ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การนอนหลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การนอนหลับ*, -การนอนหลับ-

การนอนหลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การนอนหลับ (n.) sleep See also: drowsiness, slumber, doze Syn. การหลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
last sleepn. การนอนหลับครั้งสุดท้าย,การนอนตาย
nap(แนพ) {napped,napping,naps} v. งีบหลับ,ม่อยหลับ,เผลอ n. การนอนหลับในระยะเวลาอันสั้น, Syn. doze,sleep
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
shut-eye(ชัท'อาย) n. การนอนหลับ, Syn. sleep
sleep(สลีพ) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,นอนพัก,พักผ่อน,จำศีล,ขจัด (ความปวดหัว,ความมึนเมา) โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ, Syn. doze
sleeping(สลีพ'พิง) n. การนอน,การนอนหลับ adj. หลับ,นอนหลับ,เกี่ยวกับการนอนหลับใช้สำหรับนอนหลับ,ทำให้หลับ,ทำให้ง่วงหลับ,นอนอยู่ที่บ้านนายจ้าง
slumber(สลัม'เบอะ) vi.,vt. นอนหลับ (โดยเฉพาะหลับไปงีบหนึ่ง) ,อยู่ในภาวะสงบ,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยการนอนหลับ,ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ., See also: slumberer n. slumberless adj., Syn. sleep,doze
English-Thai: Nontri Dictionary
slumber(n) การนอนหลับ,การงีบหลับ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sleepการนอนหลับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bed (n.) การนอนหลับ
shut-eye (n.) การนอนหลับ
dogsleep (n.) การนอนหลับไม่สนิท
slumber (vt.) ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยการนอนหลับ See also: ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are nine years of secrets inside including a sleeping computer who knows the answers.มีเก้าปีของความลับอยู่ภายใน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของ การนอนหลับ ใครจะรู้คำตอบ
The bio-chip plugs directly into the thalamus, which not only regulates sleep, it also works as a relay tower to the cerebral cortex, which also controls motor function.ไบโอชิปฝังลงตรงลงไป ที่สมองส่วนธาลามัส ไม่เพียงแค่กำกับ การนอนหลับ มันยังทำงานเป็นเหมือน เสาทวนสัญญาณ
I can't think of a better use of my time here than being unconscious.การนอนหลับ นี่ไม่ใช่วิชาที่แสนเรียบง่ายนะ เจฟ
Asleep ... tired ... or it malingers,การนอนหลับ เหน็ดเหนื่อย หรือแสร้งป่วย
How are you sleeping?การนอนหลับของคุณเป็นยังไงบ้างครับ
Sleep, guy!การนอนหลับที่แต่งตัวประหลาด!
Pigs sleep and root in shit. That's a filthy animal.การนอนหลับหมูและรากในอึ ที่เป็นสัตว์สกปรก
Sleep, Nelly, and when you wake, we shall be home.การนอนหลับเนลลี่และเมื่อคุณ ปลุกเราก็จะเป็นที่บ้าน
And sleep. Okay.การนอนหลับและ. okay.
I don't know if it was a good night's sleep, but he slept here.การนอนหลับในคืนที่เเสนหวาน / เเต่เขานอนที่นี่เเน่
No, n-no, you, you can't-- I-I'm dreaming in my sleep.ไม่, ไม่มีคุณคุณไม่สามารถ ฉันกำลังฝันในการนอนหลับ ของฉัน
So you get some sleep. I'll be back a bit later.{\cHFFFFFF}ดังนั้นคุณจะได้รับการนอนหลับบาง ฉันจะกลับมาทีหลัง
I was just bedding the kids down for a nap.{\cHFFFFFF}ผมก็แค่เตียง เด็กลงสำหรับการนอนหลับ
Take it easy. The baby's sleeping.ใช้ง่าย การนอนหลับของทารก
Then I'll fall into the black sleep of the Kali Ma.แล้วฉันจะตกอยู่ในการนอนหลับสีดำ ของกาลี Ma
I really think you should get some sleep.ผมคิดว่าคุณควรจะได้รับการนอนหลับบาง
And before we go out advertising to The Foot that we're back we could all use a few hours' sleep.และก่อนที่เราจะออกไปโฆษณาให้กับเท้าที่เรากลับมา ... ... เราทุกคนสามารถใช้การนอนหลับไม่กี่ชั่วโมง ใช่
We've been sleeping together for a year.00 นี้ เราได้รับการนอนหลับด้วยกันสำหรับปี
Now get some sleep.ขณะนี้ได้รับการนอนหลับบาง
They'll rob you in your sleep. Shall we run?พวกเขาได้ตรวจ LL ปล้นคุณในการนอนหลับของคุณ เราจะทำงาน?
So I could bite off your head.ฉันหวังว่าคุณจะร้องไห้ออกมาในการนอนหลับของคุณเพื่อที่ผมจะกัดออกหัวของคุณ
If you do this long enough, you can do it in your sleep.ถ้าคุณทำเช่นนี้นานพอที่คุณสามารถทำมันได้ในการนอนหลับของคุณ
In your sleep...ในการนอนหลับของคุณ ...
Recording dreams in your sleep. That's funny.บันทึกความฝันในการนอนหลับของคุณ ที่ตลก
I never compromise with my beauty sleep.ฉันไม่เคยปราณีกับการนอนหลับอันสวยงามของฉัน
It could be that this transformation takes place during sleep... and is indeed one of the purposes and needs for sleeping... and for dreaming.มันอาจเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ และย่อมเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ และความต้องการในการนอนหลับ และความฝัน
He is said to be sleeping there as well. He is causing quite a headache for the officials there.เขาได้พูดว่าการนอนหลับที่นั้นสบายด้วยพะยะค่ะ เขายังเป็นต้นเหตุของความปวดหัวของเจ้าหน้าที่ที่นี้พะยะค่ะ
He needs more sleep than you do.เขาต้องการการนอนหลับมากกว่าคุณ
It is possible the sleep issues aren't medically related.เป็นไปได้ว่าเรื่องการนอนหลับ ไม่มีความสัมพันธุ์กับการรักษา
Through sleep deprivation or-- sleep deprivation would take too long.โดยการนอนหลับ ไม่เพียงพอ หรือ พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเป็นมานาน
I'm having trouble sleeping.ผมกำลังมีปัญหากับการนอนหลับ
After a good night's sleep,หลังจากการนอนหลับพักผ่อนอันแสนสบาย
A decent night's sleep, you won't be.คุณต้องการนอนหลับ\ ให้เต็มอิ่มสักคืน
Everyone needs their sleep.ทุกคนต้องการการนอนหลับ
It's probably the first real sleep you've hadค่อนข้างแน่ชัด ครั้งแรกของการนอนหลับที่แท้จริง คุณอาจมีมัน
No, but I read once That teenagers need more sleep than infants.ไม่ครับ แต่ผมเคยอ่านเจอว่า วัยรุ่นต้องการนอนหลับ มากกว่าทารก
Yeah, you know, some people just think that means you'll be asleep.ใช่ คุณบอก คนบางส่วนแค่คิดว่า นั่นหมายถึงการนอนหลับอยู่
Did your husband have any sleep issues?สามีของคุณมีปัญหา ในการนอนหลับบ้างมั้ย?
These books-- Guide to Sleep Disorders,หนังสือพวกนี้... แนะนำปัญหาการนอนหลับ
Understanding Sleep...ความเข้าใจในการนอนหลับ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การนอนหลับ
Back to top