ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การขัดขวาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การขัดขวาง*, -การขัดขวาง-

การขัดขวาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขัดขวาง (n.) hindrance See also: obstruction
English-Thai: HOPE Dictionary
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม,การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด,การปิดล้อม,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกปิด,ภาวะที่ถูกขัดขวาง
determent(ดิเทอร์'เมินทฺ) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง, Syn. restraint
gandhi(กาน'ดี) Magatma,มหาตมะคันธรัฐบุรุษของอินเดียผู้เป็นเจ้าของลัทธิอหิงสา (Gandhism) หรือลัทธิการขัดขวางโดยไม่ต่อสู้
hindrance(ฮิน'ดรันซฺ) n. การหยุดยั้ง,การป้องกัน,วิธีการขัดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstruction
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
inhibition(อินฮิบิช'เชิน) n. การขัดขวาง,การยับยั้ง,การสะกดกลั้น,การข่มใจ,หิริโอตัปปะ, Syn. constraint ###A. freedom
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง,การหยุด,การชะงักงัน,ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption
obstruction(อับสทรัค'เชิน) n. สิ่งขัดขวาง,อุปสรรค,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง, Syn. obstacle
opponency(อะโพ'เนินซี) n. การขัดขวาง,การต่อต้าน,การทำให้อุดตัน,ความเป็นศัตรู, Syn. opposition
prevention(พรีเวน'เชิน) n. การป้องกัน,การขัดขวาง,การยับยั้ง,อุปสรรค,เครื่องป้องกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค
prevention(n) การป้องกัน,การขัดขวาง,การกัน,การยับยั้ง,อุปสรรค
rebuff(n) การปัดภาระ,การขัดขวาง,การปฏิเสธ,การหยุดยั้ง,การขับออก
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obstructionการขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
defianceการท้าทาย, การขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
agitation (n.) การขัดขวาง See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง Syn. disorder, disturbance
constipation (n.) การขัดขวาง
determent (n.) การขัดขวาง See also: การยับยั้ง, การป้องกัน Syn. limitation
disruption (n.) การขัดขวาง See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง Syn. agitation, disorder, disturbance
inhibition (n.) การขัดขวาง See also: การสกัดกั้น, การหักห้ามใจ Syn. restraint, hindrance, repression
obstruction (n.) การขัดขวาง Syn. hindrance, blockage Ops. encouragement
obstructionism (n.) การขัดขวาง See also: การกีดขวาง, การขวางกั้น Syn. filibuster
opponency (n.) การขัดขวาง
trammel (n.) การขัดขวาง
delaying tactic (n.) การขัดขวางการผ่านญัตติหรือมติในสภา Syn. hindrance, interference
filibuster (n.) การขัดขวางการผ่านญัตติหรือมติในสภา Syn. delaying tactic, hindrance, interference
nobbling (n.) การขัดขวางไม่ให้ม้าชนะการแข่งขัน เช่นให้ยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Actually, I came here to save your life.การขัดขวาง พ่อและแม่ของเขา
"... Interruption to his father and mother,การขัดขวาง พ่อและแม่ของเขา
I must say, it seems to me that it's gone beyond remedies like passive resistance.ผมต้องขอพูดว่า มันมาไกลเกินกว่า จะใช้การขัดขวางโดยไม่ต่อสู้แล้ว
Now you want to bet against her?ตอนนี้คุณต้องการขัดขวางเธอ
Now, you perhaps have not read the statute with regard to the obstruction of justice.เอาล่ะ บางทีคุณอาจยังไม่ไ้ด้อ่าน พระราชบัญญัติ ที่เขียนถึงการขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม
Obstruction of justice is obstruction of justice, whether it's for a minute or five minutes, and it's no defense to say that your plan failed.ไม่ ไม่ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม คือการขัดขวางกระบวนการยุิติธรรม ไม่ว่ามันจะแค่นาทีเดียวหรือห้านาที แล้วมันไม่ต้องมาแก้ต่างว่า แผนของท่านล้มเหลว
Anakin Skywalker races in to cut off their escape and stop Bane from delivering the stolen holocron.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ก็ได้ เข้าทำการขัดขวางและหยุดยั้งเบน จากการส่งมอบโฮโลครอนที่ถูกขโมย
I'm not saying that the world is enjoying its longest period of uninterrupted peace in years because of me.ผมจะไม่พูดว่าโลกนั้นสนุกสนานกับ ช่วงระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด ของการขัดขวางสันติภาพมาเป็นเวลานานนับปี
You know, it's illegal to provide false information that may impede a federal investigation.มันผิดกฎหมายที่ให้การ ข้อมูลเท็จนั้น เป็นการขัดขวางการสืบสวนของจนท.
And with that, my friends went to work trying to stop Paul Young.ด้วยเหตุนี้ เพื่อนๆของฉันจึงเริ่มทำการขัดขวางพอล ยัง
He leads the TSS.เขาเป็นหัวหน้า TSS สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขาคือการขัดขวาง
If he knew who the shooter was and didn't tell us that would be obstruction of justice.เพราะถ้ารู้ตัวคนยิงแต่ไม่บอกเรา นั่นคือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
By doing this you're interfering with my business.คุณทำอย่างงี้มันเป็นการขัดขวางการทำงานของผมนะ
I'd take care of it myself, but that would be obstruction.ฉันออกหน้าทำด้วยตัวเองก็ได้ แต่นั่นมันจะเป็นการขัดขวาง
A killer who uses this kind of precise timing and specificity is easy to disrupt.ฆาตกรจะลงมือตามเวลาที่กำหนด และมีข้อจำกัด ซึ่งง่ายต่อการขัดขวาง
I don't know who you are, but I know better than to cross him.ผมไม่รู้นะว่าคุณเป็นใคร แต่ฉันรู้มากกว่าการขัดขวางเขา
Complaints are even coming from other departments.มันเกินระดับการขัดขวางธุรกิจแล้วครับ
That's obstructing justice.นั่นคือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ผมจับคุณ
You withhold information from us during this investigation, it's considered obstruction of justice.คุณปิดบังข้อมูลจากเรา ระหว่างการสืบสวน ฉันคิดว่านั่น เป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
The hypertrophic thickening is asymmetric and clearly involves the inter-ventricular septum, which obstructs the cardiac outflow and prevents the blood from flowing freely between the aortic valve and into the aorta.กล้ามเนื้อหัวใจที่หนาไม่สมมาตร และเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นความบกพร่องของผนังกั้นหัวใจห้องล่าง ซึ่งเป็นการขัดขวางการสูบฉีดของเลือดในหัวใจ
For now, we're just stalling the inevitable.ตอนนี้เราแค่ต้องการขัดขวางสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
I feel it may prevent the birth of a new generation of enemies.ผมรู้สึกว่าอาจจะมีการขัดขวางไปยัง พวกคนรุ่นใหม่ของศัตรู เหมือนเด็กคนนั้น
You either tell me what's going on, or I'm hauling your ass back to the station and booking you for obstructing.คุณต้องบอกผมว่าเกิดอะไรขึ้น หรือจะให้ผมลากคุณไปที่สน. ข้อหาการขัดขวางจนท.
I don't want to screw it up.ฉันไม่ต้องการขัดขวาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การขัดขวาง
Back to top