ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การสันนิษฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การสันนิษฐาน*, -การสันนิษฐาน-

การสันนิษฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสันนิษฐาน (n.) assumption See also: surmise, presumption Syn. การคาดเดา, การคาดคะเน, การสมมติ
English-Thai: HOPE Dictionary
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
position(พะซิช'เชิน) n. ตำแหน่ง,ที่มั่น,ฐานะ,ฐานะสังคมที่สูง,สภาพ,ชั้น,งาน,การจัดวาง,การสันนิษฐาน vt. จัดวาง,หาตำแหน่ง., Syn. location
presumption(พรีซัมพฺ'เชิน) n. การทึกทักเอาเอง,การสันนิษฐาน,การอนุมาน,การสมมุติเอาเอง,การถือสิทธิ,การทำโดยพลการ,ข้อสมมุติ,ข้อสันนิษฐาน,ความทะนง, Syn. assumption,arrogance,
English-Thai: Nontri Dictionary
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น
assumption(n) การสมมุติ,การสันนิษฐาน,การทึกทัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
presumptionการสันนิษฐาน, ข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erroneous assumptionการหลงสันนิษฐานพลาดไป, การสันนิษฐานผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
supposition (n.) การสันนิษฐาน See also: การคาดเดา, การคาดคะเน Syn. assumption, conjecture, guess
surmise (n.) การสันนิษฐาน See also: การคาดเดา, การคาดคะเน Syn. assumption, conjecture, guess, supposition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Forgive me.ยกโทษให้ผมด้วยครับ การสันนิษฐาน นี่ไม่ใช่หน่วยข้อมูลของผม
That's the assumption that we're working under, yes, sir.จากการสันนิษฐานจากข้อมูลที่เราได้รับ ใช่ครับ
What would your presumption about me be, exactly?จากการสันนิษฐานของคุณ เกี่ยวกับผมยังไงเหรอ พูดมาตรงๆเลย
Yes, the silent killer.แม้การสันนิษฐานเบื้อต้นว่านี่จะเป็น การเรียกร้องความสนใจจากสารธารณะ
That's a pretty safe assumption.เป็นการสันนิษฐานที่ดี
There is serious speculation...มีการสันนิษฐานว่า...
Well, you know what they say about assuming. - Ella--คุณรู้อะไรมั้ย พวกเขาพูดถึงการสันนิษฐานว่ายังไง
Mr. Queen's wealth should not deprive him of the right to be released on bail while under the presumption of innocence.คุณควีนไม่ควรถูกจำกัดสิทธิ์ การประกันตัวด้วยเหตุเรื่องความร่ำรวย ในขณะที่ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ
Well, since we have a deadline to confirm my diagnosis at the crime scene.ตั้งแต่ที่เรามีเส้นตาย ที่ต้องรับรองการสันนิษฐานของผม ในที่เกิดเหตุไงล่ะ
That's under the assumption that all of the shares under your name will be given to Tan.งั้นสิ่งที่คุณจะพูด... ก็ขึ้นอยู่กับการสันนิษฐานว่า... หุ้นที่คุณถือในนามของคุณจะถูกโอนให้ทันอย่างนั้นหรือครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การสันนิษฐาน
Back to top