ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก้าวก่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก้าวก่าย*, -ก้าวก่าย-

ก้าวก่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้าวก่าย (v.) interfere See also: intervene, overlap, meddle, tamper Syn. แทรกแซง, สอดแทรก, ล่วงล้ำ, เหลื่อมล้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
interfere(อินเทอเฟียร์') vi. แทรกแซง,ยุ่ง,สอดแทรก,ก้าวก่าย,ขัดขา,รบกวน,แย้งกัน., See also: interferer n. interferingly adv.
interpose(อินเทอโพซ') vt.,vi. สอดแทรก,ก้าวก่าย,กีดกั้น,ขวาง,พูดสอด., See also: interposable adj. interposal n. interposer n. interposingly adv., Syn. intervene
intervene(อินเทอวีน') vt. แทรกแซง,ก้าวก่าย,เกิดขึ้นระหว่าง,เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง,ยุ่ง, See also: intervener,intervenor n. intervenient adj., Syn. interfere
intervention(อินเทอเวน'เชิน) n. การแทรกแซง,การก้าวก่าย,การยุ่ง., See also: interventional adj., Syn. interference
intrude(อินทรูด') vt.,vi. บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว., See also: intruder n. intrudingly adv., Syn. interfere,invade,obtrude
intrusion(อินทรู'เชิน) n. การบุกรุก,การก้าวก่าย,การก้าวร้าว,การผลักดัน,สิ่งที่ถูกดันขึ้นมา., See also: intrusional adj.
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
overstep(โอ'เวอะสเทพ) vt. ก้าวก่าย,ล้ำก้าวเลย, Syn. pass over
English-Thai: Nontri Dictionary
discursive(adj) ก้าวก่ายกัน,สับสน,อ้อมค้อม
interpose(vi,vt) สอดแทรก,พูดสอด,ขวาง,ก้าวก่าย,แทรกแซง,กั้นกลาง,ห้ามปราม
interposition(n) การสอดแทรก,การก้าวก่าย,การขวาง,การกั้น
intervene(vi) อยู่ระหว่าง,ก้าวก่าย,แทรกแซง
intervention(n) การแทรกแซง,การก้าวก่าย
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
intrusion(n) การบุกรุก,การก้าวร้าว,การก้าวก่าย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
real modeภาวะจริงภาวะการทำงานของเครื่องพีซีซึ่งยอมให้โปรแกรมใช้หน่วยความจำมาตราฐานขนาด 640 กิโลไบต์ เท่าที่ DOS กำหนดให้ในขณะที่ใช้วินโวส์ โปรแกรมจะใช้หน่วยความจำ 640 กิโลไบต์ด้วยการทำงานในภาวะป้องกัน ซึ่งโปรแกรมต่างๆ จะได้รับการป้องกันไม่ให้ก้าวก่ายกับโปรแกรมอื่นในหน่วยความจำ ทำให้เราสามารถนำโปรแกรมตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปมาดำเนินการในเวลาเดียวกันได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
interfere (vi.) ก้าวก่าย See also: แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น Syn. interlope, intervene, meddle
intervene poke (vi.) ก้าวก่าย See also: เข้าไปยุ่ง, สอดแทรก, จุ้นจ้าน Syn. interfere Ops. keep out
intrude on (phrv.) ก้าวก่าย See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม Syn. intrude into, obtrude on
intrude upon (phrv.) ก้าวก่าย See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม Syn. intrude into, obtrude on
meddle (vi.) ก้าวก่าย See also: เข้าไปยุ่ง, สอดแทรก, จุ้นจ้าน Syn. interfere, intervene poke Ops. keep out
obtrude on (phrv.) ก้าวก่าย See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม Syn. intrude into
obtrude on (phrv.) ก้าวก่าย See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม Syn. intrude into
interferer (n.) คนชอบก้าวก่าย See also: คนจุ้นจ้าน Syn. troublemaker
interfering (adj.) ซึ่งก้าวก่าย See also: ซึ่งแทรกแซง, ซึ่งเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น Syn. meddlesome
intrusive (adj.) ที่ก้าวก่าย See also: ที่ล่วงล้ำ, ที่รบกวน, ที่น่ารำคาญ Syn. interfering, meddlesome, impertinent
intrusively (adv.) อย่างก้าวก่าย See also: อย่างล่วงล้ำ, อย่างรบกวน
meddler (n.) คนชอบก้าวก่าย See also: คนจุ้นจ้าน Syn. interferer, troublemaker
meddlesome (adj.) ซึ่งชอบก้าวก่าย See also: จุ้นจ้าน, ซึ่งชอบยุ่งเรื่องคนอื่น Syn. intrusive, invasive Ops. unmeddle some
meddlesomeness (n.) การชอบก้าวก่าย See also: ความจุ้นจ้าน Syn. curiosity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You could be supportive without prying, that would be really great- Prying, okay.- เธอเป็นกำลังใจได้โดยที่ไม่ต้องเข้ามาก้าวก่าย - นั่นยิ่งจะเยี่ยมไปเลยทีเดียว - ก้าวก่าย โอเค
Were those silly little trespassing and burglary charges.ว่าต้องไปอยู่ที่ไหน ระหว่างที่ถูกจับในข้อหา บุกรุก และ ก้าวก่าย การปฏิบัติหน้าที่
What... intervene?ก้าวก่าย... อะไรงั้นเหรอ
They're not gonna interfere in our business.พวกเขาไม่ก้าวก่ายเรื่องของเรา
Okay, I understand your desire for privacy, and I wouldn't dream of intruding if this weren't extremely important.ผมเข้าใจคุณต้องการความเป็นส่วนตัว และผมก็ไม่อยากก้าวก่าย ถ้ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญ
You're meddling with powers you cannot possibly comprehend.แก... มันก้าวก่ายอำนาจ แก..
