ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การยกเว้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การยกเว้น*, -การยกเว้น-

การยกเว้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยกเว้น (n.) exemption See also: exception, exclusion Syn. การเว้น, การละเว้น
English-Thai: HOPE Dictionary
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
deferment(ดิเฟอร์'เมินทฺ) n. การเลื่อน,การยึดเวลาออกไป,การยกเว้น,การถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว
dispensationn. การแจกจ่าย,ระบบ,การจัดการ, การยกเว้น,การงด, Syn. dispersion,arrangement
exception(อิคเซพ'เชิน) n. การยกเว้น,ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ,การคัดค้าน,ข้อคัดค้าน. -Phr. (with the exception of (that) ยกเว้น), See also: exceptional adj. เป็นที่ยกเว้น n., Syn. objection
exemption(เอคเซมพฺ'เชิน) n. การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี,การพ้นจาก, See also: exemptive adj.
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
free listn. รายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเสียภาษี
immune(อีมิวนู') adj. มีภูมิคุ้มกันโรค,ได้รับการยกเว้น. n. ผู้มีภูมิคุ้มกันโรค,ผู้ได้รับการยกเว้น, Syn. exempt
impunity(อิมพิว' นิที) n. การได้รับการยกเว้นโทษ, การได้รับนิรโทษ
indult(อินดัลทฺ') n. การยินยอมจากองค์สันตะปาปาให้ได้รับการยกเว้นจากกฎของศาสนาโรมันคาธอลิค
remission(รีมิช'เชิน) n. การอภัยโทษ,การให้อภัย,การยกหนี้,การยกเว้นภาษี,การบรรเทา,การลดน้อยลง,การปลดหนี้, See also: remissive adj. remissiveness n., Syn. pardon,amnesty,abatement
English-Thai: Nontri Dictionary
exclusion(n) การเอาออก,การไล่ออก,การกีดกัน,การยกเว้น
exemption(n) การยกเว้น,การละเว้น,การพ้นจาก,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exemptionการยกเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
exception (n.) คนที่ได้รับการยกเว้น See also: คนที่ถูกยกเว้น
excluded (adj.) ที่ได้รับการยกเว้น See also: ซึ่งยกเว้น Syn. exceptional, privileged
exempt (adj.) ที่ได้รับการยกเว้น See also: ซึ่งยกเว้น Syn. exceptional, excluded, privileged
exempt (n.) ผู้ได้รับการยกเว้น See also: สิ่งที่ได้รับการยกเว้น
exemption (n.) ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
frank (n.) ตราประทับแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์
immune (adj.) ซึ่งได้รับการยกเว้น See also: ซึ่งเป็นอิสระจากบางสิ่ง Syn. exempt, free
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She will not be given an exceptionเธอก็จะไม่ได้รับการยกเว้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the tax holidays get longer.การยกเว้นภาษีก็ยาวนานขึ้น
All are happy to go.เขาคือผู้ชนะได้รับการยกเว้น
Hadn't you met with Kusano he wouldn't have been suspendedแต่คุณยังไปพบกับคุซาโนะ เขาจะไม่ได้รับการยกเว้น
Forgive me. You and your sister I must exclude from this.ยกโทษให้ผมด้วย คุณและพี่สาวคุณได้รับการยกเว้น
"Death exemption by forwarding the message."การตายจะได้รับการยกเว้น เมื่อส่งข้อความนี้
"Death exemption by forwarding the message."... so I forward it, it's done.\"การตายจะได้รับการยกเว้นเมื่อส่งข้อความนี้\"... ถ้างั้นฉันก็แค่ส่งมันก็จบสินะ ฉันนี่ฉลาดจริงๆ
"Death exemption by forwarding the message.""การตายจะได้รับการยกเว้นเมื่อส่งข้อความนี้"
Death exemption by forwarding the message.การตายจะได้รับการยกเว้นเมื่อส่งข้อความนี้
"death exemption by forwarding the message.""การตายจะได้รับการยกเว้นเมื่อส่งข้อความนี้"
You're worried about all those skeletons in your closet, but you have full immunity.คุณกำลังกังวลถึงกองกระดูกที่คุณปกปิดอยู่นะเหรอ คุณจะได้รับการยกเว้นโทษทั้งหมด
Those infected With this virus will attack other people anyone, without exception.ผู้ติดเชื้อพวกนั้นจะโจมตีคนทุกคน ทุกๆคน ไม่มีการยกเว้น
To seek anmmmmity agreement from your agency,ฉันคาดว่าเป็นความพยายามอย่างหนึ่ง ที่จะแสวงหาข้อตกลงเรื่องการยกเว้นโทษ จากตัวแทนของคุณ
Tends to rule out your lesions on the temporal lobe theory.เป็นการยกเว้นกฎของคุณ\ เหมือนทฤษฎีเทมเปอรัล โลบ
The first code of Camelot has never been broken for any man.กฏข้อแรกของคาเมลอตไม่เคยได้รับการยกเว้นไม่ว่ากับใคร
Free passes and... swooping in and...ได้รับการยกเว้น และ.. จับฉัน
They expedited our charitable tax-exempt status based on sam arsenault's verbal commitment, so as soon as he makes it official, we're off to the races.พวกเขาเร่งรัดเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีเงินบริจาค โดยอ้างอิงจากคำบอกของแซม อาร์เซนอลท์ ทันทีที่เค้าทำเรื่องเป็นทางการ เราจะหลุดจากการแข่งขัน
Once everyone knows that Jesse Pinkman, drug lord, can be robbed with impunity...เมื่อทุกคนรู้จักชื่อเจสซี่ พิ้งแมน ราชายาเสพติด สามารถจี้ด้วยการยกเว้นโทษให้...
