ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drowsiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drowsiness*, -drowsiness-

drowsiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drowsiness (n.) อาการครึ่งหลับครึ่งตื่น See also: อาการสัปหงก, สภาวะเกือบจะหลับ Syn. somnolence, nodding
English-Thai: Nontri Dictionary
drowsiness(n) ความง่วงนอน,ความซบเซา,ความเซื่องซึม,การสัปหงก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drowsinessเซื่องซึม,ง่วงและซึมเซา,ง่วงซึม,ง่วงนอน,ซึม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An amount this large would induce extreme drowsiness.ในจำนวนมากขนาดนี้ จะทำให้มีอาการง่วงอย่างมาก

drowsiness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
眠け覚し[ねむけざまし, nemukezamashi] (n) cure for drowsiness
睡魔[すいま, suima] (n) sleepiness; drowsiness
眠気(P);眠け[ねむけ, nemuke] (n) sleepiness; drowsiness; (P)

drowsiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถีนมิทธะ[n.] (thīnamittha) EN: sloth and torpor ; sloth and drowsiness ; torpor and languor ; stolidity and drowsiness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drowsiness
Back to top