนี่กลิ่นแย่มากเลย
Oh. The back is nice.ข้างหลังนี่สบายดีเนอะ
Beyond this door should be a hundred yards of tunnel.ข้างหลังประตู มีทางเดินประมาณ 90 เมตร
Behind every door, a delightful tale of desperation, depravity--ข้างหลังประตูทุกห้อง เพื่อความน่าอภิรมย์น่ะ จากความชั่วช้าที่สิ้นคิด
Everybody all right back there?ข้างหลังปลอดภัยดีใช่ไหม
Behind me, you can see dozen of tactical assault units standing by.ข้างหลังผม, คุณจะเห็นกองกำลังเตรียมพร้อมรออยู่
Behind me sits the Collingwood Psychiatric hospital.ข้างหลังผมคือ โรงพยาบาลจิตเวช คอลลิ่งวู้ด
Behind me, 39,000 horsepower was itching to get going.ข้างหลังผมมีม้า 39,000 ตัว กำลังรอห้อตะบึงอยู่
What does that mean? Each letter in the Hebrew language corresponds with a number.ข้างหลังมากกว่าข้างหน้า หมายความว่าอะไร แต่ล่ะตัวอักษรเป็นภาษาฮิบรู
There's empty seats in the back.ข้างหลังมีที่นั่งว่างอยู่
There's an old tarp out back.ข้างหลังมีผ้าใบผืนเก่าอยู่
There's a springhouse in the back.ข้างหลังมีเรือนเล็กๆ ด้วยนะ
The back door allowed the insertion of a worm program.ข้างหลังยอมให้โปรแกรมหนอนเข้ามาได้
Behind the medallion, there!ข้างหลังรูปสลักเหรียญนั่น!
Please move to the back and let the air crew go first.ข้างหลังเดินขึ้นมาเลยคัรบ
Aah! Uh! Aah!ข้างหลังเธอ! ฮีเทอร์
Behind you, in the mirror!ข้างหลังเธอ! ในกระจกนั่น!
You all right back there? We're good.ข้างหลังเป็นอย่างไรบ้าง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้างหลัง
Back to top