ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การอภิปราย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การอภิปราย*, -การอภิปราย-

การอภิปราย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การอภิปราย (n.) speech See also: address, talk, lecture, spiel
การอภิปราย (n.) speech See also: address, talk Syn. คำปรารภ
English-Thai: HOPE Dictionary
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
bull sessionn. การอภิปรายกลุ่ม
cloture(โคล'เชอะ) {clotured,cloturing,clotures} n. วิธีการปิดการอภิปรายและให้มีการลงคะแนนเสียงทันที vt.,vi. ปิดการอภิปราย
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม
confabulation(คันแฟบบิวเล'เชิน) n. การคุยกันเล่น,การสนทนา,การอภิปราย., See also: confabulatory adj., Syn. conversation
discussant(ดิสคัส'เซินทฺ) n. ผู้อภิปราย,ผู้ร่วมการอภิปราย
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล
disputationn. การโต้เถียง,การอภิปราย,การทะเลาะ, Syn. dispute
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
forum(ฟอ'รัม) n. สภา,ที่ประชุมสำหรับการอภิปราย,ศาล,ศาลกลางเมือง,วิธีการอภิปรายปัญหา,-Phr. (the Forum ตลาดหรือสนามกว้างของเมืองโบราณสมัยโบราณ), Syn. assembly,meeing -pl. forums,fora
genie(จีนี) ย่อมาจาก General Electric Network for Information Exchange เป็นบริการตามสายซึ่งจัดไว้สำหรับการคัดลอกโปรแกรม การเล่นเกม การอภิปรายปัญหาแบบรายการสัมนาโต๊ะกลมไว้ให้ แต่ไม่ฟรี จีนีมีขนาดหรือมีสมรรถนะต่ำกว่า Compuserve แต่ก็มีค่าบริการถูกกว่า ดู Compuserve, internet และ network ประกอบ
moot(มูท) adj. น่าสงสัย,ไม่จริง,เป็นสมมุติฐาน vt. ถกเถียง n. ศาลากลาง,การถกเถียง,การอภิปราย, Syn. debatable,academic
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย
theme(ธีม) n. หัวข้อการอภิปราย,หัวข้อในการสนทนา,หัวข้อหนังสือ,เรื่องของหนังสือ,ใจความ,สาระสำคัญ,แก่นสาร,หัวข้อความเรียง,แกนคำศัพท์,แนวบทเพลง., Syn. topic,subject
English-Thai: Nontri Dictionary
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
debateการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Debate on the Addressการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชดำรัส (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
filibusterการอภิปรายประวิงเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moderatorผู้ดำเนินการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมProceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dialog (n.) การอภิปราย See also: การสนทนา
moot (n.) การอภิปราย See also: การโต้แย้ง, การโต้เถียง Syn. debate, argument, discussion
talk (n.) การอภิปราย See also: การพิจารณา, การถกเรื่อง Syn. discussion
cause (n.) หัวเรื่องของการอภิปราย Syn. subject of discussion
deliberative (adj.) เกี่ยวกับการอภิปราย (ทางการเมือง) See also: เป็นผลของการอภิปราย
moot (vt.) เสนอความคิดหรือหัวข้อเพื่อการอภิปราย (มักใช้รูป passive voice) Syn. broach, raise, propose Ops. repress, conceal
subject of discussion (n.) หัวเรื่องของการอภิปราย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Discussion is overการอภิปรายยุติลงแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Debates are always like that.การอภิปรายก็เป็นอย่างนี้เสมอแหละ
This discussion has nothing to do with race.การอภิปรายต้องไม่เกี่ยวกับชาติพันธุ์สิ
That discussion can be tabled for a later time.การอภิปรายที่สามารถขึ้นบัญชีดำสำหรับเวลาต่อมา
This discussion isn't over yet!การอภิปรายนี้ยังไม่จบ!
The live discussion will be in studio B on the 5th floor.การอภิปรายสดจะมีขึ้นที่ห้องส่ง B บนชั้น 5
No more meetings, discussions, or Sollozzo tricks.การประชุมไม่มีการอภิปรายหรือเทคนิค Sollozzo
Do you want to continue this theological discussion in a car... or in a jailhouse with the cops?คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อไปนี้การอภิปรายเทววิทยาในรถ ... หรือในเรือนจำกับตำรวจได้หรือไม่
Months of debate finally reached a conclusion last week as 10 candidates were selected by the I.M.C representing a cross section of political and religious views.ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เดือนของการอภิปรายถึงที่สุด สรุปสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 10
There has been a fierce discussion between ruling party members... following the Prime Minister's off-color remarks... at a reception yesterday.มีการอภิปรายอย่างดุเดือด ระหว่างสมาชิก... ติดตามนายกรัฐมนตรี กล่าววิพากษ์วิจารณ์... ถึงการต้อนรับเมื่อวานนี้.
