ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแผดเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแผดเสียง*, -การแผดเสียง-

การแผดเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแผดเสียง (n.) roar See also: snarl, bluster, scream, shriek, shout, howl, yowl, squall, bawling, yelling Syn. การร้อง, การตะโกน, การเปล่งเสียง, การตะเบ็ง
English-Thai: HOPE Dictionary
crying(ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้,เกี่ยวกับการร้องหา,เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งเรียกร้องความสนใจ, Syn. pressing
roaring(รอ'ริง) n. เสียงคำราม,การแผดเสียงคำราม,เสียงสนั่น,เสียงอึกทึกครึกโครม adj. ซึ่งแผดเสียงดัง,ดังสนั่น,อึกทึกครึกโครม, (ไฟ) ลุกฮือ,เดือดพล่าน adv. มาก,ยิ่ง,เต็มที่, Syn. bellowing,booming
English-Thai: Nontri Dictionary
thunder(n) เสียงฟ้าร้อง,การแผดเสียง,เสียงระเบิด
yell(n) การตะโกน,การโห่ร้อง,การแผดเสียง,การเอ็ดตะโร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ontery (n.) การแผดเสียง See also: การกู่ร้อง, การส่งเสียงตะโกน Syn. yell
roar (n.) การแผดเสียง See also: การกู่ร้อง, การส่งเสียงตะโกน Syn. ontery, yell
yell (n.) การแผดเสียง See also: การกู่ร้อง, การส่งเสียงตะโกน Syn. ontery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแผดเสียง
Back to top