ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้างท้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้างท้าย*, -ข้างท้าย-

ข้างท้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างท้าย (n.) at the end See also: in the end, at last, finale Syn. ปลายสุด, ส่วนปลาย
ข้างท้าย (n.) at the end See also: in the end, at last, finale Syn. ปลายสุด, ส่วนปลาย
ข้างท้าย (n.) backside See also: rear, behind Syn. ข้างหลัง, ตอนหลัง, แถวหลัง Ops. ด้านหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
footnoten. หมายเหตุข้างท้าย,หมายเหตุ. vt. ใส่หมายเหตุ
subscribe(ซับสไครบฺ') vt.,vi. ลงนามเป็นสมาชิก,บอกรับเป็นสมาชิก,บริจาค,ออกค่าบำรุง,เซ็นชื่อข้างท้าย,เซ็นชื่อเห็นด้วย,ช่วยเหลือ,เห็นด้วย., See also: subscriber n., Syn. agree
subscript(ซับ'สคริพทฺ) adj. เขียนข้างใต้,ลงนามข้างท้าย. n. เครื่องหมายข้างใต้
subscription(ซับสคริพ'เชิน) n. การลงนามข้างท้าย,การเขียนไว้ข้างใต้,ชื่อข้างท้าย,การบอกรับเป็นสมาชิก,การสั่งซื้อ,การบริจาค,การออกค่าบำรุง,การเห็นด้วย., See also: subscriptive adj., Syn. agreement
undersign(อันเดอะไซนฺ) vt. ลงนามข้างล่าง,ลงนามข้างท้าย
undersigned(อันเดอะไซน์ดฺ') adj.,n. (ผู้) ซึ่งลงนามไว้แล้วข้างท้าย
underwrite(อันเดอะไรทฺ') vt.,vi. เขียนข้างใต้,เขียนข้างท้าย,รับประกัน,ลงนามประกัน,เห็นด้วย., See also: underwriting n.
English-Thai: Nontri Dictionary
aft(adv) ไปทางท้ายเรือ,ข้างท้ายเรือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Telephone directoryสมุดโทรศัพท์สมุดโทรศัพท์เป็นหนังสือที่จัดทำโดยบริษัทโทรศัพท์ จัดทำเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ให้รายชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์เรียงตามลำดับอักษรชื่อ-นามสกุล แยกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ข้างท้ายเล่ม แต่ละรายการให้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ยังมีสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ที่อาจจัดพิมพ์ไว้ท้ายเล่มหรือจัดพิมพ์แยกต่างหาก โดยเรียงลำดับตามประเภทของสินค้าและบริการพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของร้านค้านั้น ๆ สมุดโทรศัพท์จัดเป็นนามานุกรมท้องถิ่น (Local Directories) ประเภทหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของบุคคล หน่วยงานราชการ และบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง”
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
endorser (n.) ผู้ลงนามข้างท้าย See also: ผู้เซ็นชื่อข้างท้าย Syn. signer
enrollment (n.) การลงชื่อข้างท้าย See also: การบอกรับเป็นสมาชิก
postfix (vt.) วางข้างท้าย See also: ใส่ข้างหลัง, เติมท้าย Syn. append, suffix
signer (n.) ผู้ลงนามข้างท้าย See also: ผู้เซ็นชื่อข้างท้าย Syn. endorser
subjoin (vt.) วางข้างท้าย See also: ใส่ข้างหลัง, เติมท้าย Syn. append, postfix, suffix
subscriber (n.) ผู้ลงนามข้างท้าย See also: ผู้เซ็นชื่อข้างท้าย Syn. endorser, signer
subscription (n.) การลงชื่อข้างท้าย See also: การบอกรับเป็นสมาชิก Syn. enrollment
undersigned (adj.) ซึ่งลงนามไว้แล้วข้างท้าย See also: เกี่ยวกับผู้ที่ได้ลงนามไว้ข้างท้าย
undersigned (n.) ผู้ลงนามไว้ข้างท้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้างท้าย
Back to top