She warned me your Antipodean methods were both "unorthodox" and "controversial."ณ ที่นี้ ปลอดภัยเหมาะที่จะเป็นห้องให้การรักษา ไม่มีการยกเว้น
But in this case, I'm willing to make an exception.แต่ในกรณีนี้ ถือเป็นการยกเว้น
That we're the exception,เราคือคนที่ได้รับการยกเว้น
Purity that demands exclusion...ความบริสุทธิ์ที่เรียกร้องการยกเว้น
I need you to sign in.คุณจะต้องลงชื่อ ไม่มีการยกเว้น...
'Cause then neither one of us would be exceptional.เพราะว่าจะไม่มีใครซักคนในพวกเรา จะได้รับการยกเว้น
Because medical flights are exempt from security procedures.เพราะเครื่องบินลำนั้นได้รับการยกเว้น ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย
Which would be waived if he was a suspect in a murder case.ตำแหน่งของ ไนเจล วินแดมม์ ทำให้เขาได้รับการยกเว้นทางการฑูต
You know... there are times in life that warrant an exception.คุณก็รู้... ว่ามีบางโอกาสในช่วงชีวิต\ที่ต้องมีการยกเว้นกันบ้าง
..thiscollapseis no exception.การล่มสลายนี้ก็ไม่ได้รับการยกเว้น
And the only way we're gonna be spared His fury is if we confess our sins.และวิธีเดียวที่เราจะได้รับ การยกเว้นความโกรธของพระองค์ คือเราสารภาพบาปของเรา
I'm honored to be the exception.ฉันเต็มใจที่จะเป็นคนที่ได้รับการยกเว้น
"in whose house a jazz band is in full swing at the time I have just mentioned.""ในเวลาที่ฉันกำหนด" "บ้านนั้นจึงจะได้รับการยกเว้น"
The Victors will be granted immunity.พวกวิคเตอร์ต้องได้รับการยกเว้น
Seems he got himself a special exemption. Got connections, I reckon.ดูเหมือนว่าเขาได้รับการยกเว้น เป็นพิเศษ มีการเชื่อมต่อฉันคิด
Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light.บุญของเรา ตัวเองคิดสำคัญของเรา ความเข้าใจผิดที่ว่าเรามีบาง ตำแหน่งที่ได้รับการยกเว้น
You can be certain your request for tax relief will be heard.คุณสามารถแน่ใจได้ตามคำขอของคุณ เพื่อการยกเว้นภาษีจะได้ยิน
And according to the law of the Seven, neither kings nor queens are exempt from testimony at a holy inquest.- ถูก ตามกฏแห่งสัตตพักตร์ ราชา ราชินี ไม่ได้รับการยกเว้น
"are hereby exempt in the armies"จะได้รับการยกเว้นในกองทัพ
"shall be exempt from military service.""จะได้รับการยกเว้นจากการรับราชการทหาร"
Company o' theirs, we will rescind the hanging' notice and grant him full pardon.กลุ่มของพวกเขา เราจะละเว้นการแขวนคอ และให้การยกเว้นโทษเขาอย่างสมบูรณ์
Will no regions be spared?ไม่มีที่ใด ได้รับการยกเว้นรึ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การยกเว้น
Back to top