Did you get a chance to look at the sheriff's department forensics regarding their vic?นายมีโอกาสได้ดู การอภิปรายของนายอำเภอรึเปล่า เกี่ยวกับเหยื่อของเรา
As discussed,I'll get the blood supply from your arm and the cartilage... from your... uh,kathleen?จากการอภิปราย ผมต้องการตัวอย่างเลือดจากแขนของคุณ และกระดูกอ่อน จาก... เคทลีน?
This guy single-handedly set political discourse back a hundred years.ไอ้หมอนี่คนเดียว ที่ทำให้การอภิปรายการเมือง ย้อนหลังไปร้อยปี
How is killing the last of a species, in secret and without debate, good for anyone?การฆ่าสัตว์ตัวสุดท้ายของสายพันธุ์ โดยปิดเป็นความลับและไม่ผ่านการอภิปราย จะดีกับทุกคนได้อย่างไรกัน?
This debate for and against an intelligently designed cosmos has raged inside the world of physics for decades.มันเป็นเพียงแค่ม้วน โชคดีในการยิงอึจักรวาล การอภิปรายครั้งนี้และต่อต้าน จักรวาลออกแบบอย่างชาญฉลาด
You're back. Discussion over.นายกลับมา การอภิปรายจบลงแล้ว
This is a cause that is very important to me.นี่คือหัวเรื่องของการอภิปรายที่สำคัญอย่างยิ่งต่อข้า
Sue it is not a discussion!ซู นี่ไม่ใช่การอภิปราย
There's a debate after school. Why don't you come?จะมีการอภิปรายหลังเลิกเรียนด้วยนะ ทำไมเธอไม่มาด้วยล่ะ?
Come on everybody, the debate's starting.เร็วเข้าทุกคน การอภิปรายจะเริ่มแล้ว
Discussion of Presidential election candidates.-=การอภิปรายของผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี=-
Now let us listen to the second candidate.ต่อจากนี้ เราได้ฟังการอภิปราย จากผู้สมัครเข้าชิงท่านที่สอง
Without meaningful discussion or debate or any change... sort of, you know... a immediate authorization for use of financial force.โดยไม่มีการอภิปรายที่มีความหมาย หรือการอภิปรายหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ... การจัดเรียงของคุณรู้ว่า ...
We'll take comments on the debate after a break, right here on TBBN.เราจะวิจารณ์ การอภิปรายหลังพักน่ะค่ะ เวลานี่กับ TBBN
They're making us have a follow-up discussion next week.มีการอภิปรายต่อสัปดาห์หน้า
Mommy and Daddy are just having a discussion.แม่และพ่อเป็น เพียงแค่มีการอภิปราย
We meet once a month for a film, usually followed by a debate.เราตอบสนองเดือนละครั้งสำหรับภาพยนตร มักจะตามมาด้วยการอภิปราย.
What the hell are you gonna be doing at a debate on American movie classics anyway?สิ่งที่นรกที่คุณจะ จะทำในการอภิปราย ในภาพยนตร์อเมริกัน คลาสสิกหรือไม่?
I'll see you at the debate.ฉันจะเห็นคุณในการอภิปราย. OK.
Don't expect me to come to your debate.อย่าคาดหวังว่าฉันจะ มาถึงการอภิปรายของคุณ.
Now, we're gonna do a little debate, totally unprepared, of course, but...ตอนนี้เราจะทำ การอภิปรายน้อย ทั้งหมดไม่ได้เตรียมตัว แน่นอน แต่ ..
For the group discussion.สำหรับการอภิปรายกลุ่ม
But you do want to have a discussion?แต่คุณไม่ต้องการที่จะมีการอภิปรายหรือไม่
Some big debate going on.กำลังมีการอภิปรายใหญ่
We'll do a debate prep session.เราจะเตรียมการอภิปรายการประชุม
He slipped.ในตอนท้ายของการอภิปราย
Somebody told me you don't debate with people who say the Holocaust didn't happen.ใครบางคนบอกผมว่าคุณไม่ได้มี การอภิปรายกับผู้คน ที่บอกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่ได้ เกิดขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การอภิปราย
Back to top