ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การวิวาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การวิวาท*, -การวิวาท-

การวิวาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การวิวาท (n.) dispute See also: controversy, argument, quarrel, contention, brawl, wrangle, squabble Syn. การทะเลาะวิวาท, การทะเลาะ, การโต้เถียง
English-Thai: Nontri Dictionary
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
dissension(n) การทะเลาะ,การวิวาท,ความขัดแย้ง,ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
quarrel(n) ข้อพิพาท,การทะเลาะ,การวิวาท,เรื่องวิวาท
strife(n) ความพยายาม,การวิวาท,การขัดแย้ง,การดิ้นรน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brawl (n.) การวิวาท See also: การทะเลาะเบาะแว้ง, การทุ่มเถียง, การทะเลาะวิวาท Syn. fight
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a bench-clearing brawl!มีการวิวาทในเกมครับ!
You just walk away in the middle of an argument?คุณเดินหนีไป ระหว่างการวิวาทไม่ได้ เปล่า
I'm just gonna write, "Domestic disturbance, all clear."ผมจะบันทึกว่า การวิวาทจบลงด้วยดี
After Chad broke up the fight, you and Barb, did you take it outside?หลังจากแชดหยุดการวิวาท ของคุณกับบาร์บ คุณออกไปต่อข้างนอกอีกหรือเปล่า?
He's not only capable of helping steer this company, but he's got your back in bar fight, too.เขาไม่ได้มีแค่ความสามารถ ในการคุมหางเสือบริษัทเท่านั้น แต่เขายังช่วยคุณ ในการวิวาทที่บาร์ด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การวิวาท
Back to top