It is not my task to interfere with the processes that take place down here.ผมไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวก่ายที่นี่ ขนาดฟาร์เบ็น ผมยังช่วยไม่ได้
So, there will be no summary executions here.ไม่มีการก้าวก่ายงานผลิต
Right now your presence is creating more of a threat.ก็ตอนนี้คุณก้าวก่ายมากไปแล้วหนะสิ
Look, Kelly, no offense, but I really don't think Danielle wants to be here right now.ฟังนะเคลลี่ อย่าหาว่าก้าวก่ายเลย แต่ผมคิดว่าแดเนียล... ...ไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่นะ
I'll stay on my side of the table. I promise.ผมจะไม่ก้าวก่ายคุณหรอก ผมสัญญา
You took money from him to invade my privacy.นายรับเงินจากเขา เพื่อมาก้าวก่ายสิทธิส่วนตัวของฉัน
You said we have to fulfill our responsibilities, but never interfere in each other's private lives.เธอเคยพูดว่าเราจะอยู่ด้วยกัน แต่จะไม่ก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของอีกฝ่าย
I don't mean to intrude.ผมไม่ตั้งใจจะก้าวก่ายเรื่องของคุณ
Can't you let me take just one measly pawn?ฉันไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวแกได้เหรอ
So, shall we go inside?ผมมาเพื่อพาจีนกลับบ้าน โปรดอย่าก้าวก่าย
I'm sorry - if you don't wanna talk about this--ขอโทษนะ ฉันไม่อยากก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวหรอก
Now we're not interfering with that arrangement.เอาล่ะ เราจะไม่ก้าวก่ายเรื่องนี้ เรามาเสนอความช่วยเหลือให้คุณ
There is no mess. The murder was committed in our jurisdiction.ไม่ได้ก้าวก่าย ฆาตกรรมเกิดในเขตเรา
Dad, don't you interfere!พ่อคะ,ไม่ต้องก้าวก่าย!
And don't lecture me about Ryan, given the way you've been interfering with Troy's future.อย่ามาสอนฉันเรื่องไรอันนะ เลิกก้าวก่ายเส้นทางสู่ อนาคตของทรอยเถอะ
I didn't mean to overstep my bounds.ฉันไม่ตั้งใจจะก้าวก่ายเรื่องของเธอ
Spare me the apology for butting into my life for the millionth time.ไม่ต้องขอโทษหนู เรื่องที่แม่ก้าวก่ายชีวิตหนูเป็นรอบที่ล้านหรอก
I feel cheated. Last time, you said you felt violated. Welcome home--จำไว้ว่าเธอเคยพูดว่ารู้สึกโดนก้าวก่ายนี่นา ขอต้อนรับกลับบ้านครับ
And I don't plan to poke into her business.และผมก็ไม่ได้มีแผนจะ\ ไปก้าวก่ายในเรื่องของเธอ
I didn't want to invade your privacy...ฉันไม่ต้องการก้าวก่าย เรื่องส่วนตัว
Well, he've no right to...งั้นก็ดี ที่นี่ .. เขาไม่มีสิทธิ์ก้าวก่าย..
I would not presume to interfere in affairs of state.หม่อมฉันไม่ควรจะ เข้าไปก้าวก่ายกิจการของรัฐ เพคะ
Who said you could interfere?ใครบอกให้เธอก้าวก่ายเรื่องของคนอื่น
Well... i don't want to overstep my bounds here, but you don't have to do anything you don't want to do.งั้น ฉันก็ไม่อยากจะก้าวก่ายหรอกนะ แต่ว่า... เธอไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่เธอไม่อยากทำ
Whyi can't intercede.ว่าทำไมข้าไปก้าวก่ายไม่ได้
Well, after the whole Carter-Chuck thing, you can't blame me for wanting to check in on you.อืม หลังจากเรื่องของของ คาร์เตอร์/ชัค เธอมาว่าฉันไม่ได้นะที่ฉันอยากจะไปก้าวก่ายเธอ
That's club business. You got no reason to intervene.นั่นมันเป็นเรื่องของคลับ เธอไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปก้าวก่าย
Pardon the intrusion.ขอโทษสำหรับการก้าวก่าย
FROM WHERE I'M SITTING, IT DOESN'T LOOK SO BAD.หนูไม่อยากให้แม่มาก้าวก่าย
I don't want to tell you how to do your job, but with all the dancing around that Quinn's doing, I'm kind of worried about the baby. Yeah.ผมไม่อยากก้าวก่าย แต่ ท่าเต้นของควินน์เมื่อกี้ ผมเป็นห่วงเด็กในท้อง
Y'all are trespassing'. You're gonna have to pay a fine.พวกแกกำลังก้าวก่าย ต้องจ่ายค่าปรับนะ
Um, Coach, I don't mean to interject, but, um, I think we should end with a show circle.โค้ช ผมไม่ได้อยากก้าวก่าย แต่ผมว่าเราควรซ้อมให้จบท่อน
You know, Vanessa's like a daughter to me, and... not to slip into after-school special territory, but I just wanted to, uh, make sure...เธอรู้ไหมว่าวาเนสซ่า เหมือนลูกสาวของฉันแล้ว .. ก็ไม่ได้อยากก้าวก่าย แนวความคิดหลังวัยมัธยมที่สุดพิเศษอะไรหรอกนะ แต่ฉันแค่ อยากทำให้แน่ใจว่า ...
The last thing I want to do is intrude on guy time.สิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำคือการก้าวก่ายเวลาพวกเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก้าวก่าย
Back to top